Loading...

INNOTEC 2019

OBJECTE

Ajuts destinats a inventivar la realització de projectes R+D conjunts entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics acreditats TECNIO (Grups de recerca universitària i del CSIC i centres CERCA acreditats TECNIO, en endavant DTP's). L'objectiu és incentivar la col·laboració entre els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públics i les empreses catalanes en projectes de R+D per tal que es transfereixi coneixement i tecnologia cap a l'empresa. 

 

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiaris d'aquest ajut:

- Empreses amb establiment operatiu a Catalunya (que en el darrer any tancat hagin facturat com a mínim el doble del cost subvencionable del projecte i que disposin d'una plantilla d'entre 4 i 500 treballadors en el mes anterior a la data de presentació de la sol·licitud).

- Els desenvolupadors TECNIO públics. Llistat consultable a: http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditació/tecnio/

 

REQUISITS BENEFICIARIS

- Que la facturació de l'empresa sol·licitant dobli com a mínim la despesa subvencionable que li correspon al projecte

- Els requisits generals, que és complir amb les obligacions legals i requisits relacionats amb temes com: ocupació discapacitat, obligacions impostos, prevenció assetjament, política lingüística, riscos laborals, propietat intel·lectual i altres. 

CARACTERISTIQUES:

1. TIPOLOGIA DE PROJECTES SUBVENCIONABLES:

- Projectes R+D conjunts entre almenys una empresa i un desenvolupador de tecnologia públic acreditat. Els participants han de ser autònoms i no poden venir vinculats entre ells. Cap membre pot participar en més del 70% de la despesa total subvencionble acceptada del projecte. 

- Els projectes han de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 50.000 euros i màxima de 200.000 euros. 

- La durada màxima del projecte és de 2 anys a partir de la data de sol·licitud.

2. QUANTIA I INTENSITAT DE L'AJUT

• Despesa subvencionable acceptada d'entre 50-200.000 euros, que no pot suposar, per l'empresa participant, més d'un 50% de la darrera facturació

• Intensitat de l'ajut:

  - Recerca industrial: 70% per petita, 60% per mitjana i 50% per gran empresa

- Desenvolupament experimental: 45% petita, 35% mitjana i 25% gran empresa

- Pels desenvolupadors públics TECNIO fins a 100% (despeses subvencionables corresponents a Activitat no Econòmica)

3. DESPESES SUBVENCIONABLES

- Despeses de personal (investigadors, tècnics i personal auxiliar involucrat al projecte)

- Altres despeses de consultoria i assessorament: legal, patentabilitat, vigilància tecnològica, definició d'un pla de comercialització, ecodisseny i d'altres similars. 

- Col·laboracions externes per activitats R+D (només en cas d'empreses)

- Amortització equipament i instrumental projecte

 

TERMINI

Fins el dia 17 d’octubre del 2019 a les 14:00 hores (hora peninsular)

Actualitat

Projectes industrials I+D+i en la indústria manufacturera
OBJECTE Impuls tecnològic en la realització de projectes d’investigació industrial, desenvolupament tecnològic i innovació, ...
Llegir més
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques
OBJECTE Regular l'atorgament dels ajuts destinats a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials de la seva ...
Llegir més
Ajuts a la transformació i/o comercialització d'aliments i a inversions per mitigar el canvi climàtic en processos de transformació alimentària
OBJECTE L'objecte dels ajuts és el foment dels projectes d'inversió executats a Catalunya: Destinats a la transformació ...
Llegir més