Loading...

Finançament del circulant i de la inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització

OBJECTE
Convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització per als anys 2019-2020.
 
ORGANISME RESPONSABLE
ACCIÓ – Empresa i coneixement
 
BENEFICIARIS
Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les pimes industrials i de serveis relacionats amb seu social o seu operativa a Catalunya.
 
TIPOLOGIA DELS PROJECTES
Projectes d'innovació, internacionalització o industrialització que comportin una despesa mínima de 100.000 € i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents:
• L'increment o el manteniment de la capacitat productiva.
• La creació o el manteniment de l'ocupació.
• La dinamització de l'activitat en la cadena de valor.
• L'ús intensiu de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d'activitat.
• L'increment de les exportacions.
 
QUANTIA DE L’AJUT
La quantitat màxima disponible serà de 85.000.000 € i no superarà, en cap cas, l'import global màxim de 100.000.000 € pel conjunt de les convocatòries.
 
CONDICIONS DEL PRÉSTEC
a) Finalitat: finançament de circulant i inversions vinculades al projecte elegible.
b) Import: fins al 100% de la necessitat de circulant, amb un mínim de 100.000 € i un màxim de 500.000 € per titular o grup.
En el supòsit de finançament d'inversions, l'import màxim és d'1.000.000 € i no pot excedir del 80% de les despeses acceptades. L'import màxim de préstecs per empresa o grup empresarial és d'1.000.000 €..
c) Termini: en el cas del circulant, serà de fins a 5 anys, amb possibilitat d'un període de carència d'amortització de capital de fins a 1 any, inclòs en aquest termini. En el cas d'inversió serà de fins a 10 anys, amb dos anys de carència també inclosos en el termini.
d) Desemborsament: en el cas de finançament de circulant, en una sola vegada a la formalització de l'operació; en el supòsit d'inversions es produirà de forma gradual, pel percentatge finançat corresponent, contra presentació dels justificants de la inversió efectivament realitzada en un termini màxim de 24 mesos.
e) Amortització: per períodes vençuts.
f) Comissió d'obertura: màxima del 0,50% del nominal del préstec.
g) Tipus d'interès: variable de l'euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 3%.
h) Interès de demora: tipus d'interès vigent + el 6%.
i) Garantia:
A càrrec del client: les considerades suficients a criteri de l'ICF per un màxim del 50% del risc. Les garanties que aporti el titular complementen la garantia del fons i es mantindran sense disminuir el seu valor nominal inicial, durant tota la vida de l'operació.
A càrrec del Departament d'Empresa i Coneixement: cobertura del 50% del deute pendent.
 
TERMINI
El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del 23 de març de 2019 fins al 31 de desembre de 2020 o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

Actualitat

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular
OBJECTE Regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització ...
Llegir més
Ajuts mobilitat de personal investigador per al desenvolupament de projectes de recerca aplicada - Programa Tecniospring INDUSTRY
OBJECTE Regular l’atorgament d’ajuts a la contractació de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca ...
Llegir més
Ajuts per a persones emprenedores i treballadors autònoms 18-19
OBJECTE Es tracta d'un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de ...
Llegir més