Loading...

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques

OBJECTE

Regular l'atorgament dels ajuts destinats a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials de la seva activitat empresarial. La finalitat d'aquesta actuació es donar suport a l'execució del pla de negoci de start-up tecnològiques.

 

BENEFICIARIS

Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts les start-ups tecnològiques, enteses com, empreses emergents amb ànim de lucre, amb tecnologia pròpia, amb establiment operatiu a Catalunya i que es trobin en les fases més inicials de la seva activitat empresarial.

No es consideren beneficiàries les empresàries individuals i les empreses dedicades al desenvolupament de fàrmacs amb activitat inclosa al codi CCAE 21 de la secció C (Indústria manufacturera).

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

  • Administració i direcció general de la companyia.
  • Desenvolupament de productes i serveis.
  • Gestió de les operacions de la companyia.
  • Comercialització de productes i serveis.

 

QUANTIA DE L’AJUT

Ajut econòmic: La intensitat de l'ajut serà del 75% del cost subvencionable, amb un màxim de 75.000,00 euros per projecte.

Ajut en espècie: L'empresa rebrà l'assessorament d'un consell assessor format per 2 tutors que hauran de dur a terme un mínim de 5 reunions de 2 hores cadascuna fins a la finalització del projecte.

La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut és d'un 60% de la despesa considerada subvencionable.

L'import de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de minimis percebuts per l'empresa o entitat en els 3 darrers exercicis fiscals, no podrà superar 200.000 €.

La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts és de 1.540.000 euros.

 

TERMINI

Es podran presentar sol·licituds fins el dia 5 de novembre del 2019.

Actualitat

Projectes industrials I+D+i en la indústria manufacturera
OBJECTE Impuls tecnològic en la realització de projectes d’investigació industrial, desenvolupament tecnològic i innovació, ...
Llegir més
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques
OBJECTE Regular l'atorgament dels ajuts destinats a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials de la seva ...
Llegir més
Ajuts a la transformació i/o comercialització d'aliments i a inversions per mitigar el canvi climàtic en processos de transformació alimentària
OBJECTE L'objecte dels ajuts és el foment dels projectes d'inversió executats a Catalunya: Destinats a la transformació ...
Llegir més