Loading...

Ajuts a Doctorats Industrials

OBJECTE

Subvenció, en règim de concurrència competitiva, a doctorats industrials per a l'any 2019

BENEFICIARIS

 1. Entorn empresarial:
 • Organismes de recerca o empreses que en depenguin.
 • Departaments, delegacions o serveis territorials de la Generalitat de Catalunya.
 • Entitats vinculades formalment a la gestió o promoció del Pla de Doctorats Industrials
 1. Entorn acadèmic:

Poden exercir d'entorn acadèmic els organismes de recerca, en concret les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, així com els centres de recerca i les fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya que tinguin com a finalitat principal la recerca o difondre àmpliament els resultats de les investigacions mitjançant l'ensenyament, la publicació o la transferència de tecnologia.

CARACTERÍSTIQUES

 • Els ajuts són per a un període de tres anys, comptadors a partir de la data de la resolució d'adjudicació dels ajuts o de la data del contracte, si aquesta és posterior.
 • Els contractes han de ser de caràcter laboral i poden ser indefinits o temporals.
 • Els contractes s'han de formalitzar com a molt tard en el termini de 45 dies hàbils des de la publicació al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya de la resolució de concessió que correspongui.
 • La incorporació de les persones candidates al lloc de treball s'ha de produir com a molt tard en el termini de 25 dies hàbils després de la finalització del termini d'acceptació de l'ajut.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Requisits:
 • Que les despeses responguin de manera inequívoca a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es facin en el termini i les condicions establerts. En cap cas, el cost dels béns o els serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.
 • Que les despeses es comprometin durant el període d'execució de l'activitat subvencionada i estiguin realment pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació.
 • Que les despeses siguin identificables, controlables i subjectes als preus de mercat i als principis de publicitat, concurrència i transparència.
 • Que les despeses siguin verificables. A aquests efectes, les entitats beneficiàries hauran de conservar evidències de la correcta execució de les accions.

DETALLS

L'import màxim global destinat a aquesta convocatòria és de 4.378.800,00 euros.

De l’import destinat, 1.459.600,00 euros seran a càrrec de les partides 449.0001, 470.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2019; 1.459.600,00 euros seran a càrrec de les partides 449.0001, 470.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2020, i 1.459.600,00 euros seran a càrrec de les partides 449.0001, 470.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2021.

Es podrà assignar fins a un 70% del pressupost total a la resolució del primer termini, fins a un 10% a la resolució del segon termini, fins a un 10% a la resolució del tercer termini i fins a un 10% a la resolució del quart termini.

En el moment de la sol·licitud, el doctorand o doctoranda ha d'acreditar estar admès en un programa de doctorat per al curs 2018-2019 o per al curs 2019-2020 i, en el moment de l'acceptació, estar matriculat o tenir el compromís de matrícula de la tutoria de tesi dels cursos 2018-2019 o 2019-2020.

TIPUS D'AJUT

Subvencions en règim de concurrència competitiva.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de sol·licituds va des del dia 14/03/2019 fins al 10/12/2018 a les 14:00:00h. hora local Barcelona.

Actualitat

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular
OBJECTE Regular la concessió de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització ...
Llegir més
Ajuts mobilitat de personal investigador per al desenvolupament de projectes de recerca aplicada - Programa Tecniospring INDUSTRY
OBJECTE Regular l’atorgament d’ajuts a la contractació de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca ...
Llegir més
Ajuts per a persones emprenedores i treballadors autònoms 18-19
OBJECTE Es tracta d'un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de ...
Llegir més