Loading...

Subvencions per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l'automoció

Objecte:

Regular la concessió de subvencions per empreses de la cadena de valor de la indústria de l'automoció mitjançant les línies següents:

Línia 1: Subvencions per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l'automoció.

Línia 2: Subvencions per a la realització d'inversions empresarials d'alt impacte per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l'automoció.

 

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses amb establiment operatiu a Catalunya amb activitat principal o secundària inclosa en algun dels codis CCAE-2009 que s'indiquen a continuació:

 • Codi CCAE-2009 13: Indústries tèxtils
 • Codi CCAE-2009 20: Indústries químiques
 • Codi CCAE-2009 22: Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques
 • Codi CCAE-2009 23: Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
 • Codi CCAE-2009 24: Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
 • Codi CCAE-2009 25: Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
 • Codi CCAE-2009 26: Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
 • Codi CCAE-2009 27: Fabricació de materials i equips elèctrics
 • Codi CCAE-2009 28: Fabricació de maquinària i equips ncaa
 • Codi CCAE-2009 29: Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
 • Codi CCAE-2009 30: Fabricació d'altres materials de transport
 • Codi CCAE-2009 32: Indústries manufactureres diverses
 • Codi CCAE-2009 52: Emmagatzematge i activitats afins al transport
 • Codi CCAE-2009 62: Serveis de Tecnologia de la informació
 • Codi CCAE-2009 71: Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics

 

Actuacions i despeses subvencionables:

Les actuacions i les despeses subvencionables van en funció de cada línia d'ajuts:

Línia 1: Es considera subvencionable la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a la cadena de valor de la indústria de l'automoció a qui els està impactant o impactarà de forma important alguns dels canvis següents: transició del sector automoció cap a la indústria de la nova mobilitat derivada de l'adopció de noves tecnologies i els requeriments en quant a sostenibilitat, nou entorn socioeconòmic, nous hàbits de consum i comportament, nous canals de compra i venda, nou entorn global, nous actors en la cadena de valor, noves possibilitats en quant a la mobilitat incloent el vehicle elèctric, autònom i més sostenible.

Línia 2: Es consideraran actuacions subvencionables els projectes d'inversió realitzats a Catalunya dins de la cadena de valor de la indústria de l'automoció encaminats a aconseguir algun dels següents objectius:

 • Mantenir l'activitat productiva i l'ocupació directa de l'empresa a Catalunya,
 • Implementar millores en el procés productiu,
 • Incrementar la capacitat productiva i l'ocupació directa,
 • Atraure noves activitats de l'empresa a Catalunya o
 • Adequar i/o millorar les instal·lacions actuals en el cas de projectes de reindustrialització de plantes
 • productives que hagin anunciat el cessament de la seva activitat.

La despesa subvencionable acceptada mínima ha de ser de 500.000 euros i la despesa subvencionable acceptada màxima de 10.000.000 euros.

En qualsevol cas, són subvencionables aquelles despeses que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i les condicions que es determinen en aquestes bases i la convocatòria corresponent.

No es consideren subvencionables les despeses següents:

 1. Interessos deutors de comptes bancaris.
 2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
 3. Despeses de procediments legals i judicials.
 4. Impostos indirectes, inclòs l'IVA.
 5. Despeses de transaccions financeres.
 6. Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres.
 7. Despeses justificades amb factures de data anterior a l'inici de l'actuació subvencionada o posterior a la seva finalització.
 8. Les despeses vinculades a la preparació del dossier tècnic i administratiu per a la sol·licitud de l'ajut.
 9. Despeses de desplaçament i allotjament.
 10. Les inversions en obra civil, terrenys i edificis.
 11. Els vehicles de transport.

 

Quantia de la subvenció:

Línia 1: Serà d'un màxim de 15.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l'actuació subvencionada.

Línia 2: La intensitat de l'ajut serà del 10% de la despesa subvencionable acceptada i l'import màxim de l'ajut serà de 1.000.000 euros per projecte.

La despesa de realització, per part d'un auditor de comptes, de l'informe de justificació de l'actuació subvencionada es podrà subvencionar amb una intensitat del 100% amb un màxim de 1.500,00 euros.

La despesa mínima de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut és d'un 60% de la despesa considerada subvencionable. L'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l'ajut atorgat. Si es compleix la despesa mínima, però el cost final efectiu de l'activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, s'ha de reduir, en la mateixa proporció, la quantia de l'ajut.

 

Característiques:

 • El pagament del 100% de l'ajut serà tramitat un cop s'hagi comprovat la justificació de la realització del projecte subvencionat.
 • La beneficiària de l'ajut està obligada a presentar la justificació del projecte com a màxim durant els dos mesos posteriors a la finalització del mateix. No existeix possibilitat d'ampliació d'aquest termini.
 • El procediment de concessió és:
  • Línia 1: Concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació fins a exhaurir el pressupost.
  • Línia 2: Concurrència competitiva.

 

Termini:

Es poden presentar sol·licituds a partir de les 09:00 hores del dia 01 de novembre fins a les 14:00 hores del dia 25 de febrer de 2021.

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.