Loading...

NEXT GENERATION EU

Donada la crisi de la COVID-19 i els desafiaments que està suposant per Europa, la Unió Europea i els Estats membres han hagut d'adoptar mesures d'emergència per protegir tant la salut dels seus ciutadans com l'economia. Per això, el 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu va acordar un instrument excepcional de recuperació temporal, el Next Generation EU, amb un pressupost de 750.000 MEUR.

Aquest fons Next Generation EU es podrà utilitzar per atorgar:
– préstecs reemborsables per un volum de fins a 360.000 MEUR,
– transferències no reemborsables per 390.000 MEUR.

El desemborsament d'aquests imports es realitzarà fins al 2026 i els préstecs s'hauran de retornar abans que finalitzi el 2058.

Què és el Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (MRR)?
Next Generation EU està dividit en diversos instruments, els 2 de major volum són el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i el ReactEU. El MRR, està dotat amb 672.500 MEUR. La finalitat és donar suport a la inversió i les reformes dels estats europeus per aconseguir una recuperació sostenible i resilient, mentre es promouen les prioritats ecològiques i digitals de la UE. El ReactEU està dotat de 47.500 MEUR, i els fons d'aquest operaran com a fons estructurals, encara que amb una major flexibilitat i agilitat en la seva execució. Així mateix, promourà la recuperació ecològica, digital i resilient de l'economia.
Quants diners rebrà Espanya del MRR?
El MRR garantirà major suport financer a aquells estats membres on la situació econòmica i social s'hagi vist més afectada. Per això, Espanya és el segon receptor d'aquest fons, només per darrere d'Itàlia, i rebrà 125.460 MEUR dels quals 58.160 MEUR a fons perdut i 63.300 MEUR en préstecs. Els fons de l’MRR s'assignaran en dos trams: 70% sobre indicadors econòmics anteriors a l'emergència sanitària; 30% es decidirà en l'any 2022 amb les dades que reflecteixin l'evolució econòmica fins a aquest mateix any. Per altra banda, Espanya rebrà 12.436 MEUR per via del programa REACT-EU. A més, Espanya rebrà uns altres 79.000 MEUR provinents dels Fons Estructurals.
Quant temps hi haurà per executar els recursos del MRR i del ReactEU?
D'una banda, el 70% de les transferències no reemborsables concedides pel MRR hauran de ser compromeses per la Comissió Europea el 2021 i 2022. El 30% restant es comprometrà enterament a la fi de 2023 i es podrà realitzar fins 2026. D'altra banda, recursos del REACT-EU han de ser executats en dos anys (2021-22). El govern espanyol vol concentrar l'esforç de mobilització dels 72.000 MEUR en transferències en els primers tres anys (2021-23), per maximitzar el seu impacte sobre la reconstrucció ràpida de l'economia. Posteriorment, si s’escau, se sol·licitaran els préstecs per complementar el finançament dels projectes en marxa.
Substitueixen el MRR als fons estructurals?
No. Són instruments diferents i paral·lels. El MRR és un dels instruments financers desenvolupats en el marc del Next Generation EU, el pla extraordinari posat en marxa per la Unió Europea per impulsar una recuperació econòmica. Aquest pla, de durada limitada i finançat amb recursos addicionals, està integrat en el pressupost a llarg termini de la UE per al període 2021-2027, en el qual també s'inclouen els tradicionals fons de la política de cohesió. Per tant, són recursos diferents. No obstant això, el MRR pot facilitar suport addicional per al finançament de projectes d'inversió i reformes on es complementi amb altres fons o programes de la UE.
Quins són els objectius econòmics i socials de l'MRR?
Té 4 objectius principals: 1. Promoure la cohesió econòmica, social i territorial de la UE; 2. Enfortir la resiliència i la capacitat d'ajust dels Estats membres; 3. Mitigar les repercussions socials i econòmiques de la crisi de la COVID-19; 4. Donar suport a les transicions ecològica i digital Per assolir aquests objectius cada Estat membre ha de dissenyar un Pla Nacional de Recuperació i Resiliència que incloguin les reformes i els projectes d'inversió necessaris.
En quins sectors s'han d'emprar els fons del MRR?
Cada Pla Nacional haurà d'incloure les inversions i les reformes necessàries per afrontar els reptes particulars de cada Estat membre, en el marc dels objectius generals del MRR. No obstant això, la Comissió Europea ha destacat 7 àmbits pel seu potencial per a la creació d'ocupació i creixement i pel seu aprofitament dels avantatges de les transicions digital i ecològica: Activació; Renovació; Càrrega i repostatge; Connexió; Modernització i digitalització; Ampliació; Reciclatge i perfeccionament professionals.
Què són aquests plans nacionals de Recuperació i Resiliència?
Per rebre suport financer en el marc del MRR, els Estats membres de la Unió Europea han de preparar plans nacionals de Recuperació i Resiliència en què s'estableixi el programa d'inversions i reformes per als anys 2021-23. Els plans inclouen paquets coherents de reformes i projectes d'inversió pública que, a més d'abordar les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia, contribueixen a les transicions verda i digital i potencien la creació d'ocupació. Els Estats membres podien presentar una versió preliminar dels Plans a partir de el 15 d'octubre de 2020, abans de presentar-los formalment per a la seva avaluació. El govern espanyol va presentar amb aquesta finalitat el document “España Puede” que recull aquest primer esborrany. Els Estats membres poden presentar els plans formalment a partir del 1 de gener del 2021. A partir del moment de la seva presentació la Comissió disposarà de 2 mesos per realitzar l'avaluació. Després de l'avaluació positiva de el Pla per part de la Comissió, el Comitè Econòmic i Financer del Consell emetrà una opinió sobre el correcte compliment de les metes i objectius continguts en el Pla, moment a partir de el qual es podrà iniciar el desemborsament dels fons.
