Loading...

Finançament del circulant i de la inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització

OBJECTE
Convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització per als anys 2019-2020.
 
ORGANISME RESPONSABLE
ACCIÓ – Empresa i coneixement
 
BENEFICIARIS
Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les pimes industrials i de serveis relacionats amb seu social o seu operativa a Catalunya.
 
TIPOLOGIA DELS PROJECTES
Projectes d'innovació, internacionalització o industrialització que comportin una despesa mínima de 100.000 € i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents:
• L'increment o el manteniment de la capacitat productiva.
• La creació o el manteniment de l'ocupació.
• La dinamització de l'activitat en la cadena de valor.
• L'ús intensiu de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d'activitat.
• L'increment de les exportacions.
 
QUANTIA DE L’AJUT
La quantitat màxima disponible serà de 85.000.000 € i no superarà, en cap cas, l'import global màxim de 100.000.000 € pel conjunt de les convocatòries.
 
CONDICIONS DEL PRÉSTEC
a) Finalitat: finançament de circulant i inversions vinculades al projecte elegible.
b) Import: fins al 100% de la necessitat de circulant, amb un mínim de 100.000 € i un màxim de 500.000 € per titular o grup.
En el supòsit de finançament d'inversions, l'import màxim és d'1.000.000 € i no pot excedir del 80% de les despeses acceptades. L'import màxim de préstecs per empresa o grup empresarial és d'1.000.000 €..
c) Termini: en el cas del circulant, serà de fins a 5 anys, amb possibilitat d'un període de carència d'amortització de capital de fins a 1 any, inclòs en aquest termini. En el cas d'inversió serà de fins a 10 anys, amb dos anys de carència també inclosos en el termini.
d) Desemborsament: en el cas de finançament de circulant, en una sola vegada a la formalització de l'operació; en el supòsit d'inversions es produirà de forma gradual, pel percentatge finançat corresponent, contra presentació dels justificants de la inversió efectivament realitzada en un termini màxim de 24 mesos.
e) Amortització: per períodes vençuts.
f) Comissió d'obertura: màxima del 0,50% del nominal del préstec.
g) Tipus d'interès: variable de l'euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 3%.
h) Interès de demora: tipus d'interès vigent + el 6%.
i) Garantia:
A càrrec del client: les considerades suficients a criteri de l'ICF per un màxim del 50% del risc. Les garanties que aporti el titular complementen la garantia del fons i es mantindran sense disminuir el seu valor nominal inicial, durant tota la vida de l'operació.
A càrrec del Departament d'Empresa i Coneixement: cobertura del 50% del deute pendent.
 
TERMINI
El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del 23 de març de 2019 fins al 31 de desembre de 2020 o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

Actualitat

GESTIÓ DE BONIFICACIONS PER FORMACIÓ
Totes les empreses disposen d'un crèdit per finançar la formació dels seus treballadors. La normativa que regula la formació ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS "FORMA E INSERTA"
OBJECTE Aquest programa està dirigit a empreses que es comprometen a contractar a una part de les persones formades, per elles mateixes o en ...
Llegir més
AJUTS AJUNTAMENT DE BARCELONA 2020
OBJECTE Convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER