Loading...

AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA - EMPRESES (2023)

OBJECTE

Concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors i en l'àmbit de la moda amb la finalitat de donar suport a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech), i amb la finalitat de reactivar i impulsar el sector artesanal, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquest sector.

BENEFICIARIS

Les persones professionals autònomes que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

S'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

 • Tallers mecànics.
 • Serveis fotogràfics.
 • Copisteries i arts gràfiques.
 • Serveis de reparacions.
 • Tintoreria i bugaderies.
 • Perruqueria i salons d'estètica i bellesa.
 • Bars, cafeteries i restaurants.
 • Serveis de menjar preparat i càtering.
 • Agències de viatges detallistes

PROGRAMES

 1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.
 2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.
 3. Programa de suport per als establiments emblemàtics i singulars
 4. Programa de suport per a la obertura de comerços, de suport a la reforma i millora d'establiments i de suport a les parades dels mercats de venda sedentària i no sedentària.
 5. Programa de suport als municipis en l'àmbit del comerç.
 6. Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).
 7. Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana.
 8. Programa de suport als municipis en l'àmbit de l'artesania.
 9. Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda.
 10. Programa per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanes.

CARACTERÍSTIQUES

 • El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l'execució de l'actuació subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries.
 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva.
 • Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts procedents d'altres organismes.

TERMINI DE SOL·LICITUD

De les 9:00 hores del dia 22 de juny de 2023 i acaba a les 14:00 hores del dia 19 de juliol de 2023. A excepció del Programa de suport per a la obertura de comerços, de suport a la reforma i millora d'establiments i de suport a les parades dels mercats de venda sedentària i no sedentària que comença a les 9:00 hores del mateix dia 22 de juny de 2023 i fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2023.

 

3. Programa de suport als establiments emblemàtics i singulars

BENEFICIARIS

Els professionals autònoms i empreses titulars d'establiments de comerç, situats a peu de carrer, que tinguin la consideració de comerç amb valor històric o establiment emblemàtic.

*Comerç amb valor històric o establiment emblemàtic: establiment comercial que ha exercit l'activitat comercial, inclosa la de caràcter artesanal, durant més de cent anys en un mateix local 

ACCIONS SUBVENCIONABLES

Despeses derivades de les reformes d'obra menor a l'establiment o qualsevol altres inversió per a la millora i manteniment del mateix.

REQUISITS

 • L'empresa beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.
 • La inversió mínima subvencionable ha de ser de 3.000 euros.
 • Aquest programa és incompatible amb el Programa 4 de suport per a la obertura de comerços, de suport a la reforma i millora d'establiments i de suport a les parades dels mercats de venda no sedentària.

QUANTIA DE L’AJUT

Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 25.000 euros.

 

4. Programa de suport per a l'obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments

BENEFICIARIS

 • Àmbit 1, 2 i 4: Els professionals autònoms i empreses titulars d'establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris, a excepció, en l'àmbit 1, de les parades de mercats sedentaris noves situades en els mercats provisionals per motiu de de reformes integrals de mercats.
 • Àmbit 3: Els professionals autònoms i empreses titulars d'establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

 • Àmbit 1 - Recuperació de locals buits: Despeses derivades de la compra, arrendament o concessió administrativa de locals i de l'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.
 • Àmbit 2- Reforma d’establiments: Despeses derivades de la reforma o millora d'establiments comercials i serveis i de parades de mercats municipals sedentaris i parades de mercats no sedentaris (on la persona sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys), a excepció de les despeses derivades de l'àmbit 3 (adaptació de les portes de l'establiment a la nova normativa).
 • Àmbit 3 - Adaptació de les portes: Despeses derivades de l'adaptació de les portes de l'establiment a la nova normativa (Reial Decret Llei, 14/2022 d'1 d'Agost de Mesures d'estalvi i eficiència energètica).
 • Àmbit 4 - Parades de mercats de venda no sedentària: Despeses derivades de la reforma o millora de parades de mercats no sedentaris (on la persona sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).

REQUISITS

Que la inversió mínima de 2.000,00 euros.

Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros.

Aquest programa és incompatible amb el Programa 3 de suport per als establiments emblemàtics i singulars.

 • Àmbit 1:
  • En cas de compra, lloguer o autorització d'ús o concessió administrativa, ser la persona titular del contracte corresponent.
  • Han de disposar del corresponent permís municipal.
  • S'acceptaran aquelles sol·licituds amb llicència d'obertura de l'any de publicació de la convocatòria, encara que el traspàs correspongui a l'any anterior a la publicació de la convocatòria.
 • Àmbit 2:
  • En el cas de les botigues a peu de carrer i parades de mercats municipals, el sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys (acceptant la possibilitat d'acreditar-la a través de la suma ambla titularitat anterior si es tracta d'un familiar de fins a 2on grau).
 • Àmbit 3:
  • Els establiments s'han de destinar a d'alguna activitat de comerç al detall o serveis.
 • Àmbit 4:
  • En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n'ha acreditar la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys.

QUANTIA DE L’AJUT

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim 5.000 euros.

 

7. Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana

BENEFICIARIS

Poden ser persones beneficiàries les persones professionals autònomes i empreses que desenvolupin activitats incloses en el Repertori de famílies d'oficis artesans.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

Qualsevol tipologia d'actuació que permeti millorar el creixement i la competitivitat de l'empresa artesana, així com aquells aspectes estructurals necessaris per consolidar i reforçar la seva activitat, tals com:

 • Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística: creació de la pàgina web i comerç en línia, alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials, contractació de serveis externs de community management, consultoria, actuacions de màrqueting digital.
 • Actuacions de comercialització, promoció i difusió (físiques i/o on-line), com fires, exposicions i concursos (nacionals i internacionals), vídeos promocionals, contractació de serveis professionals per a la penetració en nous mercats (agents, representants, etc.), serveis de branding.
 • Actuacions de consolidació de l'estructura, com adquisició o reparació de maquinària (imprescindible que la reparació la realitzi una empresa especialitzada), equips de suport i programari per a la millora de la producció, la gestió i el disseny de productes, contractació d'estudis de disseny per a l'elaboració de noves col·leccions de producte, anàlisi i implementació d'actuacions per potenciar la producció sostenible, despeses fixes d'estructura (com lloguers i subministres), adquisició de matèria primera a proveïdors externs.

REQUISITS

 • Despesa mínima subvencionable: 1.000 euros.
 • Els beneficiaris d'aquest programa són incompatibles amb la resta de programes.
 • Les accions de transformació digital d'aquest programa són incompatibles amb el “Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses de comerç” i amb el “Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda”.
 • Els projectes a subvencionar relacionats amb la transformació digital s'han de dur a terme a través d'empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència. En cas de tractar-se de projectes d'assessorament tecnològic, la consultoria ha d'estar registrada a la bossa d'assessores i assessors tecnològics del CCAM.
 • És indispensable que els projectes estiguin totalment operatius en data del 31 de desembre de 2023.

QUANTIA DE L’AJUT

Fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.500 euros. Aquest import màxim es podrà modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria.

 

9. Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda

BENEFICIARIS

Les persones professionals autònomes i empreses de disseny i fabricació de peces de vestir amb marca pròpia i que dediquin en exclusiva la seva activitat al sector de la moda.

Queden excloses:

 • Empreses dedicades al tèxtil-moda que produeixin i/o distribueixin peces d'uniformitat i/o tèxtils tècnics per a altres indústries.
 • Aquelles empreses que de forma majoritària dediquin les seves activitats de disseny i producció als àmbits de la cosmètica i bellesa, joieria, puericultura, òptica i/o altres complements aliens a la indumentària habitual.
 • Persones importadores i distribuïdores.

     Només podrà ser beneficiària una persona física o jurídica per a cada marca comercial.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

 • Auditories i implementació d'eines per a la ciberseguretat (així com la compra de sistemes i eines per a la seva aplicació).
 • Aplicació de sistemes de control i gestió de estocs, de connexió amb persones proveïdores i clientela.
 • Compra e instal·lació de sistemes per a la venda tecnològica..
 • Millora de canals on-line de venda directa i altres plataformes B2B
 • Aplicació de solucions digitals en màrqueting predictiu i intel·ligència artificial.
 • Creació de solucions digitals per a l'empresa.
 • Contractació de consultors i consultores i persones expertes en l'aplicació de solucions digitals.
 • Contractació de consultors i consultores i persones expertes per treballs d'estudi, assessoria i consultoria per a la presentació de dossiers per part de les empreses que vulguin optar a fons europeus i estatals tals com els fons Next Generation.

REQUISITS

 • Despesa mínima subvencionable: 2.000 euros.
 • Aquest programa és incompatible amb les accions de transformació digital del “Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana”.

QUANTIA DE L’AJUT

Fins el 50 % de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

 

10. Programa per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanes

BENEFICIARIS

Les persones professionals autònomes i empreses de disseny i fabricació de peces de vestir amb marca pròpia i que dediquin en exclusiva la seva activitat al sector de la moda.

Queden excloses:

 • Empreses dedicades al tèxtil-moda que produeixin i/o distribueixin peces d'uniformitat i/o tèxtils tècnics per a altres indústries.
 • Aquelles empreses que de forma majoritària dediquin les seves activitats de disseny i producció als àmbits de la cosmètica i bellesa, joieria, puericultura, òptica i/o altres complements aliens a la indumentària habitual.
 • Persones importadores i distribuïdores.

      Només podrà ser beneficiària una persona física o jurídica per a cada marca comercial.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

 • Despeses del personal extern d'assessorament, consultoria, auditoria i tècnics indicant el servei que han realitzat i una memòria de les feines desenvolupades.
 • Despeses en certificacions i implementacions en els àmbits esmentats de sostenibilitat.
 • Despeses en la compra i implementació d'eines i sistemes per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat
 • Compra i implementació d'eines i sistemes per a l'ecodisseny de productes o serveis.
 • Estudis /elaboració de sistemes de servei de retorn de productes usats amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los.
 • Fabricació de productes i compres de matèria prima que facilitin la fabricació de productes amb un alt grau de sostenibilitat en proximitat (àmbit territorial de Catalunya) (fins a un import màxim de 2.000€ subvencionats).

REQUISITS

 • Despesa mínima subvencionable: 1.000 euros.
 • Aquest programa és incompatible amb les accions de transformació digital del “Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana”.

QUANTIA DE L’AJUT

Fins el 50 % de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Actualitat

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional
Objecte: Concessió de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional. Beneficiaris: Petites ...
Llegir més
Subvencions per al foment de la gastronomia catalana
OBJECTE Fomentar la gastronomia catalana donant suport a les empreses i entitats del sector de la restauració, que es dediquen a la formació ...
Llegir més
AJUTS A LA BONIFICACIÓ D'INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A PROJECTES DE MILLORA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
OBJECTE Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstecs per al finançament de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.