Loading...

AJUTS AJUNTAMENT DE BARCELONA 2020

OBJECTE

Convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat en els àmbits temàtics de Cultura, Esports, Educació, Salut i Cures, Gent gran, Dones, Infància, Adolescència i Joventut, Democràcia activa i Participació ciutadana, Acció comunitària i Associacionisme, Innovació democràtica, Immigració-Acollida i Refugi, Civisme i convivència, Foment d’activitats organitzatives, Comerç de proximitat i promoció econòmica, Persones amb discapacitat i/o diversitat funcional, Usos del Temps, Afers religiosos, Ecologia, urbanisme i mobilitat, i drets del animals, Consum, Atenció persones sense llar, LGTBI, Drets de ciutadania, Promoció de la perspectiva intercultural i Cultura-Educació per al 2020.

 

BENEFICIARIS I REQUISITS

Poden ser sol·licitants de les subvencions les persones jurídiques i físiques que hagin de fer l’activitat prevista per al seu atorgament, amb les particularitats següents:

 • Que el projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb el que s’estableix en aquesta convocatòria.
 • Que les activitats o els serveis complementin o supleixin la competència municipal en aquestes matèries.
 • Que les activitats es facin en el terme municipal de Barcelona, des d’una dimensió de districte o de ciutat, o fora d’aquesta en el cas que es considerin d’interès per a la projecció exterior de la ciutat.
 • Que les activitats que facin siguin sense afany de lucre; en cas contrari haurà de revertir en les pròpies activitats subvencionades.
 • Que les activitats programades s’iniciïn i finalitzin dins de l’any objecte de la convocatòria o del curs escolar 2020-2021, si així s’especifica a l’àmbit temàtic al que es concorri.
 • Que les sol·licituds presentades evitin el llenguatge discriminatori i sexista en la seva redacció.
 • El projecte no serà igual o similar a altres de la mateixa entitat/col·lectiu amb els que l’Ajuntament ja col·labori (conveni, subvenció o contractació).

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

 • Nòmina i Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona jurídica o física.
 • Lloguers: arrendament de béns immobles i béns mobles.
 • Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles.
 • Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria.
 • Material fungible d’oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material d’oficina.
 • Assegurances.
 • Material tècnic o de producció fungible necessari per al desenvolupament de l'activitat.
 • Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment...
 • Dietes de personal: imports de les dietes del personal contractat i del voluntari (locomoció, allotjament i manutenció).
 • Tributs, quan siguin abonats directament per la persona jurídica o física beneficiària.
 • Les despeses d’amortitzacions dels béns adquirits o de les obres d’inversió en els immobles utilitzats durant l’execució del projecte.
 • Altres despeses en funció de l’àmbit temàtic al que es concorre.

 

QUANTIA DE L’AJUT

Import màxim per sol·licitud depèn de l'àmbit del programa. Es pot consultar a la pàgina 7 i 8 del seguent enllaç:

https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bases_2020_corregides_17.12.2019.pdf

La quantia de la subvenció atorgada no ultrapassarà el 50% de la despesa total del projecte.

 

TERMINI

Es poden presentar sol·licituds del 2 al 30 de gener de 2020, ambdós inclosos.

Actualitat

Ajuts a autònoms i empreses afectats econòmicament per les conseqüències de la Covid-19
OBJECTE Concessió d’ajuts per autònoms i empreses afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 ...
Llegir més
Microcrèdits per mantenir i potenciar l'activitat econòmica i ajudar empreses afectades per la COVID-19
OBJECTE Facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials que impulsin la creació d’empreses a Manresa i ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para el buen funcionamiento, realizar el análisis de la navegación de los usuarios, personalizar el contenido, analizar el tráfico. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información.