Loading...

Ajuts del Programa ”La Caixa” Empleo Joven (2022)

OBJECTE

Ajudes a la contractació del Programa ”la Caixa” Empleo Joven, destinades a fomentar la generació d'ocupació estable i de qualitat dels joves inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil. L'objecte de les ajudes és el cofinançament del contracte d'una persona jove treballadora.

CONTRACTES SUBVENCIONABLES

Contractes indefinits, a temps complet, amb un període mínim de permanència de 6 mesos. Se subvencionaran els 6 primers mesos de contracte.

(Si el contracte del jove treballador continua vigent però es veu afectat per un ERTO, el període afectat pel ERTO es considerarà com manteniment a efectes de còmput de el període mínim de permanència)

BENEFICIARIS

 • Les empreses, inclosos/es els/les empresaris/àries autònoms/es.
 • Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

No podran ser beneficiàries de les ajudes:

 • Les unions temporals d'empreses.
 • Les societats civils.
 • Les comunitats de béns i altres entitats sense personalitat jurídica.
 • Els ens del sector públic estatal, autonòmic i local.

REQUISITS DE LES PERSONES DESTINATÀRIES

 1. Estar inscrites i complir els requisits del Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a la formalització del contracte.
 2. Tenir entre 16 i 29 anys (tots dos inclosos) en el moment de formalització del contracte.
 3. No haver treballat en el dia natural anterior al dia d'inici del contracte objecte de subvenció. Aquest requisit no és aplicable a les persones joves que es trobin dins del període de quatre mesos des de la data d'inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el moment de formalització del contracte.

REQUISITS DELS CONTRACTES

 • Els contractes han de ser a jornada complerta.
 • Només s'admetran jornades parcials en cas de ERTO amb reducció de jornada motivat per la COVID-19, durant el període en què aquest ERTO es trobi vigent.
 • El salari de la persona jove contractada haurà de complir, en tot cas, amb la legislació vigent i amb el conveni col·lectiu d'aplicació, tant en el moment de formalització del contracte com durant la seva vigència.

(El SMI ascendeix a 14.000€ en còmput anual fins que s'aprovi el RD pel qual es fixa el SMI per al 2023)

Contractes exclosos:

 • Les contractacions efectuades per les unions temporals d'empreses, societats civils i comunitats de béns i altres entitats mancades de personalitat jurídica.
 • Les contractacions efectuades per qualsevol organisme del sector públic estatal, autonòmic i local.
 • Les contractacions sota la modalitat de contracte per a la formació i l'aprenentatge, contracte en pràctiques, contracte d'interinitat, contracte fix discontinu i contracte de posada a disposició .
 • Les contractacions de persones joves treballadores que hagin prestat serveis per la mateixa empresa, grup d'empreses, entitat o relacionades, en els 6 mesos anteriors a la data de la contractació, mitjançant un contracte no indefinit.
 • Les contractacions realitzades per una mateixa empresa o entitat per cobrir un mateix lloc de treball prèviament incentivat pels presents ajuts.
 • Les relacions contractuals que es formalitzin amb els socis que posseeixin més del 33% de capital.
 • Les empreses afectades per ERTOs basats:
  1. en les causes recollides en l'article 22 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19
  2. en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció derivades de la COVID-19

no podran concertar noves contractacions, llevat que les persones afectades per l’ERTO en qüestió i que presten serveis en el centre de treball afectat per les noves contractacions no puguin desenvolupar les funcions encomanades.

QUANTIA DE L’AJUT

S'atorgarà un ajut màxim de 4.800 euros, corresponent a una quantia fixa de 800 euros mensuals durant els 6 primers mesos de contracte (període de permanència mínim).

En cas que la durada del contracte subvencionat sigui inferior al període mínim de permanència de 6 mesos, no escau cap tipus d'ajuda.

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA

 • Aquests ajuts estan subjectes al règim de minimis (l'import total dels ajuts de minimis concedits a una empresa no excedirà de 200.000€ durant qualsevol període de tres exercicis fiscals).
 • Es podran concedir ajudes per un màxim de 10 persones joves per empresa.
 • Les sol·licituds d'ajuda s'hauran de tramitar en el termini màxim de 3 mesos a partir de la data d'inici de contracte.

TERMINI

El termini de sol·licitud de les ajudes va del 22 de novembre del 2022 fins el 31 de març de 2023 a les 19h.

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.