Loading...

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques

OBJECTE

Regular l'atorgament dels ajuts destinats a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials de la seva activitat empresarial. La finalitat d'aquesta actuació es donar suport a l'execució del pla de negoci de start-up tecnològiques.

 

BENEFICIARIS

Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts les start-ups tecnològiques, enteses com, empreses emergents amb ànim de lucre, amb tecnologia pròpia, amb establiment operatiu a Catalunya i que es trobin en les fases més inicials de la seva activitat empresarial.

No es consideren beneficiàries les empresàries individuals i les empreses dedicades al desenvolupament de fàrmacs amb activitat inclosa al codi CCAE 21 de la secció C (Indústria manufacturera).

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

  • Administració i direcció general de la companyia.
  • Desenvolupament de productes i serveis.
  • Gestió de les operacions de la companyia.
  • Comercialització de productes i serveis.

 

QUANTIA DE L’AJUT

Ajut econòmic: La intensitat de l'ajut serà del 75% del cost subvencionable, amb un màxim de 75.000,00 euros per projecte.

Ajut en espècie: L'empresa rebrà l'assessorament d'un consell assessor format per 2 tutors que hauran de dur a terme un mínim de 5 reunions de 2 hores cadascuna fins a la finalització del projecte.

La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut és d'un 60% de la despesa considerada subvencionable.

L'import de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de minimis percebuts per l'empresa o entitat en els 3 darrers exercicis fiscals, no podrà superar 200.000 €.

La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts és de 1.540.000 euros.

 

TERMINI

Es podran presentar sol·licituds fins el dia 5 de novembre del 2019.

Actualitat

INIGEST PARTICIPA AL 3r CONGRÉS DE FUSTA CONSTRUCTIVA
Divendres 14 de febrer les nostres tècniques van assistir al 3r Congrés de Fusta Constructiva a l'ETSAB on van presentar ...
Llegir més
AJUTS A DOCTORATS INDUSTRIALS (DI)
OBJECTE Regular les subvencions en règim de concurrència competitiva per al desenvolupament de projectes de Doctorat Industrial (en ...
Llegir més
MISSIONS CDTI
OBJECTE Finançar projectes cooperatius de R+D (fonamentalment, de Recerca Industrial, però també de Desenvolupament experimental) ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER