Loading...

PROMOCIÓ DE PRODUCTES VINÍCOLES EN ELS MERCATS DE TERCERS PAÏSOS

OBJECTE

Regular la tramitació dels ajuts a la mesura de suport d'informació i promoció en mercats de tercers països dels productes vinícoles amb la finalitat de millorar-ne la competitivitat.

 

DURADA DELS PROGRAMES

Els programes podran tenir una durada màxima de 3 anys per persona beneficiària i tercer país o mercat d'un tercer país. Tot i aquesta limitació, la sol·licitud de la persona beneficiària i si els efectes del programa ho justifiquen, els programes podran ser prorrogats una vegada per un màxim de dos anys, o dues vegades per un màxim d'un any cada pròrroga, amb sol·licitud prèvia.

 

BENEFICIARIS

Poden acollir-se a l'ajut les entitats següents que tinguin domicili fiscal a Catalunya:

a) Empreses vinícoles, entenent aquestes com les empreses privades en les quals més del 50% de la seva facturació provingui del sector del vi, o que la seva producció superi els 1.000 hl, d'acord amb el seu últim exercici fiscal tancat.

b) Organitzacions de productors vitivinícoles reconegudes i associacions d'organitzacions de productors vitivinícoles.

c) Organitzacions interprofessionals definides i reconegudes a escala nacional.

d) Les organitzacions professionals, entenent com a tals les que exerceixin l'activitat majoritària en el sector del vi.

e) Òrgans de gestió i de representació de les indicacions geogràfiques protegides i denominacions d'origen protegides víniques, i també les seves associacions.

f) Les associacions temporals o permanents de dos o més productors.

g) Cooperatives que comercialitzen vins elaborats per elles o pels seus associats.

h) Les entitats associatives sense ànim de lucre participades exclusivament per empreses del sector vitivinícola.

i) Organismes públics amb competència legalment establerta per desenvolupar actuacions de promoció de vins en mercats en tercers països.

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES ACCIONS I PROGRAMES

1. Els programes i les accions estaran clarament definits, i especificaran:

  • El país, els països o el mercat del tercer país als quals es dirigeixen.
  • Els productes vinícoles objecte de promoció
  • Les accions i activitats que es pretenen dur a terme.
  • Els costos estimats per a cadascuna d'aquestes accions i activitats.

2. Les accions es realitzaran dins d'un període de 12 mesos que comença l'1 de maig de cada any.

3. Els missatges es basaran en les qualitats intrínseques del producte, i hauran d'ajustar-se a la normativa aplicable als tercers països als quals van destinats.

4. En el cas de vins que disposin d'una qualitat diferenciada, s'ha d'especificar l'origen del producte com a part de la campanya d'informació i promoció.

 

TIPUS I QUANTIA DE L’AJUT

L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per la realització de les activitats de promoció de productes vinícoles a tercers països.

La participació financera de la Unió Europea en les accions i els programes seleccionats no podrà superar el 50% de les despeses auxiliables. En els programes de més d'un any de durada, aquest límit màxim es considerarà per cada any d'execució.

Només es concedirà un ajut financer del 50% de les despeses subvencionables a aquells programes en què l'execució del pressupost total del programa objecte de l'última resolució favorable sigui igual o major al 70%.

 

TERMINI

Es poden presentar sol·licituds fins el dia 14 de gener del 2020.

Actualitat

GESTIÓ DE BONIFICACIONS PER FORMACIÓ
Totes les empreses disposen d'un crèdit per finançar la formació dels seus treballadors. La normativa que regula la formació ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS "FORMA E INSERTA"
OBJECTE Aquest programa està dirigit a empreses que es comprometen a contractar a una part de les persones formades, per elles mateixes o en ...
Llegir més
AJUTS AJUNTAMENT DE BARCELONA 2020
OBJECTE Convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER