Loading...

Préstecs en condicions preferents per projectes d'inversió i desenvolupament industrial

OBJECTE

Regular la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec per al finançament dels projectes d'inversió i desenvolupament industrial.

 

BENEFICIARIS

Empreses industrials i de serveis a la producció. En ambdós casos han de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació. Les empreses de serveis a la producció també hauran d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

Excepcionalment, poden ser beneficiàries les empreses industrials no citades anteriorment que acreditin un projecte d'inversió de diversificació, reconversió industrial o nova implantació.

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

 1. La digitalització de la indústria mitjançant l'aplicació de la connectivitat, les tecnologies de la informació i la comunicació, la robòtica i la sensòrica en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d'activitat.

 2. L'increment o el manteniment de la capacitat productiva.

 3. La creació o el manteniment de l'ocupació.

 4. La dinamització de l'activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.

 5. La contribució al reequilibri territorial en matèria industrial.

 6. La re industrialització d'instal·lacions productives, objecte de processos de tancament o deslocalització empresarial.

 7. La nova implantació industrial.

 

TIPUS D'AJUT

Els ajuts consistiran en la bonificació d'interessos d'un préstec concedit per l'Institut Català de Finances (ICF).

 

 • Interès: EURIBOR a 12 mesos + 2% (excepcionalment es pot veure incrementat fins a un 2.95% en funció de la situació econòmica), sobre aquest s’hi aplicarà una bonificació de fins a un 2% de l’interès resultant aplicable.

 • Import: 80% de l’inversió realitzada amb un mínim de 400.000€ per pimes i 2.800.000€ per grans empreses.

 • Termini: El termini d’execució del projecte es concretarà a les convocatòries corresponents i, en tot cas, no s'acceptaran inversions posteriors als 24 mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud de l'ajut.

 • Amortització: Per trimestres vençuts

 • Termini màxim d’amortització: 10 anys

 • Comissió d'obertura màxima: el 0,50% del nominal del préstec

 • Comissió d'amortització total o parcial màxima: el 0,5%

 • Interès de demora: el tipus d'interès vigent més el 6%

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Tancat.

 

CCAE-2009

Classificació catalana d'activitats econòmiques

Empreses industrials

05 Extracció d'antracita, hulla i lignit

06 Extracció de petroli brut i de gas natural

07 Extracció de minerals metàl·lics

08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics

09 Activitats de suport a les indústries extractives

13 Indústries tèxtils

14 Confecció de peces de vestir

15 Indústria del cuir i del calçat

16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria

17 Indústries del paper

18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats

19 Coqueries i refinació del petroli

20 Indústries químiques

21 Fabricació de productes farmacèutics

22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques

23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics

24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges

25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics

27 Fabricació de materials i equips elèctrics

28 Fabricació de maquinària i equips ncaa

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

30 Fabricació d'altres materials de transport

31 Fabricació de mobles

32 Indústries manufactureres diverses

 

Empreses de serveis a la producció

331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips

332 Instal·lació de maquinària i equips industrials

37 Recollida i tractament d'aigües residuals

38 Tractament i eliminació de residus

4920 Transport de mercaderies per ferrocarril

4941 Transport de mercaderies per carretera, excepte servei de mudances

465 Comerç a l'engròs d'equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC)

466 Comerç a l'engròs d'una altra maquinària, equips i subministraments

467 Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.