Loading...

Préstecs per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial

Objecte:

Concessió d’ajuts en forma de bonificació dels interessos d’operacions de préstec per al finançament dels projectes d’inversió i desenvolupament industrial.

Beneficiaris:

Empreses industrials i de serveis a la producció l’activitat principal de les quals estigui inclosa en la Classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) que es detalla a l’annex.

Les empreses de serveis a la producció hauran d’acreditar que el sector industrial representi més del 50% de la seva xifra de negoci.

Excepcionalment poden ser beneficiàries aquelles altres empreses industrials que acreditin un projecte d’inversió de diversificació, reconversió industrial o nova implantació.

Tipologia dels projectes objecte de finançament:

 • Projectes de digitalització de la indústria mitjançant l’aplicació de tecnologies vinculades a la Indústria 4.0, com ara big data, robòtica cooperativa, eines de simulació, integració de sistemes amb la cadena de valor, Internet de les coses, ciberseguretat, etc.
 • Els projectes d’inversió industrial que tinguin un impacte significatiu, cert, quantificable i mesurable al llarg del temps que duri l’ajut financer sobre mínim 3 dels aspectes següents:
  • Una nova implantació d’activitat industrial o de serveis a la producció que generi un mínim de 100 nous llocs de treball en els pròxims tres anys.
  • L’increment de la capacitat productiva en relació amb el volum produït l’any anterior.
  • La creació o el manteniment de l’ocupació, amb el compromís de no aplicar cap expedient d’extinció per causes objectives en els pròxims tres anys.
  • La dinamització de l’activitat en la cadena de valor.
  • La contribució al reequilibri territorial en matèria industrial.
  • La reindustrialització d’instal·lacions productives objecte de processos de tancament o deslocalització.
  • Implantació i millora de processos productius orientats a la prevenció de la generació de residus, la reutilització, la remanufactura i el reciclatge de materials i productes.
 • Projectes d’inversió adreçats a la transformació del sector de l’automoció, inclosos en els objectius del Pla de suport a la indústria de l’automoció i la mobilitat i que constin d’una diagnosi que orienti l’activitat cap a noves oportunitats de negoci.

Quantia de l’ajut:

Els ajuts consistiran en la bonificació d’interessos d’un préstec concedit per l’Institut Català de Finances (ICF), d’acord amb els pactes que figuren al Text refós del Conveni de col·laboració entre el Departament d’empresa i Coneixement i l’Institut Català de Finances per a la creació d’una línia de préstecs bonificats de projectes d’inversió i desenvolupament industrial, de 27 de febrer de 2020. Prèviament a la formalització del préstec per part de l’Institut Català de Finances, la Direcció General d’Indústria (DGI) haurà d’emetre un dictamen respecte de l’elegibilitat industrial del projecte.

Característiques del préstec:

 • Tipus d’interès: L’interès dels préstecs serà de l’EURIBOR a dotze mesos més el 2%, i sobre aquest tipus d’interès s’aplicarà una bonificació de fins a un màxim del 2% de l’interès resultant aplicable.
 • Import: Mínim de 200.000 euros per a pimes i de 800.000 euros per a grans empreses, imports corresponents a la corresponsabilitat mínima exigida a les empreses beneficiàries de finançar el 20% de les inversions elegibles (250.000 euros en cas de pimes, i 1.000.000 d’euros en cas de grans empreses). L’import del préstec no podrà superar el 80% de l’import de l’actuació subvencionable.
 • Termini d’amortització: El termini màxim d’amortització serà de deu anys, amb possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a dos anys, inclòs en aquest termini.
 • Garanties: Seran les considerades suficients a criteri de l’Institut Català de Finances.
 • Termini d’execució del projecte i desemborsament del préstec: Es concretarà en la convocatòria.
 • Amortització: Per trimestres vençuts.
 • Comissió d’obertura màxima: Del 0,50% del nominal del préstec.
 • Comissió d’amortització total o parcial màxima: Serà del 0,5%.
 • Interès de demora: Serà el tipus d’interès vigent més el 6%.

Termini:

Pendent de convocatòria.

 

ANNEX: CCAE-2009 (ca)

Empreses industrials:

05 Extracció d’antracita, hulla i lignit

06 Extracció de petroli brut i de gas natural

07 Extracció de minerals metàl·lics

08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics

09 Activitats de suport a les indústries extractives

13 Indústries tèxtils

14 Confecció de peces de vestir

15 Indústria del cuir i del calçat

16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles, cistelleria i esparteria

17 Indústries del paper

18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats

19 Coqueries i refinació del petroli

20 Indústries químiques

21 Fabricació de productes farmacèutics

22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques

23 Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics

24 Metal·lúrgia, fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges

25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics

27 Fabricació de materials i equips elèctrics

28 Fabricació de maquinària i equips NCAA

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

30 Fabricació d’altres materials de transport

31 Fabricació de mobles

32 Indústries manufactureres diverses

Empreses de serveis a la producció:

331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips

332 Instal·lació de maquinària i equips industrials

37 Recollida i tractament d’aigües residuals

38 Tractament i eliminació de residus

4920 Transport de mercaderies per ferrocarril

4941 Transport de mercaderies per carretera, excepte servei de mudances

465 Comerç a l’engròs d’equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC)

466 Comerç a l’engròs d’una altra maquinària, equips i subministraments

467 Altres comerç a l’engròs especialitzat

Actualitat

COVID19 - AJUT PER ESTABLIMENTS SUPERIORS A 400 m2 I RECINTES COMERCIALS
Objecte: Concessió d'ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície ...
Llegir més
Deduccions fiscals per projectes d'R+D+i
L’Impost de Societats estableix importants deduccions per les empreses que portin a terme determinades activitats que des de la pròpia Administració ...
Llegir més
Subvencions per la prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals (2021)
Objecte: Fomentar la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus municipals i, per tant, contribuir a assolir una ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para el buen funcionamiento, realizar el análisis de la navegación de los usuarios, personalizar el contenido, analizar el tráfico. Al pulsar el botón "ACEPTAR" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información.