Loading...

Incorporació de persones més grans de 45 anys al mercat de treball

BENEFICIARIS

Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.

 • Persones destinatàries:

Persones en situació d'atur, més grans de 45 anys, inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i que no hagin estat amb contracte de durada indefinida en els 6 mesos anteriors a l'inici del contracte de treball, en cap entitat.

S'exceptuen les administracions públiques i les empreses de treball temporal (ETT).

CARACTERÍSTIQUES

 • Entren els contractes entre el 19/12/2019 i el 30/09/2020.
 • Contractes de treball que tinguin com a mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50%.
 • La durada màxima subvencionable de cada contracte, inclosa si escau la seva pròrroga, és de 12 mesos.
 • Queden exclosos els contracte de treball en pràctiques i el contracte fix discontinu.
 • Finalització del període de contractació subvencionada El període de contractació subvencionat finalitzarà el 29 de setembre de 2021, inclòs.

QUANTIA DE L’AJUT

La quantia de la subvenció és el resultat d'aplicar un mòdul econòmic mensual al nombre de mesos de durada prevista del contracte de treball.

L'import dels mòduls, per a determinar la quantia de la subvenció a atorgar, d'acord amb el salari mínim interprofessional vigent incloses les dues pagues extraordinàries, és:

 • 1.050 euros pel mòdul mensual
 • 34,52 euros pel mòdul diari.

Aquest mòdul econòmic s'estableix per a una jornada de treball complerta i s'adreçarà a finançar el salari brut, més el prorrateig de les pagues extraordinàries, per la jornada complerta, incloent les despeses de cotització. En cas que el contracte de treball estableixi una jornada diferent, es procedirà a fer l'ajustament dels mòduls d'acord amb el tipus de jornada recollida en el contracte.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 1. Memòria tècnica i econòmica del contracte de treball - Obligatori.
 2. Contracte de treball signat per les parts degudament comunicat a Contrat@ - Obligatori.
 3. Informe emès per l’Oficina de Treball on es verifica que la persona contractada compleix els requisits.- Obligatori.
 4. Documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona signant (només quan la signatura electrònica no ho acrediti o no es pugui consultar en un registre públic) - Opcional.
 5. En cas d’agrupacions de persones sense personalitat jurídica, document de nomenament de la persona representant o apoderada única de l’agrupació - Opcional.
 6. En cas de societats civils privades (SCP), còpia de l’escriptura pública o contracte de constitució - Opcional.
 7. En cas de persones amb discapacitat igual o superior al 33%, autorització per a la consulta del grau o certificat/document oficial on s'acrediti el reconeixement del grau de discapacitat - Opcional.
 8. Documentació acreditativa de la prerrogativa especial negociada amb l’Administració a causa d’una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial ... - Opcional.  

PAGAMENT

El pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l'import atorgat, a partir de la seva concessió. Per a aquest pagament no s'exigeixen garanties.

El pagament del 20% restant es farà un cop l'activitat subvencionada ha estat degudament justificada.

TERMINI

El termini per sol·licitar l’ajut és el 30 de setembre de 2020.

Actualitat

Subvencions per a autònoms i pimes de la restauració i d'estètica i bellesa
El Govern de la Generalitat ha acordat l’activació d’un paquet de mesures urgents per donar suport a aquells sectors econòmics ...
Llegir més
CREA FEINA, BARCELONA!
OBJECTE L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, posa en marxa un programa d’ajuts a la contractació per afavorir ...
Llegir més
Ajuts a l'ocupació Mapfre: ACCEDEMOS COVID-19
OBJECTE Contribuir a reactivar el teixit productiu per a preservar l'ocupació i minimitzar els efectes socials i econòmics de la pandèmia. BENEFICIARIS Empreses, ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para el buen funcionamiento, realizar el análisis de la navegación de los usuarios, personalizar el contenido, analizar el tráfico. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información.