Loading...

Subvencions per impulsar START-UPS i projectes d' R+D

OBJECTE

Concessió de subvencions destinades a incentivar la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental i el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques mitjançant les línies següents:

 1. Subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional (projectes Nuclis R+D internacional).
 2. Subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC).
 3. Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia).

 

1. Projectes Nuclis R+D Internacional:

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim tres anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut.

No es consideren beneficiàries les Unions Temporals d'Empreses. No poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els agents del sistema d'R+D+I.

ACTUACIONS I DESPESES SUBVENCIONABLES

Projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental presentats de forma col·laborativa entre almenys una empresa amb establiment operatiu a Catalunya i un soci amb establiment operatiu en un dels àmbits territorials elegibles (Alemanya, França, Israel, Corea del Sud i la Regió del Quebec a Canadà).

La despesa total del projecte serà la suma de la despesa corresponent a l'empresa/es amb establiment operatiu a Catalunya, més la despesa corresponent al soci/s amb establiment operatiu en un dels àmbits territorials indicats en aquestes bases. Cap de les dues despeses podrà excedir del 70% de la despesa total del projecte.

La despesa subvencionable acceptada haurà de ser com a mínim de 150.000€ per projecte.

    Despeses subvencionables:

 • Despeses de personal contractat per l'entitat sol·licitant, en la mesura en que estiguin dedicats a tasques de caràcter tècnic del projecte: Investigadors, tècnics i personal auxiliar. (Es podrà imputar una dedicació màxima del 80% de la jornada laboral.)
 • Despeses de col·laboracions externes:
  • Despeses d'investigació o desenvolupament tecnològic contractual.
  • Contractació externa per a tasques d'enginyeria o disseny.
  • Assajos i proves de laboratori.
 • Altres despeses directament vinculades a l'activitat de recerca industrial i desenvolupament experimental.
 • Les despeses de personal derivades de la gestió del projecte, fins a un import màxim de 12.000 euros.
 • Despeses indirectes: Es podrà imputar en concepte de despesa indirecta, un 7% de les despeses directes de personal subvencionables.

CARACTERÍSTIQUES

 • Els projectes s'hauran d'iniciar a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de finalitzar en un màxim de 3 anys després d'aquesta data.
 • El pagament de l'ajut concedit es realitzarà directament a cadascun dels participants.

QUANTIA DE L’AJUT

Les intensitats màximes dels ajuts, d'acord amb la normativa comunitària d'ajuts d'estat, són les següents:

Tipologia

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

Activitats de recerca industrial

70%

60%

50%

Activitats de desenvolupament experimental

45%

35%

25%

Activitats de gestió

50%

50%

50%

Auditories

100%

100%

100%

En cap cas es concedirà un ajut d'un import superior a 150.000 euros per projecte.

TERMINI

El termini de presentació de sol·licituds serà des de les 00:00 hores del dia 29 d’octubre de 2020 fins a les 14:00 hores del dia 24 de novembre de 2020.

 

 

 1. INNOTEC

    BENEFICIARIS

 1. Les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim 3 anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. No es consideren beneficiàries les Unions Temporals d'Empreses.
 2. Els desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO vigents i acreditats.

ACTUACIONS I DESPESES SUBVENCIONABLES

Projectes de recerca industrial i desenvolupament conjunts entre almenys una empresa i almenys un desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO, que siguin autònoms i no estiguin vinculats entre ells. (Es considera que dues entitats i/o empreses són autònomes, si cap d'elles té més del 25% del capitals o dels drets de vot de l'altra)

Els projectes han de tenir una despesa subvencionable mínima de 50.000 euros i màxima de 200.000 euros.

    Despeses subvencionables:

 • Despeses de personal contractat per l'entitat sol·licitant, en la mesura en que estiguin dedicats a tasques de caràcter tècnic del projecte: Investigadors, tècnics i personal auxiliar. (Es podrà imputar una dedicació màxima del 80% de la jornada laboral.)
 • Despeses de col·laboracions externes, únicament si el beneficiari és una empresa:
  • Despeses d'investigació o desenvolupament tecnològic contractual,
  • Contractació externa per a tasques d'enginyeria o disseny.
  • Assajos i proves de laboratori.
 • Despeses indirectes: Es podrà imputar en concepte de despesa indirecta, un 7% de les despeses directes de personal subvencionables.

