Loading...

COVID19 - MESURES DE RECOLZAMENT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL DAVANT LA PANDÈMIA

El passat dia 12/03/2021 va ser aprovat el RD Llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de recolzament a la solvència empresarial en resposta de la pandèmia de la COVID-19

Es tracta d’un conjunt de mesures per donar suport a les empreses i professionals afectats per la crisi de la Covid-19 que mobilitzarà a nivell nacional una inversió pública de fins a 11.000 milions d’euros, estructurada en aquestes línies d’actuació:

 1. Nova Línia COVID d’ajudes directes a empreses i autònoms (pressupost 7.000 M€.-)

Ajuts directes a empreses afectades negativament per la pandèmia. Orientades a satisfer el deute i a realitzar pagaments amb proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com costos fixes devengats a partir de l’1 de març del 2020 i que procedeixen de contractes anteriors del present RD Llei.

En aquesta línia les CCAA publicaran les corresponents convocatòries per la concessió d’ajuts directes pels destinataris ubicats als seus territoris.

Les condicions generals establertes en el normativa publicada a nivell general en el BOE, que posteriorment es concretaran amb més detall en les diferents convocatòries són les següents:

Requisits per accedir als ajuts:

 • Reducció d’un mínim del 30% del volum anual d’operacions del 2020 respecte el 2019.
  • Per al cas de grups consolidats es tindrà en compte el volum d’operacions del grup
  • No seran destinataris els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que en la declaració IRPF del 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per a les activitats econòmiques a les que s’hagi aplicat el mètode d’estimació directa o hagi resultat negativa la base imposable de l’Impost sobre Societats o Impost de la Renda de no Residents, abans de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.
 • Complir amb el CNAE (veure llistat de CNAEs de l'annex)
 • Manteniment d’activitat de les empreses, que caldrà justificar a 30/06/2022 i no repartiment de dividends

Objecte ajut:

Pagament de deutes i pagaments amb proveïdors, creditors financers i no financers, costos fixos, sempre i quan les obligacions s’hagin generat entre 1/03/2020 i 31/05/2021 i provinguin de contractes anteriors a l’entrada del RD Llei que estableix aquests ajuts (13/03/2021)

Els ajuts es destinaran a satisfer els proveïdors per ordre d’antiguitat i, si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, primant la reducció de deute amb aval públic.

Quantia dels ajuts:

Les quanties dels ajuts es calcularan segons els següents límits:

 • 3.000€.- quan es tracti d’empresaris o professionals que tributen en el règim d’estimació objectiva en l’IRPF
 • Pels empresaris i professionals, pels què el volum d’operacions anual declarat en l’IVA o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% en l’any 2020 en relació al 2019, l’ajut màxim a concedir serà:
  • Empresaris i professionals que apliquen al règim d’estimació directa en l’IRPF i entitats i establiments permanents amb un màxim de 10 treballadors: El 40% de la caiguda del volum d’operacions en l’any 2020 respecta al 2019 que superi aquest 30%
  • Entitats i empresaris o professionals i establiments permanents amb més de 10 treballadors: El 20% de la caiguda del volum d’operacions en l’any 2020 respecta al 2019 que superi aquest 30%

En el cas de grups consolidats els límits s’aplicaran als grups en el seu conjunt.

En el cas d’empreses amb centres de treball amb diferents CCAA si superen la facturació de 10M€.- podran sol·licitar en diferents convocatòries de diferents CCAA, en cas contrari hauran de sol·licitar en el de la CCAA en la que tinguin el seu domicili fiscal.

Els ajuts no podran ser en cap cas inferiors a 4.000 €.- ni superiors a 200.000 €.-

 1. Línia de reestructuració  de deute financera COVID (pressupost 3.000 M€.-)

Flexibilització de préstecs amb aval públic, amb la possibilitat de realització de processos de refinanciació i reestructuració pactats entre bancs i clients i com a últim recurs conversió de part de l’aval públic en transferències a empreses i autònoms més afectats per la crisi.

Aplicable a empreses i autònoms amb seu social a Espanya, que tinguin operacions de finançament amb aval públic, signades entre el 17/03/2020 i la data de publicació del Real Decret que regula els ajuts.

Per acollir-se a aquesta línia, l’empresa o autònom, en el cas de que li fos aplicable o sempre que el termini estigués vigent, haurà d’haver sol·licitat a les entitats financeres i aquestes haver-ho comunicat al ICO les mesures d’ampliació de terminis i carències recollides al RD Llei 34/2020 de 17/11/2020.

