Loading...

Microcrèdits per mantenir i potenciar l'activitat i ajudar empreses Manresanes afectades per la COVID-19

OBJECTE

Facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials que impulsin la creació d’empreses a Manresa i també facilitar finançament a empreses viables abans de la situació d’afectació per la crisi de la Covid-19 i que han vist greument perjudicada la seva activitat per aquesta crisi.

 

LÍNIES D’AJUT

 1. Emprenedoria

Beneficiaris:

 • Emprenedors/res que vulguin iniciar un nou projecte empresarial, agafin el traspàs d’un negoci a Manresa o hagin iniciat l’activitat a partir de l’1 de gener de 2020.
 • Empreses ja constituïdes que obrin un nou establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci amb centre de treball a Manresa, sempre i quan l’obertura o el traspàs s’hagi realitzat a partir de l’1 de gener de 2020 i el volum anual de facturació de l’empresa o grup empresarial no superi els 500.000 euros.

Conceptes subvencionables:

Adquisició d’actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària, vehicles, obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents...) i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte (compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes, etc).

Import de l’ajut:

Els ajuts poden arribar fins el 100% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 5.000 euros per a cadascun dels projectes.

 

 1. Covid-19

Beneficiaris:

Empreses amb qualsevol forma jurídica i amb una plantilla de màxim 10 persones treballadores (amb independència si són a jornada parcial o sencera), que tinguin el domicili social l i/o centre de treball a Manresa. Requisits:

 • Empreses que hagin suspès la seva activitat econòmica a causa de la declaració de l’estat d’alerta per la Covid-19.
 • Empreses que, tot i haver pogut continuar l’activitat, hagi sofert una davallada dels ingressos per vendes de com a mínim un 50%, respecte del mateix període de l’any anterior.
 • Empreses que no es trobin en cap dels requisits anteriors però que hagin hagut de fer inversió/despesa per adaptar-se als canvis ocasionats per la crisi de la covid-19.

Conceptes subvencionables:

Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar:

 • l’adaptació dels locals comercials i empreses per fer front a la crisi de la covid-19
 • les despeses de material per a la seguretat que recomanin les autoritats sanitàries per la ciutadania
 • les campanyes de promoció i màrqueting
 • el foment de nous serveis de les empreses, incorporats per tal de poder comercialitzar la seva oferta habitual, sobretot aquells relacionats amb la promoció de la venda online i l’adaptació de noves tecnologies
 • la creació de nous productes o bé inversions fetes amb l’objectiu d’oferir nous productes (que fins ara no feia l’empresa, habitualment) fruït de l’adaptació de l’empresa a les noves necessitats detectades o sorgides en el moment actual
 • qualsevol altra activitat, servei o inversió que doni resposta a l’objecte de la convocatòria.

Import de l’ajut:

Els ajuts poden arribar fins el 100% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 3.000 euros per a cadascun dels projectes.

 

CARACTERÍSTIQUES

 • Un mateix projecte no podrà presentar-se simultàniament a la línia 1 i 2.
 • Condicions dels “microcrèdits”:
  • Tipus d’interès: 0%
  • Carència: No es contempla
  • Termini màxim de devolució: 4 anys.
  • Amortització i quotes trimestrals a retornar a partir de l’1 de gener del 2021

 

TERMINI

Línia 1: Emprenedoria:  

El termini de sol·licituds comprendrà des del 29 de maig fins el 30 de juny de 2020

Línia 2: Covid-19: 

El termini de sol·licituds comprendrà des del 29 de maig fins el 18 de juny de 2020

Actualitat

AJUTS PEL MANTENIMENT DE L'OCUPACIÓ ARREL DE LA CRISI DE LA COVID-19
  Objecte: Mantenir l'ocupació dels treballadors contractats en microempreses i per part treballadors autònoms. Beneficiaris: Microempreses ...
Llegir més
Subvencions per a la transformació digital del comerç a Barcelona 2020
OBJECTE Facilitar la transformació digital del comerç de Barcelona. Millorar el nivell de maduresa dels comerços. Crear ...
Llegir més
REINDUSTRIALITZACIÓ 2020
OBJECTE El seu objectiu és impulsar mitjançant el suport a la inversió industrial competitiva l'objectiu que el 20% del PIB ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para el buen funcionamiento, realizar el análisis de la navegación de los usuarios, personalizar el contenido, analizar el tráfico. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información.