Loading...

PROGRAMA MOVES III

Objecte:

El Pla MOVES III té l’objecte d’incentivar la mobilitat eficient i sostenible.

Beneficiaris:

 • Autònoms o persones físiques que desenvolupin activitat econòmica.
 • Persones físiques majors d’edat.
 • Persones jurídiques, comunitats de propietaris, administracions i sector públic institucional.

     Actuacions elegibles:

 • Actuació 1: Adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible.
 • Actuació 2: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

Dotació pressupostaria:

Del pressupost disponible (400.000.000 euros), Catalunya compta amb 65.587.765 euros en aquesta convocatòria.

Característiques:

 • El pressupost d’aquest programa podrà ser objecte de finançament amb el Mecanisme Europeu de Recuperació en la mesura que els programes d'incentius aprovats per aquest Reial decret resultin inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que s'aprovi per les institucions europees competents.
 • Aquests ajuts són incompatibles amb altres ajuts que pogueren concedir per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administració o ens.
 • Resolució d’atorgament des de la presentació de la sol·licitud amb un màxim de 6 mesos.
 • Termini per execució i justificació de 12 mesos, des que es rep l’atorgament.
 • Es cobra l’ajut atorgat un cop validada la justificació presentada.
 • Les actuacions seran subvencionables des del 10 d’abril de 2021 excepte les actuacions realitzades per persones jurídiques o per entitats que desenvolupin activitat econòmica que s’han de realitzar després de la sol·licitud.  ​Per tant, la data de compra, matriculació del vehicle i factura del vehicle han de ser en tots els casos des del 10 d’abril de 2021.​

Termini:

Del 2 d'octubre de 2021 a les 9:00 h fins que s'esgoti el pressupost disponible, o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023.

 

ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS (AMB ENDOLL) I PILA DE COMBUSTIBLE

 • Són vàlides dues opcions:
  • Adquisició directa
  • Leasing financer o Leasing operatiu (rènting).
 • Els vehicles turisme (M1), furgonetes (N1) i motos (L), han de ser nous i matriculats per primera vegada a Espanya a excepció dels vehicles de rènting.
 • En cas de vehicles demostració, han de tenir un màxim de 9 mesos des de la primera matriculació i la  primera de les dues dates: la data de la sol∙licitud d’ajut o la data de la factura.
  • Màxim 30 vehicles per punt de venda o concessionari
 • El vehicle ha de figurar a la base de dades de vehicles de l’IDAE pel programa MOVES lll
 • Cost màxim dels vehicles turisme és de 45.000€  (sense IVA) i de 53.000€ per vehicles de 8 o 9 places
 • El contracte de rènting ha de ser per un mínim de 2 anys (inici des del 10 d’abril de 2021)

Quantia de l’ajut:

L'import de les ajudes a la compra de vehicles va en funció de la seva tipologia:

La quantia de l'ajut s’incrementarà en un 10% sempre que:

 • Vehicles turisme (M1):
  • Destinataris últims que siguin persones físiques amb discapacitat amb mobilitat reduïda i  vehicle que s'adapti per a la conducció. Ha de constar en la fitxa tècnica de el vehicle adquirit o  de taxi. Ha de constar en el permís de circulació, al camp D4 PUBL‐Taxi, codi A04
  • Serveis de Vehicle de Transport amb Conductor (VTC). Ha de constar, en el permís de circulació, al camp D4, «lloguer amb conductor (ACC)»
 • Vehicles furgonetes (N1) per part de professionals autònoms persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda que adaptin el vehicle per a la seva conducció.
 • Habitants de municipis de menys de 5.000 habitants, que acreditin el seu empadronament i el mantinguin durant al menys 2 anys des de la data de registre de la sol∙licitud.

      (Els ajuts addicionals del 10% indicades anteriorment no són acumulables entre si)

L'ajut també s’incrementarà en cas de desballestar un vehicle antic, complint els següents requisits:

 • En cas de compra d’un vehicle turisme (M1) o furgoneta (N1), podria ser M1, N1 indistintament
 • En cas de compra d’una motocicleta (L), podria ser M1, N1 i L indistintament
 • Antiguitat mínima de 7 anys del vehicle a desballestar des de la primera matriculació i la primera  de les següents dates: data de la factura de compra o data del registre de la sol∙licitud
 • Caldrà presentar l’impost de circulació “IVTM”, degudament abonat, com a mínim del 2020
 • El vehicle ha d’estar a nom del beneficiari des dels darrers 12 mesos segons el registre de la DGT

Límits d'ajuda per tipus de destinatari últim:

Destinataris últims

Límit total d’ajut

Ordinal 1r. Persones físiques amb activitat econòmica (autònoms)

L'establert pel Reglament de minimis

Ordinal 2n. persones físiques

1 vehicle per destinatari últim i convocatòria

Ordinals 3r, 4t i 5è. Comunitats de propietaris, empreses i entitats locals i el sector públic institucional

50 vehicles / destinatari últim i any

Inversions directes de l'administració autonòmica

50 vehicles / destinatari últim i any

 

Seran actuacions subvencionables els sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics, tant d'ús públic com privat i en la modalitat d'adquisició directa. A més i en el cas de comunitats de propietaris, serà subvencionable les canalitzacions necessàries per disposar de la preinstal·lació elèctrica i de servei de comunicacions per a dotar de recàrrega intel·ligent a la recàrrega vinculada de vehicle elèctric.

IMPLANTACIÓ D'INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

La infraestructura de recàrrega subvencionable, a través de la modalitat d'adquisició directa, podrà ser tant d'accés públic, com privat. A més, en el cas de comunitats de propietaris, serà subvencionable la preinstal·lació elèctrica i de servei de comunicacions per a dotar de recàrrega intel·ligent a la recàrrega vinculada de vehicle elèctric.

La infraestructura de recàrrega podrà ser de qualsevol potència i estar destinada als següents usos:

 • Ús privat en sector residencial, inclosos els habitatges unifamiliars.
 • Ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.).
 • Ús privat en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per donar servei a la seva pròpia flota.
 • Ús públic en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per donar servei als seus treballadors i clients.
 • Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans.
 • Ús públic en xarxa de carreteres, sent d'especial interès la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i gasolineres.

Quantia de l’ajut:

L'import de l'ajut podrà arribar fins al següent % del cost subvencionable:

Destinataris últims

Ajut (% cost subvencionable)

Localització general

Municipis <5.000 hab.

Autònoms, particulars, comunitats de propietaris i administració sense activitat econòmica

70%

80%

Empreses i ens públics amb activitat econòmica, recàrrega accés públic i P ≥50kW

35%

 

(45% Mitjana empresa)

 

(55% Petita empresa)

40%

 

(50% Mitjana empresa)

 

(60% Petita empresa)

Empreses i ens públics amb activitat econòmica recàrrega accés privat o accés públic amb P <50kW

30%

40%

 

I amb el següent límit d'ajuda:

Destinataris últims

Tipus d'instal·lació

Límit d'ajuda (€)

Autònoms

Accés privat o públic

L'establert al Reglament de minimis

Persones físiques

Accés privat

5.000 €/ expedient

Resta destinataris últims

Accés privat o públic

800.000 € / expedient

 

2,5 M € per destinatari últim durant la vigència de la convocatòria autonòmica.


 

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.