Loading...

Ajut a la contractació de persones més grans de 45 anys (2021)

OBJECTE

L'objecte d'aquest ajut és regular els ajuts del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a la contractació laboral per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball.

BENEFICIARIS

Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques i les comunitats de bens amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.

S'exceptuen les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, i les empreses de treball temporal.

Requisits específics:

 • La persona o l'entitat sol·licitant no ha amortitzat cap lloc de treball, durant els 12 mesos anteriors a la formalització del contracte de treball objecte de subvenció.
 • Incrementar amb el contracte de treball pel qual es sol·licita la subvenció, el nombre de persones ocupades en comparació amb la mitjana dels 12 mesos previs, tret que el lloc hagi quedat vacant per dimissió de la persona treballadora, jubilació, mort, gran invalidesa o incapacitat permanent total o absoluta de la persona treballadora, o per acomiadament disciplinari, procedent, o altra causa no imputable a l'empresa.
 • Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat i les obligacions davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.

REQUISITS TREBALLADORS SUBVENCIONATS

Persones que no hagin prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de durada indefinida en els darrers 6 mesos anteriors a l’inici del contracte de treball i que compleixin, com a requisit específic, ser persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya durant 6 mesos en els darrers 12 mesos anteriors a l’inici del contracte de treball.

Es considera col·lectiu prioritari les persones amb un grau reconegut oficialment de discapacitat superior o igual al 33%.

REQUISITS DELS CONTRACTES SUBVENCIONATS

 • Les entitats sol·licitants de la subvenció són les encarregades de dur a terme la contractació, mitjançant contractes de treball que tinguin com a mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50% i el seu centre de treball a Catalunya.
 • La durada màxima subvencionable de cada contracte, inclosa, si escau, la seva pròrroga, és de 12 mesos; tret que es tracti de la contractació d'una persona que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% que podrà ser fins a 18 mesos.
 • Queden expressament excloses les modalitats de contracte de treball en pràctiques i el contracte fix discontinu.
 • El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària, d'acord amb aquesta línia d'ajut, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de la persona física o jurídica beneficiària, excepte quan es tracti d'una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.
 • Període d’execució de contractes: contractes de 01/01/2021 a 30/09/2021.

QUANTIA DE L'AJUT

 • La quantia de la subvenció a atorgar per cadascun dels contractes de treball és el resultat d'aplicar un mòdul econòmic mensual al nombre de mesos de durada prevista del contracte de treball, o un mòdul econòmic diari en cas d'incloure un període inferior a un mes.
 • La referència per determinar la quantia del mòdul és el Salari Mínim Interprofessional en còmput anual establert per l’exercici 2021:
  • SMI 2021 dia: 31,66 euros.
  • SMI 2021 mes (14 pagues): 950 euros.
  • SMI 2021 mes (12 pagues): 1.108,33 euros.
  • SMI 2021 any: 13.300 euros.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

El termini de presentació de la sol·licitud s’inicia el dia 20/01/2021 i acaba el 20 de novembre de 2021.

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.