Loading...

Ajuts a la transformació i/o comercialització d'aliments i a inversions per mitigar el canvi climàtic en processos de transformació alimentària

OBJECTE

L'objecte dels ajuts és el foment dels projectes d'inversió executats a Catalunya:

  1. Destinats a la transformació i/o comercialització d'aliments.
  2. Que contribueixin a la mitigació del canvi climàtic, en la transformació d'aliments.

 

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques, jurídiques i les seves agrupacions que des del moment de presentar la seva sol·licitud siguin titulars responsables de l'activitat que fonamenta l'atorgament de l'ajut i que suporten la càrrega financera de les inversions subvencionables.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

  1. La construcció i la compra, inclòs l'arrendament financer si la compra es realitza dins el període de justificació, de béns immobles, i també la millora de l'obra civil, incloses les instal·lacions inherents a l'obra civil.

L'import de la compra del bé immoble està limitat a un màxim del 30% de les inversions totals del projecte.

  1. La compra, inclosa la compra a través d'arrendament financer si es realitza dins el període de justificació, i la instal·lació de nova maquinària i béns d'equip, incloses les instal·lacions telefòniques, les fotocopiadores i el maquinari informàtic, fins al valor de mercat del producte.
  1. L'adquisició o el desenvolupament de programes informàtics, i l'adquisició de patents, llicències, drets d'autor i marques registrades.
  1. L'import de la compra dels elements esmentats en aquest apartat està limitat a un màxim del 30% de les inversions totals del projecte.
  1. Els costos generals vinculats a les inversions recollides als apartats 1) i 2) com ara honoraris d'arquitectes, enginyers i assessors, i honoraris relatius a l'assessorament sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental, inclosos els estudis de viabilitat.

 

TIPUS I QUANTIA DE L’AJUT

L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable als imports de les inversions i despeses derivades de les actuacions objecte de l'ajut.

L'import d'inversió subvencionable no pot superar els 5.000.000 euros i no pot ser inferior a 40.000 euros per persona beneficiària i per línia d'ajut. Així mateix, l'import màxim de l'ajut no pot superar els 500.000 euros per persona beneficiària i per línia d'ajut.

Percentatge de subvenció:

  • 25% en el cas de microempreses i petites i mitjanes empreses (PIME)
  • 7% en la resta de casos

En les PIME, el percentatge d'ajut del 25% es podrà augmentar en un 3% en els casos següents:

a) Empreses amb personalitat jurídica associativa

b) Inversions que s'efectuïn en zones amb limitacions específiques, de muntanya o amb limitacions naturals significatives.

c) Empreses que realitzin inversions innovadores.

d) Empreses de nova creació.

e) Empreses que s'hagin fusionat durant els dos anys anteriors a la sol·licitud de l'ajut.

 

TERMINI

Es podran presentar sol·licituds fins el dia 4 de novembre de 2019.

Actualitat

INIGEST PARTICIPA AL 3r CONGRÉS DE FUSTA CONSTRUCTIVA
Divendres 14 de febrer les nostres tècniques van assistir al 3r Congrés de Fusta Constructiva a l'ETSAB on van presentar ...
Llegir més
AJUTS A DOCTORATS INDUSTRIALS (DI)
OBJECTE Regular les subvencions en règim de concurrència competitiva per al desenvolupament de projectes de Doctorat Industrial (en ...
Llegir més
MISSIONS CDTI
OBJECTE Finançar projectes cooperatius de R+D (fonamentalment, de Recerca Industrial, però també de Desenvolupament experimental) ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER