Loading...

Ajut a la contractació de persones més grans de 45 anys (2020)

BENEFICIARIS

Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.

 • Persones destinatàries:

Persones en situació d'atur, més grans de 45 anys, inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i que no hagin estat amb contracte de durada indefinida en els 6 mesos anteriors a l'inici del contracte de treball, en cap entitat.

S'exceptuen les administracions públiques i les empreses de treball temporal (ETT).

CARACTERÍSTIQUES

 • Entren els contractes entre el 19/12/2019 i el 30/09/2020.
 • Contractes de treball que tinguin com a mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50%.
 • La durada màxima subvencionable de cada contracte, inclosa si escau la seva pròrroga, és de 12 mesos.
 • Queden exclosos els contracte de treball en pràctiques i el contracte fix discontinu.
 • Finalització del període de contractació subvencionada El període de contractació subvencionat finalitzarà el 29 de setembre de 2021, inclòs.

QUANTIA DE L’AJUT

La quantia de la subvenció és el resultat d'aplicar un mòdul econòmic mensual al nombre de mesos de durada prevista del contracte de treball.

L'import dels mòduls, per a determinar la quantia de la subvenció a atorgar, d'acord amb el salari mínim interprofessional vigent incloses les dues pagues extraordinàries, és:

 • 1.050 euros pel mòdul mensual
 • 34,52 euros pel mòdul diari.

Aquest mòdul econòmic s'estableix per a una jornada de treball complerta i s'adreçarà a finançar el salari brut, més el prorrateig de les pagues extraordinàries, per la jornada complerta, incloent les despeses de cotització. En cas que el contracte de treball estableixi una jornada diferent, es procedirà a fer l'ajustament dels mòduls d'acord amb el tipus de jornada recollida en el contracte.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 1. Memòria tècnica i econòmica del contracte de treball - Obligatori.
 2. Contracte de treball signat per les parts degudament comunicat a Contrat@ - Obligatori.
 3. Informe emès per l’Oficina de Treball on es verifica que la persona contractada compleix els requisits.- Obligatori.
 4. Documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona signant (només quan la signatura electrònica no ho acrediti o no es pugui consultar en un registre públic) - Opcional.
 5. En cas d’agrupacions de persones sense personalitat jurídica, document de nomenament de la persona representant o apoderada única de l’agrupació - Opcional.
 6. En cas de societats civils privades (SCP), còpia de l’escriptura pública o contracte de constitució - Opcional.
 7. En cas de persones amb discapacitat igual o superior al 33%, autorització per a la consulta del grau o certificat/document oficial on s'acrediti el reconeixement del grau de discapacitat - Opcional.
 8. Documentació acreditativa de la prerrogativa especial negociada amb l’Administració a causa d’una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial ... - Opcional.  

PAGAMENT

El pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l'import atorgat, a partir de la seva concessió. Per a aquest pagament no s'exigeixen garanties.

El pagament del 20% restant es farà un cop l'activitat subvencionada ha estat degudament justificada.

TERMINI

El termini per sol·licitar l’ajut és el 30 de setembre de 2020.

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.