Quins seran els eixos del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya?
El Govern d'Espanya articula el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en quatre eixos: 1. Transformació ecològica; 2. Transformació digital; 3. Igualtat de gènere; 4. Cohesió econòmica i territorial.
Com es canalitzaran a Espanya els recursos de el Pla Nacional de Recuperació i Resiliència?
El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, es canalitzarà a través dels pressupostos generals de l’Estat i es veurà reflectit en el projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2021. Aquests pressupostos incorporaran els 27.436 MEUR en transferències previstes a través dels nous instruments de finançament de la UE. Així mateix, aquest Pla s'articularà amb l'execució dels fons estructurals previstos per al conjunt del període 2021-2027 Per garantir la correcta execució i canalització dels fons es reforçaran i crearan estructures d'execució, seguiment i coordinació que permetran la col·laboració interministerial, publico-privada, amb les comunitats autònomes i amb les entitats locals. D'altra banda, cal ressaltar que les mesures iniciades a partir de l'1 de febrer d'aquest any també podran ser elegibles per a la finançament europeu.
Quina estructura està posant el Govern en marxa per gestionar els fons europeus?
Amb l’objectiu de fer una gestió òptima dels fons, el Govern estar treballant en diversos elements de l'estructura que està posant en marxa: Constitució d’una Comissió Interministerial per al Fons de Recuperació, presidida pel president de Govern. Creació d’una Unitat de Seguiment de el Fons de Recuperació a la Presidència de Govern. Reactivació de la Conferència Sectorial de Fons Europeus, amb les comunitats i ciutats autònomes, que liderarà la ministra d'Hisenda. Es reforçarà el diàleg social entre el Govern i els agents socials. S'incorporarà el Fons de Recuperació als treballs de les Conferències de Presidents. Ja s'està treballant per detectar els colls d'ampolla administratius i reguladors existents i avaluar les necessitats addicionals de recursos per poder executar els fons de la forma més àgil que sigui possible. RD 36/2020 de 31/12/2020. A més, es posaran en marxa mecanismes de control parlamentari diaris davant el Parlament, a través de la Comissió Mixta per a la UE, sobre execució i resultats de el Pla.
Poden les empreses, societat civil, ONG, etc. presentar projectes per a ser finançats?
Sí. Els diferents ministeris llançaran les convocatòries per a la presentació de projectes en els diferents formats depenent dels sectors i temes. Les convocatòries es realitzaran amb publicitat i transparència en compliment de la legislació vigent. La instrumentació financera i jurídica de les convocatòries podrà ser diferent depenent dels diferents programes. Però, en qualsevol cas, estarà oberta al fet que els interessats presentin els projectes pertinents.
Quin tipus de despeses són elegibles?
El MRR només finançarà despeses no recurrents que suposin un canvi estructural i tinguin un impacte durador sobre la resiliència econòmica i social, la sostenibilitat, la competitivitat a llarg termini i l'ocupació. Abasta un ampli ventall d'inversions en: Capital humà (educació, formació, salut, protecció social), Capital fix (infraestructures, R+D+I ...) i Capital natural (fonts d'energia renovable natural, protecció i restauració de l'entorn, mitigació o adaptació al canvi climàtic ...). Totes aquestes inversions poden canalitzar-se a través d'instruments financers, esquemes d'ajudes, subsidis o altres mecanismes.
Què són les Manifestacions d'interès (MDI)?
Amb l'objectiu de ser eficaços i eficients en el desplegament de les mesures incloses en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, els diferents Ministeris han i aniran llançant manifestacions d'interès perquè tots els agents interessats puguin disposar d'un canal de comunicació. A través de les MDI, els Ministeris podran identificar i conèixer projectes viables i solvents, facilitant el llançament de projectes d'impacte en el marc de el Pla de Recuperació. La participació en les MDIs no genera cap dret a l'accés al potencial finançament que pugui convocar-se per l'Administració per al suport de projectes tractors, ni cap obligació a l'Administració.
Quines MDI s’han obert?
MDIs

Actualitat

Ajuts a la contractació de persones en situació d'atur al Bages
OBJECTE Ajudes per a la contractació indefinida de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació ...
Llegir més
Plans d'Innovació i Sostenibilitat en la Indústria Manufacturera (2022)
Objecte: Concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a plans d'innovació i de sostenibilitat en ...
Llegir més
AJUTS A L'OCUPACIÓ MAPFRE: ACCEDEMOS (2022)
OBJECTE MAPFRE concedeix ​​aquestes ajudes a petites empreses, autònoms i entitats socials fins a 6 treballadors per afavorir tant el manteniment ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.