Loading...

AJUTS PER ACTUACIONS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

OBJECTE

Incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, contribuint a aconseguir amb això els objectius de reducció del consum d'energia final.

 

ORGANISME RESPONSABLE

IDAE - Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. A Catalunya gestionarà les ajudes l’ICAEN (Institut Català d’Energia)

 

BENEFICIARIS

PIMEs o grans empreses del sector industrial i empreses de serveis energètics.

Requisits:

 • Empreses del secor industrial:
  • Tenir residència fiscal a Espanya
  • Estar dins dels CNAE 2009 (Veure Annex)
 • Empreses de serveis energètics:
  • Les persones jurídiques hauran de tenir activitat en territori espanyol

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

 1. Millora de la tecnologia en equips i processos industrials:

Inversions en substitució d'equips i instal·lacions així com sistemes auxiliars consumidors d'energia, per altres que utilitzen tecnologies d'alta eficiència energètica o la millor tecnologia disponible per tal de reduir el consum d'energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials.

 • La ràtio econòmic-energètic màxim serà de 14.379 € (inversió elegible) / tep (estalvi energia final a un any).
 1. Implantació de sistemes de gestió energètica:

Inversions per a la implantació de sistemes de gestió energètica a fi de reduir el consum d'energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials.

La ràtio econòmic-energètic màxim serà de 14.501 € (inversió elegible) / tep (estalvi energia final a un any).

Complir amb la Norma UNE-EN ISO 50001 relativa als sistemes de gestió energètica o la que en el seu lloc la substitueixi.

Les actuacions realitzades tenen caràcter incentivador, és a dir, perquè puguin ser subvencionables han de dur-se a terme després de la presentació de la sol·licitud.

Costos indirectes subvencionables:

 • Consultoria
 • Auditoria

 

QUANTIA DE L’AJUT

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions a Catalunya és de 48.087.742,46 euros.

Percentatges aplicables amb caràcter general que s'aplicaran sobre el cost subvencionable:

Gran empresa

Mitjana empresa

Petita empresa

30%

40%

50%

La quantia màxima d'ajuda per a projectes, en un mateix establiment industrial, és de 8.000.000 euros.

 

TERMINI

Es podran presentar sol·licituds fins al 31/12/2020 o fins a l’esgotament del pressupost.

 

ANNEX  –  CNAE 2009 dins dels següents:

07. Extracció de minerals metàl·lics.

08. Altres indústries extractives.

09. Activitats de suport a la indústria extractiva.

10. Indústria de l'alimentació.

11. Fabricació de begudes.

13. Indústria tèxtil.

14. Confecció de peces de vestir.

15. Indústria del cuir i del calçat.

16. Indústria de la fusta i suro, excepte mobles, cistelleria i esparteria.

17. Indústria del paper.

18. Arts gràfiques i reproducció de suports gravats.

19. Coqueries i refinació de petroli.

20. Indústria química.

21. Fabricació de productes farmacèutics.

22. Fabricació de productes de cautxú i plàstics.

23. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics.

24. Metal·lúrgia; Fabricació de ferro, acer i ferroaliatges.

25. Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip.

26. Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.

27. Fabricació de material i equip elèctric.

28. Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p.

29. Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.

30. Fabricació d'altres materials de transport.

31. Fabricació de mobles.

32. Altres indústries manufactureres.

33. Reparació i instal·lació de maquinària i equip.

35. Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat.

36. Captació, depuració i distribució d'aigua.

37. Recollida i tractament d'aigües residuals.

38. Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització.

39. Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.

Actualitat

Ajuts a autònoms i empreses afectats econòmicament per les conseqüències de la Covid-19
OBJECTE Concessió d’ajuts per autònoms i empreses afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 ...
Llegir més
Microcrèdits per mantenir i potenciar l'activitat econòmica i ajudar empreses afectades per la COVID-19
OBJECTE Facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials que impulsin la creació d’empreses a Manresa i ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para el buen funcionamiento, realizar el análisis de la navegación de los usuarios, personalizar el contenido, analizar el tráfico. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información.