Les mesures de què es podran beneficiar les empreses, sempre que es compleixin amb les condicions que s’estableixen, són:

 • Extensió en els terminis de venciment per operacions amb aval públic
 • Manteniment d’aval públic en cas de conversió de les operacions del capital pendent amb operacions de financiació
 • Reducció de l’endeutament, en els casos que s’acordi i es compleixin els requisits en el procés de renegociació de deutes.
 1. Fons de recapitalització d’empreses afectades per la COVID (pressupost 1.000 M€.-)

L’objectiu és aportar recolzament públic temporal sota criteris de rendibilitat, risc i impacte amb el desenvolupament sostenible, per reforçar la solvència d’empreses amb seu social a Espanya.

El Fons donarà recolzament amb instruments de deute, de capital i híbrids de capital o combinació d’aquests, per empreses que es trobin en dificultats temporals a conseqüència de la COVID-19. No es recolzaran empreses que abans de la COVID-19 patissin problemes de viabilitat o que es consideressin inviables en el futur.

Aquest fons es gestionarà per part de l’entitat COFIDES.

El RD Llei inclou també varies disposicions que inclouen ampliacions de terminis i modificacions, destacant moratòries concursals fins a finals d’any i ampliació a 4 mesos en l’ajornament de deutes tributaries sense interessos, així com ampliació de terminis de préstecs públics gestionats per la “Secretaria General de Industria y de la PYME”.

 

ANNEX

CNAE   Descripción actividad

710       Extracción de minerales de hierro.

1052      Elaboración de helados.

1083      Elaboración de café, té e infusiones.

1101      Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas.

1103      Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas.

1413      Confección de otras prendas de vestir exteriores.

1419      Confección de otras prendas de vestir y accesorios.

1420      Fabricación de artículos de peletería.

1439      Confección de otras prendas de vestir de punto.

1811      Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.

1812      Otras actividades de impresión y artes gráficas.

1813      Servicios de pre-impresión y preparación de soportes.

1814      Encuadernación y servicios relacionados con la misma.

1820      Reproducción de soportes grabados.

2051      Fabricación de explosivos.

2441      Producción de metales preciosos.

2670      Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.

2731      Fabricación de cables de fibra óptica.

3212      Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.

3213      Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.

3316      Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.

3530      Suministro de vapor y aire acondicionado.

4616      Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero.

4617      Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco.

4624      Comercio al por mayor de cueros y pieles.

4634      Comercio al por mayor de bebidas.

4636      Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería.

4637      Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias.

4638      Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios.

4639      Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco.

4644      Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza.

4648      Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería.

4719      Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados.

4724      Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados.

4725      Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados.

4741      Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos  especializados.

4751      Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados.

4762      Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados.

4771      Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados.

4772      Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados.

4777      Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados.

4782      Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y en mercadillos.

4789      Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos

4799      Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos.

4931      Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros.

4932      Transporte por taxi.

4939      Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

5010      Transporte marítimo de pasajeros.

5030      Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.

5110      Transporte aéreo de pasajeros.

5221      Actividades anexas al transporte terrestre.

5222      Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores.

5223      Actividades anexas al transporte aéreo.

5510      Hoteles y alojamientos similares.

5520      Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.

5530      Campings y aparcamientos para caravanas.

5590      Otros alojamientos.

5610      Restaurantes y puestos de comidas.

5621      Provisión de comidas preparadas para eventos.

5629      Otros servicios de comidas.

5630      Establecimientos de bebidas.

5813      Edición de periódicos.

5914      Actividades de exhibición cinematográfica.

7420      Actividades de fotografía.

7711      Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.

7712      Alquiler de camiones.

7721      Alquiler de artículos de ocio y deportivos.

7722      Alquiler de cintas de vídeo y discos.

7729      Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.

7733      Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores.

7734      Alquiler de medios de navegación.

7735      Alquiler de medios de transporte aéreo.

7739      Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.

7911      Actividades de las agencias de viajes.

7912      Actividades de los operadores turísticos.

7990      Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.

8219      Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.

8230      Organización de convenciones y ferias de muestras.

8299      Otras actividades de apoyo a las empresas.

9001      Artes escénicas.

9002      Actividades auxiliares a las artes escénicas.

9004      Gestión de salas de espectáculos.

9102      Actividades de museos.

9103      Gestión de lugares y edificios históricos.

9104      Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales.

9200      Actividades de juegos de azar y apuestas.

9311      Gestión de instalaciones deportivas.

9313      Actividades de los gimnasios.

9319      Otras actividades deportivas.

9321      Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.

9329      Otras actividades recreativas y de entretenimiento.

9523      Reparación de calzado y artículos de cuero.

9525      Reparación de relojes y joyería.

9601      Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.

9604      Actividades de mantenimiento físico.

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.