Loading...

PROMOCIÓ DE PRODUCTES VINÍCOLES EN ELS MERCATS DE TERCERS PAÏSOS

OBJECTE

Regular la tramitació dels ajuts a la mesura de suport d'informació i promoció en mercats de tercers països dels productes vinícoles amb la finalitat de millorar-ne la competitivitat.

 

DURADA DELS PROGRAMES

Els programes podran tenir una durada màxima de 3 anys per persona beneficiària i tercer país o mercat d'un tercer país. Tot i aquesta limitació, la sol·licitud de la persona beneficiària i si els efectes del programa ho justifiquen, els programes podran ser prorrogats una vegada per un màxim de dos anys, o dues vegades per un màxim d'un any cada pròrroga, amb sol·licitud prèvia.

 

BENEFICIARIS

Poden acollir-se a l'ajut les entitats següents que tinguin domicili fiscal a Catalunya:

a) Empreses vinícoles, entenent aquestes com les empreses privades en les quals més del 50% de la seva facturació provingui del sector del vi, o que la seva producció superi els 1.000 hl, d'acord amb el seu últim exercici fiscal tancat.

b) Organitzacions de productors vitivinícoles reconegudes i associacions d'organitzacions de productors vitivinícoles.

c) Organitzacions interprofessionals definides i reconegudes a escala nacional.

d) Les organitzacions professionals, entenent com a tals les que exerceixin l'activitat majoritària en el sector del vi.

e) Òrgans de gestió i de representació de les indicacions geogràfiques protegides i denominacions d'origen protegides víniques, i també les seves associacions.

f) Les associacions temporals o permanents de dos o més productors.

g) Cooperatives que comercialitzen vins elaborats per elles o pels seus associats.

h) Les entitats associatives sense ànim de lucre participades exclusivament per empreses del sector vitivinícola.

i) Organismes públics amb competència legalment establerta per desenvolupar actuacions de promoció de vins en mercats en tercers països.

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES ACCIONS I PROGRAMES

1. Els programes i les accions estaran clarament definits, i especificaran:

  • El país, els països o el mercat del tercer país als quals es dirigeixen.
  • Els productes vinícoles objecte de promoció
  • Les accions i activitats que es pretenen dur a terme.
  • Els costos estimats per a cadascuna d'aquestes accions i activitats.

2. Les accions es realitzaran dins d'un període de 12 mesos que comença l'1 de maig de cada any.

3. Els missatges es basaran en les qualitats intrínseques del producte, i hauran d'ajustar-se a la normativa aplicable als tercers països als quals van destinats.

4. En el cas de vins que disposin d'una qualitat diferenciada, s'ha d'especificar l'origen del producte com a part de la campanya d'informació i promoció.

 

TIPUS I QUANTIA DE L’AJUT

L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per la realització de les activitats de promoció de productes vinícoles a tercers països.

La participació financera de la Unió Europea en les accions i els programes seleccionats no podrà superar el 50% de les despeses auxiliables. En els programes de més d'un any de durada, aquest límit màxim es considerarà per cada any d'execució.

Només es concedirà un ajut financer del 50% de les despeses subvencionables a aquells programes en què l'execució del pressupost total del programa objecte de l'última resolució favorable sigui igual o major al 70%.

 

TERMINI

Es poden presentar sol·licituds fins el dia 14 de gener del 2020.

Actualitat

Ajuts a autònoms i empreses afectats econòmicament per les conseqüències de la Covid-19
OBJECTE Concessió d’ajuts per autònoms i empreses afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 ...
Llegir més
Microcrèdits per mantenir i potenciar l'activitat econòmica i ajudar empreses afectades per la COVID-19
OBJECTE Facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials que impulsin la creació d’empreses a Manresa i ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para el buen funcionamiento, realizar el análisis de la navegación de los usuarios, personalizar el contenido, analizar el tráfico. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información.