Loading...

Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció

OBJECTE

Concessió de subvencions a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció afectades econòmicament per la situació de crisis ocasionada per la COVID-19 per tal de poder fer efectiva la continuïtat de la seva activitat amb el manteniment dels treballadors amb contracte indefinit.

 

BENEFICIARIS

Micro i petites empreses industrials i de serveis a la producció.

*Microempresa: aquella que l'1 de març de 2020 tingués menys de 10 treballadors/ores.

*Petita empresa: aquella que l'1 de març de 2020 tingués entre 10 i 49 treballadors/ores.

 

REQUISITS DELS BENEFICIARIS

  • Estar inclosos en la CCAE de l’annex adjunt.
  • Acreditar una reducció de la facturació superior al 33% durant el període inclòs entre l'1 de març de 2020 i el 30 d'abril de 2020 respecte al mateix període de l'any anterior.
  • Les empreses de serveis a la producció també han d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

 

QUANTIA DE L’AJUT

     Subvenció de 1.500 euros per treballador que l'empresa beneficiària mantingui amb contracte indefinit.

Imports màxims:

  • 7.500 euros per a empreses de màxim de 5 treballadors amb contracte indefinit.
  • 12.000 euros per a empreses d’entre 6 i 9 treballadors amb contracte indefinit.
  • 30.000 euros per a empreses d’entre 10 i 24 treballadors amb contracte indefinit.
  • 60.000 euros per a empreses d’ entre 25 i 49 treballadors amb contracte indefinit.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

És subvencionable el nombre de treballadors amb contracte indefinit mantingut per l'empresa beneficiària entre l'1 de març de 2020 i, almenys, fins al 31 de desembre de 2020.

S’haurà acomplert l'objecte de la subvenció si s'ha mantingut, mínim el 80% dels llocs de treball amb contracte indefinit. L'incompliment d'aquest punt comporta la revocació total de l'ajut atorgat.

     Si no s’ha mantingut 100% dels treballadors/ores amb contracte indefinit, l'ajut es reduirà proporcionalment.

 

TERMINI

Es podran sol·licitar fins al 01 de juliol del 2020.

*Aquest ajut es concedirà per concurrència competitiva.

 

 

ANNEX - CCAE

Empreses industrials:

10 Indústria de productes alimentaris.

11 Fabricació de begudes.

12 Indústries del tabac.

13 Indústries tèxtils.

14 Confecció de peces de vestir.

15 Indústria del cuir i del calçat.

16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria.

17 Indústries del paper.

18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats.

19 Coqueries i refinatge del petroli.

20 Indústries químiques.

21 Fabricació de productes farmacèutics.

22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.

23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics.

24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.

25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips.

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.

27 Fabricació de materials i equips elèctrics.

28 Fabricació de maquinària i equips ncaa.

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.

30 Fabricació d'altres materials de transport.

31 Fabricació de mobles.

32 Indústries manufactureres diverses.

Empreses de serveis a la producció

331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips.

332 Instal·lació de maquinària i equips industrials.

35 Subministrament d'energia elèctrica i gas.

36 Captació, potabilització i distribució d'aigua.

37 Recollida i tractament d'aigües residuals.

38 Tractament i eliminació de residus.

39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.

Actualitat

PROGRAMA MOVES II
OBJECTE Contribuir a la descarbonització del sector transport mitjançant el foment de les energies alternatives per a la consecució ...
Llegir més
SUBVENCIONS PER AFAVORIR L'AUTOOCUPACIÓ DE JOVES INSCRITS A LA GARANTIA JUVENIL
OBJECTE Concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per afavorir l'autoocupació de joves ...
Llegir més
Incorporació de persones més grans de 45 anys al mercat de treball
BENEFICIARIS Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns amb ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para el buen funcionamiento, realizar el análisis de la navegación de los usuarios, personalizar el contenido, analizar el tráfico. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información.