Loading...

Ajuts a la transformació i/o comercialització d'aliments i a inversions per mitigar el canvi climàtic en processos de transformació alimentària

OBJECTE

L'objecte dels ajuts és el foment dels projectes d'inversió executats a Catalunya:

  1. Destinats a la transformació i/o comercialització d'aliments.
  2. Que contribueixin a la mitigació del canvi climàtic, en la transformació d'aliments.

 

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques, jurídiques i les seves agrupacions que des del moment de presentar la seva sol·licitud siguin titulars responsables de l'activitat que fonamenta l'atorgament de l'ajut i que suporten la càrrega financera de les inversions subvencionables.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

  1. La construcció i la compra, inclòs l'arrendament financer si la compra es realitza dins el període de justificació, de béns immobles, i també la millora de l'obra civil, incloses les instal·lacions inherents a l'obra civil.

L'import de la compra del bé immoble està limitat a un màxim del 30% de les inversions totals del projecte.

  1. La compra, inclosa la compra a través d'arrendament financer si es realitza dins el període de justificació, i la instal·lació de nova maquinària i béns d'equip, incloses les instal·lacions telefòniques, les fotocopiadores i el maquinari informàtic, fins al valor de mercat del producte.
  1. L'adquisició o el desenvolupament de programes informàtics, i l'adquisició de patents, llicències, drets d'autor i marques registrades.
  1. L'import de la compra dels elements esmentats en aquest apartat està limitat a un màxim del 30% de les inversions totals del projecte.
  1. Els costos generals vinculats a les inversions recollides als apartats 1) i 2) com ara honoraris d'arquitectes, enginyers i assessors, i honoraris relatius a l'assessorament sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental, inclosos els estudis de viabilitat.

 

TIPUS I QUANTIA DE L’AJUT

L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable als imports de les inversions i despeses derivades de les actuacions objecte de l'ajut.

L'import d'inversió subvencionable no pot superar els 5.000.000 euros i no pot ser inferior a 40.000 euros per persona beneficiària i per línia d'ajut. Així mateix, l'import màxim de l'ajut no pot superar els 500.000 euros per persona beneficiària i per línia d'ajut.

Percentatge de subvenció:

  • 25% en el cas de microempreses i petites i mitjanes empreses (PIME)
  • 7% en la resta de casos

En les PIME, el percentatge d'ajut del 25% es podrà augmentar en un 3% en els casos següents:

a) Empreses amb personalitat jurídica associativa

b) Inversions que s'efectuïn en zones amb limitacions específiques, de muntanya o amb limitacions naturals significatives.

c) Empreses que realitzin inversions innovadores.

d) Empreses de nova creació.

e) Empreses que s'hagin fusionat durant els dos anys anteriors a la sol·licitud de l'ajut.

 

TERMINI

Es podran presentar sol·licituds fins el dia 4 de novembre de 2019.

Actualitat

Projectes industrials I+D+i en la indústria manufacturera
OBJECTE Impuls tecnològic en la realització de projectes d’investigació industrial, desenvolupament tecnològic i innovació, ...
Llegir més
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques
OBJECTE Regular l'atorgament dels ajuts destinats a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials de la seva ...
Llegir més
Ajuts a la transformació i/o comercialització d'aliments i a inversions per mitigar el canvi climàtic en processos de transformació alimentària
OBJECTE L'objecte dels ajuts és el foment dels projectes d'inversió executats a Catalunya: Destinats a la transformació ...
Llegir més