Loading...

Ajuts a les actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

OBJECTE

Incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, contribuint a aconseguir amb això els objectius de reducció del consum d'energia final.

ORGANISME RESPONSABLE

IDAE - Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. A Catalunya gestiona els ajuts l’ICAEN (Institut Català d’Energia)

BENEFICIARIS

PIMEs o grans empreses del sector industrial i empreses de serveis energètics.

Requisits:

 • Empreses del secor industrial:
  • Tenir residència fiscal a Espanya
  • Estar dins dels CNAE 2009 (del 07 al 11 i del 13 al 33 - Veure Annex)
 • Empreses de serveis energètics:
  • Les persones jurídiques hauran de tenir activitat en territori espanyol

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Les inversions elegibles són:

 1. Millora de la tecnologia en equips i processos industrials:

Inversions en substitució d'equips i instal·lacions així com sistemes auxiliars consumidors d'energia, per altres que utilitzen tecnologies d'alta eficiència energètica o la millor tecnologia disponible per tal de reduir el consum d'energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials.

 • La ràtio econòmic-energètic màxim serà de 14.379 € (inversió elegible) / tep (estalvi energia final a un any).
 • Inversió elegible mínima per sol licitud (IVA exclòs): millora de processos industrials: 75.000€.
 1. Implantació de sistemes de gestió energètica:

Inversions per a la implantació de sistemes de gestió energètica a fi de reduir el consum d'energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials.

 • La ràtio econòmic-energètic màxim serà de 14.501 € (inversió elegible) / tep (estalvi energia final a un any).
 • Complir amb la Norma UNE-EN ISO 50001 relativa als sistemes de gestió energètica o la que en el seu lloc la substitueixi.
 • Inversió elegible mínima per sol·licitud (IVA exclòs): sistemes de gestió energètica: 30.000€.

Les actuacions realitzades tenen caràcter incentivador, és a dir, perquè puguin ser subvencionables han de dur-se a terme després de la presentació de la sol·licitud.

Es poden presentar conjuntament diverses actuacions per a poder arribar a la inversió elegible mínima de cada una de les tipologies, sempre i quan totes elles s’efectuïn en un mateix establiment industrial.

DESPESES SUBVENCIONABLES

 • Elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions
 • Costos de direcció facultativa, els costos d'execució de l'obra civil (sempre que no superi el 20% de la inversió elegible i els de muntatge de les instal·lacions)
 • Equips, materials i instal·lacions auxiliars necessàries
 • Costos de transport, els d'assistència tècnica i tots aquells necessaris segons estableixi la normativa vigent que demostrin estar lligats a l'execució del projecte
 • Costos necessaris per a la legalització de les instal·lacions i l'obtenció de les llicències requerides en les diferents fases del projecte

Despeses indirectes subvencionables:

 • Consultoria
 • Auditoria

QUANTIA DE L’AJUT

La quantia màxima de les ajudes serà, per a cadascun dels projectes, la menor de les tres següents:

 1. El 30% de la inversió elegible del projecte.
 2. Les quanties que resultin d’aplicar els percentatges següents amb caràcter general sobre el cost subvencionable:

Gran empresa

Mitjana empresa

Petita empresa

30%

40%

50%

 1. La quantia màxima d’ajuda per a projectes, en un mateix establiment industrial, és de 8.000.000 euros.

TERMINI

Es podran presentar sol·licituds fins al 30/06/2024 o fins a l’esgotament de pressupost.

 

ANNEX  –  CNAE 2009 dins dels següents:

07. Extracció de minerals metàl·lics.

08. Altres indústries extractives.

09. Activitats de suport a la indústria extractiva.

10. Indústria de l'alimentació.

11. Fabricació de begudes.

13. Indústria tèxtil.

14. Confecció de peces de vestir.

15. Indústria del cuir i del calçat.

16. Indústria de la fusta i suro, excepte mobles, cistelleria i esparteria.

17. Indústria del paper.

18. Arts gràfiques i reproducció de suports gravats.

19. Coqueries i refinació de petroli.

20. Indústria química.

21. Fabricació de productes farmacèutics.

22. Fabricació de productes de cautxú i plàstics.

23. Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics.

24. Metal·lúrgia; Fabricació de ferro, acer i ferroaliatges.

25. Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip.

26. Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.

27. Fabricació de material i equip elèctric.

28. Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p.

29. Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.

30. Fabricació d'altres materials de transport.

31. Fabricació de mobles.

32. Altres indústries manufactureres.

33. Reparació i instal·lació de maquinària i equip.

35. Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat.

36. Captació, depuració i distribució d'aigua.

37. Recollida i tractament d'aigües residuals.

38. Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització.

39. Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.