Loading...

Subvencions per impulsar START-UPS i projectes d' R+D

OBJECTE

Concessió de subvencions destinades a incentivar la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental i el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques mitjançant les línies següents:

 1. Subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional (projectes Nuclis R+D internacional).
 2. Subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC).
 3. Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia).

 

1. Projectes Nuclis R+D Internacional:

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim tres anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut.

No es consideren beneficiàries les Unions Temporals d'Empreses. No poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els agents del sistema d'R+D+I.

ACTUACIONS I DESPESES SUBVENCIONABLES

Projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental presentats de forma col·laborativa entre almenys una empresa amb establiment operatiu a Catalunya i un soci amb establiment operatiu en un dels àmbits territorials elegibles (Alemanya, França, Israel, Corea del Sud i la Regió del Quebec a Canadà).

La despesa total del projecte serà la suma de la despesa corresponent a l'empresa/es amb establiment operatiu a Catalunya, més la despesa corresponent al soci/s amb establiment operatiu en un dels àmbits territorials indicats en aquestes bases. Cap de les dues despeses podrà excedir del 70% de la despesa total del projecte.

La despesa subvencionable acceptada haurà de ser com a mínim de 150.000€ per projecte.

    Despeses subvencionables:

 • Despeses de personal contractat per l'entitat sol·licitant, en la mesura en que estiguin dedicats a tasques de caràcter tècnic del projecte: Investigadors, tècnics i personal auxiliar. (Es podrà imputar una dedicació màxima del 80% de la jornada laboral.)
 • Despeses de col·laboracions externes:
  • Despeses d'investigació o desenvolupament tecnològic contractual.
  • Contractació externa per a tasques d'enginyeria o disseny.
  • Assajos i proves de laboratori.
 • Altres despeses directament vinculades a l'activitat de recerca industrial i desenvolupament experimental.
 • Les despeses de personal derivades de la gestió del projecte, fins a un import màxim de 12.000 euros.
 • Despeses indirectes: Es podrà imputar en concepte de despesa indirecta, un 7% de les despeses directes de personal subvencionables.

CARACTERÍSTIQUES

 • Els projectes s'hauran d'iniciar a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de finalitzar en un màxim de 3 anys després d'aquesta data.
 • El pagament de l'ajut concedit es realitzarà directament a cadascun dels participants.

QUANTIA DE L’AJUT

Les intensitats màximes dels ajuts, d'acord amb la normativa comunitària d'ajuts d'estat, són les següents:

Tipologia

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

Activitats de recerca industrial

70%

60%

50%

Activitats de desenvolupament experimental

45%

35%

25%

Activitats de gestió

50%

50%

50%

Auditories

100%

100%

100%

En cap cas es concedirà un ajut d'un import superior a 150.000 euros per projecte.

TERMINI

Pendent de convocatòria.

 

 

 1. INNOTEC

    BENEFICIARIS

 1. Les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim 3 anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. No es consideren beneficiàries les Unions Temporals d'Empreses.
 2. Els desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO vigents i acreditats.

ACTUACIONS I DESPESES SUBVENCIONABLES

Projectes de recerca industrial i desenvolupament conjunts entre almenys una empresa i almenys un desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO, que siguin autònoms i no estiguin vinculats entre ells. (Es considera que dues entitats i/o empreses són autònomes, si cap d'elles té més del 25% del capitals o dels drets de vot de l'altra)

Els projectes han de tenir una despesa subvencionable mínima de 50.000 euros i màxima de 200.000 euros.

    Despeses subvencionables:

 • Despeses de personal contractat per l'entitat sol·licitant, en la mesura en que estiguin dedicats a tasques de caràcter tècnic del projecte: Investigadors, tècnics i personal auxiliar. (Es podrà imputar una dedicació màxima del 80% de la jornada laboral.)
 • Despeses de col·laboracions externes, únicament si el beneficiari és una empresa:
  • Despeses d'investigació o desenvolupament tecnològic contractual,
  • Contractació externa per a tasques d'enginyeria o disseny.
  • Assajos i proves de laboratori.
 • Despeses indirectes: Es podrà imputar en concepte de despesa indirecta, un 7% de les despeses directes de personal subvencionables.

CARACTERÍSTIQUES

 • Els projectes que es presentin per obtenir aquests ajuts s'hauran d'iniciar a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de finalitzar en un màxim de tres anys després d'aquesta data.
 • El pagament de l'ajut concedit es realitzarà directament a cadascun dels participants.

QUANTIA DE L’AJUT

Les intensitats màximes dels ajuts, d'acord amb la normativa comunitària d'ajuts d'estat, són les següents:

Tipologia

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

Activitats de recerca industrial

70%

60%

50%

Activitats de desenvolupament experimental

45%

35%

25%

Activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de caràcter no econòmic dutes a terme pels desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO

100%

100%

100%

TERMINI

Pendent de convocatòria.

 

 1. Start-ups

    BENEFICIARIS

Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les start-ups tecnològiques enteses com empreses amb ànim de lucre, tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que compleixen el següent:

 • Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil com a mínim 1 dia abans de la publicació de les bases (15/10/2020).
 • Que s'hagin constituït com a màxim 18 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.
 • Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.
 • Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tinguin un alt potencial de creixement, reflectint clarament en el seu pla d'empresa la continuïtat del desenvolupament de tecnologia, amb una proposta de valor clara i que necessita d'un talent específic per desenvolupar-se i diferenciar-se en el seu àmbit.
 • Que l'equip fundador de l'empresa siguin emprenedors, i que tinguin la majoria del capital de l'empresa (51%).

ACTUACIONS I DESPESES SUBVENCIONABLES

Es podran subvencionar aquelles actuacions contingudes en el pla d'empresa i que siguin necessàries per al seu desenvolupament.

El total de les actuacions objecte d'ajut econòmic hauran de tenir un cost subvencionable acceptat mínim de 100.000 euros.

   Despeses subvencionables:

 • Despeses de personal contractat o de nova contractació en la mesura en que estiguin dedicats al projecte.
 • Contractació de serveis a tercers.
 • Inversió en materials i equipament amb un màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada
 • Altres despeses relacionades com lloguer d'espais, despeses de sol·licitud i/o manteniment de patents, i d'altres despeses associades a la execució del pla de negoci.
 • Despeses indirectes: Es podrà imputar en concepte de despesa indirecta, un 7% de les despeses directes de personal subvencionables.

Les actuacions subvencionades es podran dur a terme entre la data d'inici de la convocatòria i el 30 de juliol de 2022.

QUANTI A DE L’AJUT

Ajut econòmic: La intensitat de l'ajut serà del 80% del cost subvencionable, amb un màxim de 74.000 euros per projecte.

Ajut en espècie: L'empresa rebrà l'assessorament d'un consell assessor format per un mentor que haurà de dur a terme un mínim de 5 reunions de 2 hores cadascuna fins a la finalització del projecte.

L'import de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de minimis percebuts per l'empresa o entitat en els 3 darrers exercicis fiscals no podrà superar 200.000 euros.

En el cas de les empreses que es dediquin al transports de mercaderies per carretera la quantitat es reduirà a 100.000 euros durant 3 exercicis fiscals.

TERMINI

Pendent de convocatòria.

Actualitat

Subvencions per a autònoms i pimes de la restauració i d'estètica i bellesa
El Govern de la Generalitat ha acordat l’activació d’un paquet de mesures urgents per donar suport a aquells sectors econòmics ...
Llegir més
CREA FEINA, BARCELONA!
OBJECTE L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, posa en marxa un programa d’ajuts a la contractació per afavorir ...
Llegir més
Ajuts a l'ocupació Mapfre: ACCEDEMOS COVID-19
OBJECTE Contribuir a reactivar el teixit productiu per a preservar l'ocupació i minimitzar els efectes socials i econòmics de la pandèmia. BENEFICIARIS Empreses, ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para el buen funcionamiento, realizar el análisis de la navegación de los usuarios, personalizar el contenido, analizar el tráfico. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información.