CARACTERÍSTIQUES

 • Els projectes que es presentin per obtenir aquests ajuts s'hauran d'iniciar a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de finalitzar en un màxim de tres anys després d'aquesta data.
 • El pagament de l'ajut concedit es realitzarà directament a cadascun dels participants.

QUANTIA DE L’AJUT

Les intensitats màximes dels ajuts, d'acord amb la normativa comunitària d'ajuts d'estat, són les següents:

Tipologia

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

Activitats de recerca industrial

70%

60%

50%

Activitats de desenvolupament experimental

45%

35%

25%

Activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de caràcter no econòmic dutes a terme pels desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO

100%

100%

100%

TERMINI

El termini de presentació de sol·licituds serà des de les 00:00 hores del dia 29 d’octubre de 2020 fins a les 14:00 hores del dia 24 de novembre de 2020.

 

 1. Start-ups

    BENEFICIARIS

Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les start-ups tecnològiques enteses com empreses amb ànim de lucre, tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que compleixen el següent:

 • Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil com a mínim 1 dia abans de la publicació de les bases (15/10/2020).
 • Que s'hagin constituït com a màxim 18 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.
 • Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.
 • Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tinguin un alt potencial de creixement, reflectint clarament en el seu pla d'empresa la continuïtat del desenvolupament de tecnologia, amb una proposta de valor clara i que necessita d'un talent específic per desenvolupar-se i diferenciar-se en el seu àmbit.
 • Que l'equip fundador de l'empresa siguin emprenedors, i que tinguin la majoria del capital de l'empresa (51%).

ACTUACIONS I DESPESES SUBVENCIONABLES

Es podran subvencionar aquelles actuacions contingudes en el pla d'empresa i que siguin necessàries per al seu desenvolupament.

El total de les actuacions objecte d'ajut econòmic hauran de tenir un cost subvencionable acceptat mínim de 100.000 euros.

   Despeses subvencionables:

 • Despeses de personal contractat o de nova contractació en la mesura en que estiguin dedicats al projecte.
 • Contractació de serveis a tercers.
 • Inversió en materials i equipament amb un màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada
 • Altres despeses relacionades com lloguer d'espais, despeses de sol·licitud i/o manteniment de patents, i d'altres despeses associades a la execució del pla de negoci.
 • Despeses indirectes: Es podrà imputar en concepte de despesa indirecta, un 7% de les despeses directes de personal subvencionables.

Les actuacions subvencionades es podran dur a terme entre la data d'inici de la convocatòria i el 30 de juliol de 2022.

QUANTI A DE L’AJUT

Ajut econòmic: La intensitat de l'ajut serà del 80% del cost subvencionable, amb un màxim de 74.000 euros per projecte.

Ajut en espècie: L'empresa rebrà l'assessorament d'un consell assessor format per un mentor que haurà de dur a terme un mínim de 5 reunions de 2 hores cadascuna fins a la finalització del projecte.

L'import de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de minimis percebuts per l'empresa o entitat en els 3 darrers exercicis fiscals no podrà superar 200.000 euros.

En el cas de les empreses que es dediquin al transports de mercaderies per carretera la quantitat es reduirà a 100.000 euros durant 3 exercicis fiscals.

TERMINI

El termini de presentació de sol·licituds serà des de les 00:00 hores del dia 29 d’octubre de 2020 fins a les 14:00 hores del dia 24 de novembre de 2020.

Actualitat

Convocatòria d'ajuts a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) 2024
Concessió d'ajudes a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) dins del Projecte Estratègic ...
Llegir més
Convocatòria d'ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric 2024
El ministeri d'Indústria i Turisme convoca una línia d'ajuts destinats a la producció de bateries destinades al vehicle elèctric, ...
Llegir més
Nova línia d'ajuts del PERTE de Descarbonització
OBJECTE El Ministeri d’Industria i Turisme convocarà durant setembre una nova línia d’ajuts de 140M€ dins del PERTE de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.