Loading...

PROGRAMA CUPONS A LA GESTIÓ ENERGÈTICA

OBJECTE

Regular la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública no competitiva, per al Programa de cupons a la gestió energètica, que consisteix en la contractació de serveis de gestió energètica en forma de cupons, emesos per proveïdors, que poden ser persones físiques i jurídiques.

 

BENEFICIARIS

  • Petites i mitjanes empreses privades amb establiment operatiu a Catalunya incloses en els sectors industrials manufacturers.

Podran rebre cupó de gestió energètica els establiments d'aquestes empreses amb un consum d'energia final superior o igual a 500 MWh durant l'any 2018.

  • Una mateixa empresa beneficiària pot sol·licitar, per a serveis diferents, fins a tres ajuts en aquest programa, però amb un cost subvencionable màxim de 15.000 euros per a cada sol·licitud presentada.

 

QUANTIA DE L’AJUT

La quantia de la subvenció de l'Institut Català d'Energia serà, com a màxim, del 50% del cost del servei, amb un límit màxim de 5.000 euros per servei.

La despesa mínima, realitzada i justificada de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut és del 60% del cost aprovat del servei. L'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l'ajut atorgat. Si es compleix la despesa mínima i es manté l'objecte pel qual es va concedir l'ajut, però el cost final efectiu de l'activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, la quantitat de l'ajut es reduirà en la mateixa proporció.

 

TERMINI

Pendent de convocatòria.

Actualitat

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular
OBJECTE Regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització ...
Llegir més
Ajuts mobilitat de personal investigador per al desenvolupament de projectes de recerca aplicada - Programa Tecniospring INDUSTRY
OBJECTE Regular l’atorgament d’ajuts a la contractació de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca ...
Llegir més
Ajuts per a persones emprenedores i treballadors autònoms 18-19
OBJECTE Es tracta d'un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de ...
Llegir més