Loading...

Ajuts a la contractació de joves

OBJECTE

Ajudes a la contractació del Programa ”la Caixa” Empleo Joven, destinades a fomentar la generació d'ocupació estable i de qualitat de les persones joves inscrites al  Sistema Nacional de Garantia Juvenil:

1. Ajuts de  6 mesos a la contractació de durada determinada (temporal), amb un període mínim de permanència de 6 mesos.

2. Ajuts d'un màxim de 12 mesos a la contractació indefinida, amb un període mínim de permanència de 6 mesos i ampliable a dos períodes successius de 3 mesos cadascun fins a aconseguir la durada total màxima de 12 mesos.

L'objecte de les ajudes és el cofinançament del contracte d'una persona jove treballadora.

 

BENEFICIARIS

 • Les empreses, inclosos/es els/les empresaris/àries autònoms/es.
 • Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

No podran ser beneficiàries de les ajudes:

 • Les unions temporals d'empreses.
 • Les societats civils.
 • Les comunitats de béns i altres entitats freturoses de personalitat jurídica.
 • Els ens del sector públic estatal, autonòmic i local.

 

CARACTERÍSTIQUES

Les persones destinatàries finals de les ajudes són les persones joves que compleixin els següents requisits:

a) Estar inscrites i complir els requisits del Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a la formalització del contracte.

b) Tenir una edat compresa entre els 16 i 29 anys (tots dos inclosos) en el moment de formalització del contracte.

c) No haver treballat en el dia natural anterior al dia d'inici del contracte objecte de subvenció. Aquest requisit no és aplicable a les persones joves que es trobin dins del període de quatre mesos des de la data d'inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el moment de formalització del contracte.

 

REQUISITS DELS CONTRACTES

Els contractes han de ser a jornada complerta.

Contractes exclosos:

 • Les contractacions efectuades per les unions temporals d'empreses, societats civils i comunitats de béns i altres entitats mancades de personalitat jurídica.
 • Les contractacions efectuades per qualsevol organisme del sector públic estatal, autonòmic i local.
 • Les contractacions per prestar serveis a través de contractes de posada a disposició.
 • Les contractacions sota la modalitat de contracte per a la formació i l'aprenentatge, contracte en pràctiques, contracte d'interinitat o contracte fix discontinu.
 • Les contractacions de persones joves treballadores que haguessin prestat serveis per la mateixa empresa, grup d'empreses, entitat o relacionades, en els DOTZE mesos anteriors a la data de la contractació, mitjançant un contracte per temps indefinit.
 • Les contractacions realitzades per una mateixa empresa o entitat per cobrir un mateix lloc de treball prèviament incentivat pels presents ajuts.

 

QUANTIA DE L’AJUT

Contracte de durada determinada (temporal): S'atorgarà una ajuda de 4.200€, corresponent a una quantia fixa de 700€ mensuals durant els 6 primers mesos de contracte.

Contracte indefinit: S'atorgarà una ajuda que podrà constar d'entre una i tres fases:

‐ Primera fase d'ajuda de 4.800€, corresponent a una quantia fixa de 800 euros mensuals durant els 6 primers mesos de contracte (període de permanència mínima).

‐ Segona fase d'ajuda de 2.400€ addicionals, corresponents a una quantia fixa de 800€ mensuals per cadascun dels 3 mesos immediatament posteriors al període mínim inicial de permanència.

‐ Tercera fase d'ajuda de 2.400€ addicionals, corresponents a una quantia fixa de 800€ mensuals durant un nou i últim període addicional i consecutiu de 3 mesos més.

 

TERMINI

El termini de sol·licitud de les ajudes s'inicià el dia 19 de novembre de 2018 i finalitzarà el 15 de març de 2022 a les 19 h. EL PRESSUPOST DE LA CONVOCATÒRIA S'HA EXHAURIT, LES SOL-LICITUDS QUE VAGIN ENTRANT QUEDARAN EN LLISTA D'ESPERA.

Actualitat

GESTIÓ DE BONIFICACIONS PER FORMACIÓ
Totes les empreses disposen d'un crèdit per finançar la formació dels seus treballadors. La normativa que regula la formació ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS "FORMA E INSERTA"
OBJECTE Aquest programa està dirigit a empreses que es comprometen a contractar a una part de les persones formades, per elles mateixes o en ...
Llegir més
AJUTS AJUNTAMENT DE BARCELONA 2020
OBJECTE Convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER