Loading...

Préstecs per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial per al 2019-2020

OBJECTE
Convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de crèdit pel finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial per als anys 2019-2020.
 
BENEFICIARIS
Empreses industrials i de serveis a la producció, l'activitat principal de les quals estigui inclosa en la CCAE que es detallen a l'annex. Han de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.
Les empreses de serveis a la producció també hauran d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.
 
TIPOLOGIA DELS PROJECTES
Són elegibles els projectes d'inversió i desenvolupament industrial que comportin una despesa mínima de 3.500.000 euros en el cas de grans empreses, o de 500.000 euros en el de les pimes, i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents:
• La digitalització de la indústria mitjançant l'aplicació de la connectivitat, les tecnologies de la informació i la comunicació, la robòtica i la sensòrica en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d'activitat.
• L'increment o el manteniment de la capacitat productiva.
• La creació o el manteniment de l'ocupació.
• La dinamització de l'activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.
• La contribució al reequilibri territorial en matèria industrial.
• La reindustrialització d'instal·lacions productives, objecte de processos de tancament o deslocalització empresarial.
• La nova implantació industrial.
 
DESPESES SUBVENCIONABLES
Projectes d'inversió: Són elegibles les despeses d'adquisició d'actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació vinculades directament a l'execució del projecte.
Amb caràcter general, no es consideraran despeses subvencionables les següents actuacions:
a. L'adquisició d'actius immobiliaris i les despeses que hi estiguin relacionades (honoraris de notaria, impostos i similars).
b. Les inversions en reforma o adequacions d'espais que no estiguin directament vinculats a l'activitat productiva.
c. La compra de vehicles.
d. El mobiliari, excepte el mobiliari de laboratori.
e. Les inversions de reposició o simple substitució d'equipaments i maquinària, excepte que la nova adquisició correspongui a equipaments o maquinària diferents dels anteriors per la tecnologia utilitzada.
Projectes de recerca i desenvolupament: Són elegibles les despeses de personal, les despeses d'adquisició d'equipaments o d'actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació directament vinculades a l'execució del projecte.
 
QUANTIA DE L’AJUT
Els ajuts consistiran en la bonificació d'interessos d'un préstec concedit per l'Institut Català de Finances (ICF).
• Interès: EURIBOR a 12 mesos + 2% (excepcionalment es pot veure incrementat fins a un 2.95% en funció de la situació econòmica), sobre aquest s’hi aplicarà una bonificació de fins a un 2% de l’interès resultant aplicable.
• Import: 80% de la inversió realitzada amb un mínim de 400.000€ per pimes i 2.800.000€ per grans empreses.
• Termini: El termini d’execució del projecte es concretarà a les convocatòries corresponents i, en tot cas, no s'acceptaran inversions posteriors als 24 mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud de l'ajut.
• Amortització: Per trimestres vençuts
• Termini màxim d’amortització: 10 anys
• Comissió d'obertura màxima: el 0,50% del nominal del préstec
• Comissió d'amortització total o parcial màxima: el 0,5%
• Interès de demora: el tipus d'interès vigent més el 6%
L'import màxim per formalitzar operacions és 300.000.000 d'euros, i l'import de la bonificació és, com a màxim, del 2%. La quantitat màxima disponible serà de 140.000.000 euros i no superarà els 300.000.000 euros.
El fons per a la bonificació d'interessos està dotat amb una aportació econòmica realitzada pel Departament d'Empresa i Coneixement per un import màxim de 39.000.000 euros.
 
TERMINI
El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins al 31 de desembre de 2020 o fins a exhaurir el pressupost.
 
 
 
 
ANNEX - CCAE-2009
Empreses industrials:
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit
06 Extracció de petroli brut i de gas natural
07 Extracció de minerals metàl·lics
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics
09 Activitats de suport a les indústries extractives
13 Indústries tèxtils
14 Confecció de peces de vestir
15 Indústria del cuir i del calçat
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
17 Indústries del paper
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
19 Coqueries i refinació del petroli
20 Indústries químiques
21 Fabricació de productes farmacèutics
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
27 Fabricació de materials i equips elèctrics
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
30 Fabricació d'altres materials de transport
31 Fabricació de mobles
32 Indústries manufactureres diverses

Empreses de serveis a la producció:
331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips
332 Instal·lació de maquinària i equips industrials
37 Recollida i tractament d'aigües residuals
38 Tractament i eliminació de residus
4920 Transport de mercaderies per ferrocarril
4941 Transport de mercaderies per carretera, excepte servei de mudances
465 Comerç a l'engròs d'equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC)
466 Comerç a l'engròs d'una altra maquinària, equips i subministraments
467 Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat

Actualitat

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular
OBJECTE Regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització ...
Llegir més
Ajuts mobilitat de personal investigador per al desenvolupament de projectes de recerca aplicada - Programa Tecniospring INDUSTRY
OBJECTE Regular l’atorgament d’ajuts a la contractació de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca ...
Llegir més
Ajuts per a persones emprenedores i treballadors autònoms 18-19
OBJECTE Es tracta d'un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de ...
Llegir més