Loading...

Ajuts a la transformació i/o comercialització d'aliments i a inversions per mitigar el canvi climàtic en processos de transformació alimentària

OBJECTE

L'objecte dels ajuts és el foment dels projectes d'inversió executats a Catalunya:

  1. Destinats a la transformació i/o comercialització d'aliments.
  2. Que contribueixin a la mitigació del canvi climàtic, en la transformació d'aliments.

 

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques, jurídiques i les seves agrupacions que des del moment de presentar la seva sol·licitud siguin titulars responsables de l'activitat que fonamenta l'atorgament de l'ajut i que suporten la càrrega financera de les inversions subvencionables.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

  1. La construcció i la compra, inclòs l'arrendament financer si la compra es realitza dins el període de justificació, de béns immobles, i també la millora de l'obra civil, incloses les instal·lacions inherents a l'obra civil.

L'import de la compra del bé immoble està limitat a un màxim del 30% de les inversions totals del projecte.

  1. La compra, inclosa la compra a través d'arrendament financer si es realitza dins el període de justificació, i la instal·lació de nova maquinària i béns d'equip, incloses les instal·lacions telefòniques, les fotocopiadores i el maquinari informàtic, fins al valor de mercat del producte.
  1. L'adquisició o el desenvolupament de programes informàtics, i l'adquisició de patents, llicències, drets d'autor i marques registrades.
  1. L'import de la compra dels elements esmentats en aquest apartat està limitat a un màxim del 30% de les inversions totals del projecte.
  1. Els costos generals vinculats a les inversions recollides als apartats 1) i 2) com ara honoraris d'arquitectes, enginyers i assessors, i honoraris relatius a l'assessorament sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental, inclosos els estudis de viabilitat.

 

TIPUS I QUANTIA DE L’AJUT

L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable als imports de les inversions i despeses derivades de les actuacions objecte de l'ajut.

L'import d'inversió subvencionable no pot superar els 5.000.000 euros i no pot ser inferior a 40.000 euros per persona beneficiària i per línia d'ajut. Així mateix, l'import màxim de l'ajut no pot superar els 500.000 euros per persona beneficiària i per línia d'ajut.

Percentatge de subvenció:

  • 25% en el cas de microempreses i petites i mitjanes empreses (PIME)
  • 7% en la resta de casos

En les PIME, el percentatge d'ajut del 25% es podrà augmentar en un 3% en els casos següents:

a) Empreses amb personalitat jurídica associativa

b) Inversions que s'efectuïn en zones amb limitacions específiques, de muntanya o amb limitacions naturals significatives.

c) Empreses que realitzin inversions innovadores.

d) Empreses de nova creació.

e) Empreses que s'hagin fusionat durant els dos anys anteriors a la sol·licitud de l'ajut.

 

TERMINI

Es podran presentar sol·licituds fins el dia 4 de novembre de 2019.

Actualitat

AJUTS PEL MANTENIMENT DE L'OCUPACIÓ ARREL DE LA CRISI DE LA COVID-19
  Objecte: Mantenir l'ocupació dels treballadors contractats en microempreses i per part treballadors autònoms. Beneficiaris: Microempreses ...
Llegir més
Subvencions per a la transformació digital del comerç a Barcelona 2020
OBJECTE Facilitar la transformació digital del comerç de Barcelona. Millorar el nivell de maduresa dels comerços. Crear ...
Llegir més
REINDUSTRIALITZACIÓ 2020
OBJECTE El seu objectiu és impulsar mitjançant el suport a la inversió industrial competitiva l'objectiu que el 20% del PIB ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para el buen funcionamiento, realizar el análisis de la navegación de los usuarios, personalizar el contenido, analizar el tráfico. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información.