Loading...

Préstecs per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial per al 2019-2020

OBJECTE
Convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de crèdit pel finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial per als anys 2019-2020.
 
BENEFICIARIS
Empreses industrials i de serveis a la producció, l'activitat principal de les quals estigui inclosa en la CCAE que es detallen a l'annex. Han de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.
Les empreses de serveis a la producció també hauran d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.
 
TIPOLOGIA DELS PROJECTES
Són elegibles els projectes d'inversió i desenvolupament industrial que comportin una despesa mínima de 3.500.000 euros en el cas de grans empreses, o de 500.000 euros en el de les pimes, i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents:
• La digitalització de la indústria mitjançant l'aplicació de la connectivitat, les tecnologies de la informació i la comunicació, la robòtica i la sensòrica en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d'activitat.
• L'increment o el manteniment de la capacitat productiva.
• La creació o el manteniment de l'ocupació.
• La dinamització de l'activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.
• La contribució al reequilibri territorial en matèria industrial.
• La reindustrialització d'instal·lacions productives, objecte de processos de tancament o deslocalització empresarial.
• La nova implantació industrial.
 
DESPESES SUBVENCIONABLES
Projectes d'inversió: Són elegibles les despeses d'adquisició d'actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació vinculades directament a l'execució del projecte.
Amb caràcter general, no es consideraran despeses subvencionables les següents actuacions:
a. L'adquisició d'actius immobiliaris i les despeses que hi estiguin relacionades (honoraris de notaria, impostos i similars).
b. Les inversions en reforma o adequacions d'espais que no estiguin directament vinculats a l'activitat productiva.
c. La compra de vehicles.
d. El mobiliari, excepte el mobiliari de laboratori.
e. Les inversions de reposició o simple substitució d'equipaments i maquinària, excepte que la nova adquisició correspongui a equipaments o maquinària diferents dels anteriors per la tecnologia utilitzada.
Projectes de recerca i desenvolupament: Són elegibles les despeses de personal, les despeses d'adquisició d'equipaments o d'actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació directament vinculades a l'execució del projecte.
 
QUANTIA DE L’AJUT
Els ajuts consistiran en la bonificació d'interessos d'un préstec concedit per l'Institut Català de Finances (ICF).
• Interès: EURIBOR a 12 mesos + 2% (excepcionalment es pot veure incrementat fins a un 2.95% en funció de la situació econòmica), sobre aquest s’hi aplicarà una bonificació de fins a un 2% de l’interès resultant aplicable.
• Import: 80% de la inversió realitzada amb un mínim de 400.000€ per pimes i 2.800.000€ per grans empreses.
• Termini: El termini d’execució del projecte es concretarà a les convocatòries corresponents i, en tot cas, no s'acceptaran inversions posteriors als 24 mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud de l'ajut.
• Amortització: Per trimestres vençuts
• Termini màxim d’amortització: 10 anys
• Comissió d'obertura màxima: el 0,50% del nominal del préstec
• Comissió d'amortització total o parcial màxima: el 0,5%
• Interès de demora: el tipus d'interès vigent més el 6%
L'import màxim per formalitzar operacions és 300.000.000 d'euros, i l'import de la bonificació és, com a màxim, del 2%. La quantitat màxima disponible serà de 140.000.000 euros i no superarà els 300.000.000 euros.
El fons per a la bonificació d'interessos està dotat amb una aportació econòmica realitzada pel Departament d'Empresa i Coneixement per un import màxim de 39.000.000 euros.
 
TERMINI
El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins al 31 de desembre de 2020 o fins a exhaurir el pressupost.
 
 
 
 
ANNEX - CCAE-2009
Empreses industrials:
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit
06 Extracció de petroli brut i de gas natural
07 Extracció de minerals metàl·lics
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics
09 Activitats de suport a les indústries extractives
13 Indústries tèxtils
14 Confecció de peces de vestir
15 Indústria del cuir i del calçat
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
17 Indústries del paper
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
19 Coqueries i refinació del petroli
20 Indústries químiques
21 Fabricació de productes farmacèutics
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
27 Fabricació de materials i equips elèctrics
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
30 Fabricació d'altres materials de transport
31 Fabricació de mobles
32 Indústries manufactureres diverses

Empreses de serveis a la producció:
331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips
332 Instal·lació de maquinària i equips industrials
37 Recollida i tractament d'aigües residuals
38 Tractament i eliminació de residus
4920 Transport de mercaderies per ferrocarril
4941 Transport de mercaderies per carretera, excepte servei de mudances
465 Comerç a l'engròs d'equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC)
466 Comerç a l'engròs d'una altra maquinària, equips i subministraments
467 Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat

Actualitat

GESTIÓ DE BONIFICACIONS PER FORMACIÓ
Totes les empreses disposen d'un crèdit per finançar la formació dels seus treballadors. La normativa que regula la formació ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS "FORMA E INSERTA"
OBJECTE Aquest programa està dirigit a empreses que es comprometen a contractar a una part de les persones formades, per elles mateixes o en ...
Llegir més
AJUTS AJUNTAMENT DE BARCELONA 2020
OBJECTE Convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER