Loading...

PROGRAMA D'AJUTS "FORMA E INSERTA"

OBJECTE

Aquest programa està dirigit a empreses que es comprometen a contractar a una part de les persones formades, per elles mateixes o en altres empreses. El programa està especialment pensat per empreses que tenen una necessitat o previsió de contractació.

 

BENEFICIARIS

Les entitats, públiques o privades, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya següents:

  1. Empreses
  2. Associacions empresarials
  3. Gremis
  4. Entitats agrupades amb entitat jurídica pròpia

 

ACCIONS FORMATIVES SUBVENCIONABLES

Les accions formatives subvencionables són les vinculades a les especialitats conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, les vinculades a especialitats no conduents a certificats de professionalitat, les de formació a mida i les pràctiques no laborals en empreses

La formació s'impartirà en la modalitat presencial.

 

DESTINATARIS

Les actuacions s'adrecen a persones treballadores demandants d'ocupació no ocupades, en la proporció que determini la convocatòria, si escau, que no podrà ser inferior al 70% del conjunt de participants.

 

CARACTERÍSTIQUES

L'atorgament de les subvencions per a la formació no està subjecte a concurrència competitiva.

 

QUANTIA DE L’AJUT

L'import del mòdul de resultat es determinarà basant-se en els mòduls econòmics que s'establiran mitjançant la publicació d'una resolució de la direcció de el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, aplicables a partir de l'1 de gener de 2020.

En cas de no arribar al 100% del compromís de contractació declarat, es reduirà proporcionalment aquest mòdul, aplicant els percentatges següents:

Grau de consecució del compromís de contractació

Quantia del mòdul de resultat a aplicar pel càlcul de l’import subvencionable

100%

100% del mòdul de resultat

Del 99,99% al 80%

90% del mòdul

Del 79,99% al 60%

80% del mòdul

Del 59,99% al 40%

70% del mòdul

Del 39,99% al 20%

50% del mòdul

Inferior al 20%

40% del mòdul

En qualsevol cas, l'entitat ha d'haver executat com a mínim el 35% de la formació subvencionada.

En les accions formatives atorgades per menys de 6 alumnes/es, previstes en cas d'empreses de menys de 50 treballadors/es, el mòdul econòmic que marqui la Resolució que estableix els mòduls econòmics aplicables, segons l'especialitat, es podrà incrementar en un 50%.

 

TERMINI

Es poden presentar sol·licituds des del 15 de gener del 2020 fins al 15 d’octubre del 2020, ambdós inclosos.

Actualitat

GESTIÓ DE BONIFICACIONS PER FORMACIÓ
Totes les empreses disposen d'un crèdit per finançar la formació dels seus treballadors. La normativa que regula la formació ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS "FORMA E INSERTA"
OBJECTE Aquest programa està dirigit a empreses que es comprometen a contractar a una part de les persones formades, per elles mateixes o en ...
Llegir més
AJUTS AJUNTAMENT DE BARCELONA 2020
OBJECTE Convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER