Loading...

Ajuts per finançar projectes d'inversió i circulant (2021)

Objecte:

Concessió d'ajuts en forma de garantia per a finançar projectes d'inversió i circulant destinats a impulsar l'activitat industrial catalana.

Beneficiaris:

Empreses industrials i de serveis relacionats que tinguin seu social o seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya, i que compleixin 4 dels 8 criteris següents:

 1. Empreses amb un centre de producció de menys de 250 treballadors/ores i que en el darrer exercici la seva facturació hagi estat de fins a 40 M€.
 2. Empreses que tinguin un percentatge de vendes a l'estranger superior al 25% durant els 2 darrers exercicis.
 3. Empreses que duguin a terme un projecte que contribueixi al reequilibri territorial en matèria industrial, entès com a qualsevol inversió industrial ubicada fora de les comarques de l'àmbit metropolità del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental.
 4. Empreses que duguin a terme un projecte de reindustrialització en municipis d'instal·lacions productives objecte de processos de tancament o deslocalització.
 5. Empreses que duguin a terme projectes orientats a la prevenció de la generació de residus, la reutilització, remanufactura i el reciclatge de materials i productes.
 6. Empreses que impulsin un projecte d'inversió que comporti la creació o el manteniment d'ocupació amb el compromís de no aplicar cap expedient d'extinció per causes objectives en els pròxims tres anys.
 7. Empreses que duguin a terme una inversió que suposi l'increment de la seva capacitat productiva respecte de la de l'any anterior i que es mantingui de manera sostinguda durant els pròxims tres anys.
 8. Empreses que duguin a terme una inversió en una nova planta de producció o en la diversificació de producte.

Les empreses de serveis a la producció també hauran d'acreditar que el sector industrial representi més del 50% de la seva xifra de negoci.

Projectes objecte de finançament:

Projectes d'inversió per a la modernització i la creació de nous establiments industrials, o l'ampliació dels existents, i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents:

 • L'increment o el manteniment de la capacitat productiva.
 • La creació o el manteniment de l'ocupació, i es valorarà especialment la qualitat d'aquesta ocupació i la retenció de talent.
 • La dinamització de l'activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.
 • L'ús intensiu de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d'activitat.
 • L'increment de les exportacions.

Projectes d'inversió: es consideren elegibles les despeses d'adquisició d'actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació o de personal directament vinculades a l'execució del projecte i activades al balanç de l'empresa.

Circulant: es consideren elegibles les despeses de circulant relatives a activitats de producció i fabricació.

Termini d'execució: de l'1 de gener de 2021 fins a un màxim dels 24 mesos posteriors a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.

Quantia de l’ajut:

El Departament d'Empresa i Coneixement assumirà la garantia següent:

 • De fins al 80% del risc viu dels préstecs formalitzats per mitjà de l'Institut Català de finances (ICF), per a inversió i circulant, en el cas de petites i mitjanes empreses, amb un límit màxim equivalent al 80% de l'import formalitzat.
 • De fins al 70% del risc viu dels préstecs formalitzats per mitjà de l'Institut Català de finances (ICF), per a inversió i circulant, en el cas de grans empreses, amb un límit màxim equivalent al 70% de l'import formalitzat.

Característiques i condicions:

a) Finalitat: finançament de circulant i inversions vinculades al projecte elegible.

b) Import dels préstecs:

 • en el cas de pimes, amb caràcter general, l'import del préstec serà de fins al 80% de l'import de la inversió, amb un mínim de 100.000,00 euros i un màxim de 2.000.000,00 d'euros per projecte.  En el cas de circulant, l'import del préstec serà, amb caràcter general, de fins al 100% de l'import sol·licitat, amb un mínim de 100.000,00 euros i un màxim de 500.000,00 euros.
 • en el cas de grans empreses, amb caràcter general, l'import del préstec serà de fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 200.000,00 euros i un màxim de 3.000.000,00 d'euros per projecte. En el cas de circulant, l'import del préstec serà, amb caràcter general, de fins al 100% de l'import sol·licitat, amb un mínim de 200.000,00 euros i un màxim d'1.000.000 d'euros.

c) Termini: amb caràcter general el termini màxim del préstec, en el cas d'inversió, serà de fins a deu anys, amb la possibilitat d'un període de carència d'amortització de fins a dos anys, inclòs en aquest termini. En el cas del circulant, amb caràcter general, serà de fins a cinc anys, amb un període de carència de fins a un any inclòs en aquest termini.

d) Desemborsament: en una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24 mesos a comptar des de la data de la resolució d'atorgament de l'ajut, contra la presentació de factures o documents justificants de la inversió.

e) Amortització: sistema francès amb amortitzacions mensuals.

f) Comissió d'obertura: màxima del 0,50% del nominal del préstec.

g) Comissió d'amortització anticipada màxima: el 0,25% de l'import amortitzat.

h) Tipus d'interès: serà el variable de l'euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 3%. Els preus oferts per l'ICF en aquesta línia d'ajuts són preus de mercat i es troben emparats per les tarifes vigents.

i) Interès de demora: el tipus d'interès vigent més el 6%.

j) Garantia:

A càrrec del beneficiari/ària: la considerada suficient a criteri de l'ICF per un màxim del percentatge no garantit pel DEMC. Les garanties que aporti el/la titular complementen les garanties del fons i es mantindran, sense disminuir el seu valor nominal inicial, durant tota la vida de l'operació.

A càrrec del Departament d'Empresa i Coneixement: cobertura de fins al 80% del risc viu dels préstecs per a inversió i circulant, en el cas de petites i mitjanes empreses, amb un límit màxim equivalent al 80% de l'import del préstec formalitzat; i de fins al 70% del risc viu dels préstecs per a inversió i circulant en el cas de grans empreses, amb un límit màxim equivalent al 70% de l'import del préstec formalitzat.

Procediment:

Les sol·licituds s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició de les empreses beneficiàries al web de l'ICF.

Termini:

Obert fins al 31 de desembre de 2022 o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.