Loading...

Ajuts a Doctorats Industrials

OBJECTE

Subvenció, en règim de concurrència competitiva, a doctorats industrials per a l'any 2019

BENEFICIARIS

 1. Entorn empresarial:
 • Organismes de recerca o empreses que en depenguin.
 • Departaments, delegacions o serveis territorials de la Generalitat de Catalunya.
 • Entitats vinculades formalment a la gestió o promoció del Pla de Doctorats Industrials
 1. Entorn acadèmic:

Poden exercir d'entorn acadèmic els organismes de recerca, en concret les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, així com els centres de recerca i les fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya que tinguin com a finalitat principal la recerca o difondre àmpliament els resultats de les investigacions mitjançant l'ensenyament, la publicació o la transferència de tecnologia.

CARACTERÍSTIQUES

 • Els ajuts són per a un període de tres anys, comptadors a partir de la data de la resolució d'adjudicació dels ajuts o de la data del contracte, si aquesta és posterior.
 • Els contractes han de ser de caràcter laboral i poden ser indefinits o temporals.
 • Els contractes s'han de formalitzar com a molt tard en el termini de 45 dies hàbils des de la publicació al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya de la resolució de concessió que correspongui.
 • La incorporació de les persones candidates al lloc de treball s'ha de produir com a molt tard en el termini de 25 dies hàbils després de la finalització del termini d'acceptació de l'ajut.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Requisits:
 • Que les despeses responguin de manera inequívoca a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es facin en el termini i les condicions establerts. En cap cas, el cost dels béns o els serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.
 • Que les despeses es comprometin durant el període d'execució de l'activitat subvencionada i estiguin realment pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació.
 • Que les despeses siguin identificables, controlables i subjectes als preus de mercat i als principis de publicitat, concurrència i transparència.
 • Que les despeses siguin verificables. A aquests efectes, les entitats beneficiàries hauran de conservar evidències de la correcta execució de les accions.

DETALLS

L'import màxim global destinat a aquesta convocatòria és de 4.378.800,00 euros.

De l’import destinat, 1.459.600,00 euros seran a càrrec de les partides 449.0001, 470.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2019; 1.459.600,00 euros seran a càrrec de les partides 449.0001, 470.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2020, i 1.459.600,00 euros seran a càrrec de les partides 449.0001, 470.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2021.

Es podrà assignar fins a un 70% del pressupost total a la resolució del primer termini, fins a un 10% a la resolució del segon termini, fins a un 10% a la resolució del tercer termini i fins a un 10% a la resolució del quart termini.

En el moment de la sol·licitud, el doctorand o doctoranda ha d'acreditar estar admès en un programa de doctorat per al curs 2018-2019 o per al curs 2019-2020 i, en el moment de l'acceptació, estar matriculat o tenir el compromís de matrícula de la tutoria de tesi dels cursos 2018-2019 o 2019-2020.

TIPUS D'AJUT

Subvencions en règim de concurrència competitiva.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de sol·licituds va des del dia 14/03/2019 fins al 10/12/2018 a les 14:00:00h. hora local Barcelona.

Actualitat

GESTIÓ DE BONIFICACIONS PER FORMACIÓ
Totes les empreses disposen d'un crèdit per finançar la formació dels seus treballadors. La normativa que regula la formació ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS "FORMA E INSERTA"
OBJECTE Aquest programa està dirigit a empreses que es comprometen a contractar a una part de les persones formades, per elles mateixes o en ...
Llegir més
AJUTS AJUNTAMENT DE BARCELONA 2020
OBJECTE Convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER