Loading...

Ajuts a la contractació

OBJECTE


Ajuts a la contractació del Programa ”la Caixa” Empleo Joven, destinats a fomentar la generació d'ocupació estable i de qualitat de les persones joves inscrites al  Sistema Nacional de Garantia Juvenil:

1. Ajuts de  6 mesos a la contractació de durada determinada (temporal), amb un període mínim de permanència de 6 mesos.

2. Ajuts d'un màxim de 12 mesos a la contractació indefinida, amb un període mínim de permanència de 6 mesos i ampliable a dos períodes successius de 3 mesos cadascun fins a aconseguir la durada total màxima de 12 mesos.

L'objecte de les ajudes és el cofinançament del contracte d'una persona jove treballadora.

 

BENEFICIARIS


‐ Les empreses, inclosos/es els/les empresaris/àries autònoms/es.

‐ Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

No podran ser beneficiàries de les ajudes:

‐ Les unions temporals d'empreses.

‐ Les societats civils.

‐ Les comunitats de béns i altres entitats freturoses de personalitat jurídica.

‐ Els ens del sector públic estatal, autonòmic i local.

 

    CARACTERÍSTIQUES


Les persones destinatàries finals de les ajudes són les persones joves que compleixin els següents requisits:

a) Estar inscrites i complir els requisits del Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a la formalització del contracte.

b) Tenir una edat compresa entre els 16 i 29 anys (tots dos inclosos) en el moment de formalització del contracte.

c) No haver treballat en el dia natural anterior al dia d'inici del contracte objecte de subvenció. Aquest requisit no és aplicable a les persones joves que es trobin dins del període de quatre mesos des de la data d'inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el moment de formalització del contracte.

 

QUANTIA DE L’AJUT


Contracte de durada determinada (temporal): S'atorgarà una ajuda de 4.200€, corresponent a una quantia fixa de 700€ mensuals durant els 6 primers mesos de contracte.

 

Contracte indefinit: S'atorgarà una ajuda que podrà constar d'entre una i tres fases:

‐ Primera fase d'ajuda de 4.800€, corresponent a una quantia fixa de 800 euros mensuals durant els 6 primers mesos de contracte (període de permanència mínima).

‐ Segona fase d'ajuda de 2.400€ addicionals, corresponents a una quantia fixa de 800€ mensuals per cadascun dels 3 mesos immediatament posteriors al període mínim inicial de permanència.

‐ Tercera fase d'ajuda de 2.400€ addicionals, corresponents a una quantia fixa de 800€ mensuals durant unnou i últim període addicional i consecutiu de 3 mesos més.

 

CONTRACTES EXCLOSOS


  • Les contractacions efectuades per les unions temporals d'empreses, societats civils i comunitats de béns i altres entitats mancades de personalitat jurídica.
  • Les contractacions efectuades per qualsevol organisme del sector públic estatal, autonòmic i local.
  • Les contractacions per prestar serveis a través de contractes de posada a disposició.
  • Les contractacions sota la modalitat de contracte per a la formació i l'aprenentatge, contracte en pràctiques, contracte d'interinitat o contracte fix discontinu.
  • Les contractacions de persones joves treballadores que haguessin prestat serveis per la mateixa empresa, grup d'empreses, entitat o relacionades, en els DOTZE mesos anteriors a la data de la contractació, mitjançant un contracte per temps indefinit.
  • Les contractacions realitzades per una mateixa empresa o entitat per cobrir un mateix lloc de treball prèviament incentivat pels presents ajuts.
 

TERMINI


El termini de sol·licitud de les ajudes s'inicià el dia 19 de novembre de 2018 i finalitzarà el 15 de març de 2022 a les 19 h.

Actualitat

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular
OBJECTE Regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització ...
Llegir més
Ajuts mobilitat de personal investigador per al desenvolupament de projectes de recerca aplicada - Programa Tecniospring INDUSTRY
OBJECTE Regular l’atorgament d’ajuts a la contractació de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca ...
Llegir més
Ajuts per a persones emprenedores i treballadors autònoms 18-19
OBJECTE Es tracta d'un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de ...
Llegir més