Loading...

PROGRAMA CUPONS A LA GESTIÓ ENERGÈTICA

OBJECTE

Regular la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública no competitiva, per al Programa de cupons a la gestió energètica, que consisteix en la contractació de serveis de gestió energètica en forma de cupons, emesos per proveïdors, que poden ser persones físiques i jurídiques.

 

BENEFICIARIS

  • Petites i mitjanes empreses privades amb establiment operatiu a Catalunya incloses en els sectors industrials manufacturers.

Podran rebre cupó de gestió energètica els establiments d'aquestes empreses amb un consum d'energia final superior o igual a 500 MWh durant l'any 2018.

  • Una mateixa empresa beneficiària pot sol·licitar, per a serveis diferents, fins a tres ajuts en aquest programa, però amb un cost subvencionable màxim de 15.000 euros per a cada sol·licitud presentada.

 

QUANTIA DE L’AJUT

La quantia de la subvenció de l'Institut Català d'Energia serà, com a màxim, del 50% del cost del servei, amb un límit màxim de 5.000 euros per servei.

La despesa mínima, realitzada i justificada de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut és del 60% del cost aprovat del servei. L'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l'ajut atorgat. Si es compleix la despesa mínima i es manté l'objecte pel qual es va concedir l'ajut, però el cost final efectiu de l'activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, la quantitat de l'ajut es reduirà en la mateixa proporció.

 

TERMINI

Pendent de convocatòria.

Actualitat

GESTIÓ DE BONIFICACIONS PER FORMACIÓ
Totes les empreses disposen d'un crèdit per finançar la formació dels seus treballadors. La normativa que regula la formació ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS "FORMA E INSERTA"
OBJECTE Aquest programa està dirigit a empreses que es comprometen a contractar a una part de les persones formades, per elles mateixes o en ...
Llegir més
AJUTS AJUNTAMENT DE BARCELONA 2020
OBJECTE Convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER