Loading...

AJUTS A DOCTORATS INDUSTRIALS (DI)

OBJECTE

Regular les subvencions en règim de concurrència competitiva per al desenvolupament de projectes de Doctorat Industrial (en endavant, projectes DI) en qualsevol àmbit de coneixement i en qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s'ha de desenvolupar en el marc estratègic d'una empresa o entitat de l'entorn empresarial i, alhora, en el si d'un grup de recerca d'un organisme de recerca, en els quals el doctorand o doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, amb l'objectiu de fer una tesi doctoral.

 

MODALITATS

 • Projectes de DI cofinançats, en els quals l'entorn empresarial té un centre de treball a Catalunya. En aquesta modalitat tant l'entorn acadèmic com l'empresarial són beneficiaris de l'ajut.
 • Projectes de DI específics, previstos per a casos especials, definits en l'apartat IV de les bases. En aquesta modalitat només l'entorn acadèmic tindrà la consideració de beneficiari.

 

BENEFICIARIS

 • Entorn empresarial:  Poden exercir d'entorn empresarial les empreses o altres entitats de l'entorn empresarial. En queden explícitament exclosos:
  • Els organismes de recerca o entitats que en depenguin.
  • Els departaments, delegacions o serveis territorials de la Generalitat de Catalunya.
  • Les entitats vinculades formalment a la gestió o promoció del Pla de Doctorats Industrials.
  • Els centres adscrits a les universitats.
 • Entorn acadèmic: Poden exercir d'entorn acadèmic els organismes de recerca que disposin de grups de recerca reconeguts per la convocatòria SGR més recent. En concret:
  • Universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya
  • Centres de recerca amb seu a Catalunya
  • Fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya
  • Centres tecnològics amb seu a Catalunya

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

Les despeses subvencionables varien segons la modalitat d'ajut sol·licitada, però es poden aplicar als conceptes següents:

 • Cost de la matrícula del doctorand o doctoranda.
 • Finançament per al grup de recerca. L'import atorgat es podrà destinar a despeses relacionades amb la línea de recerca en què s'emmarca el projecte, en concret:
  • Contractació de personal predoctoral o postdoctoral o de suport a la recerca, mitjançant la normativa de contractació de personal pròpia de cada organisme de recerca.
  • Cofinançament de contractes predoctorals, postdoctorals o de suport a la recerca.
  • Adquisició d'equipament inventariable o bibliogràfic.
  • Adquisició de material fungible.
  • No són subvencionables les retribucions de personal fix vinculat estatutàriament o contractualment a les institucions sol·licitants.
 • Costos indirectes (overheads).
 • Tutoria de tesi a càrrec de la persona responsable del projecte designada per l'empresa. Com a costos elegibles inclosos en aquesta partida hi hauria el cost total del contracte de la mateixa persona. També pot formar part dels costos elegibles el cost total del contracte del doctorand o doctoranda.
 • Mobilitat del doctorand o doctoranda.

 

TERMINI

Es poden presentar sol·licituds fins el 15 de desembre de 2020 a les 14:00 hores.

Actualitat

Ajut per treballadors autònoms afectats econòmicament pel COVID-19
OBJECTE L'ajut consisteix en una prestació econòmica única, que té per finalitat compensar les pèrdues ...
Llegir més
AJUTS AL SECTOR DEL TURISME
OBJECTE El Govern, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, ha activat una nova línia d’ajuts, en forma de prestació ...
Llegir més
AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, DELS SERVEIS, L'ARTESANIA I LA MODA 2020
OBJECTE El Govern ha activat un paquet de mesures d'ajuts de 9 milions d'euros en l’àmbit del comerç al detall, dels serveis, ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER