Loading...

Plans d'Innovació i Sostenibilitat en la Indústria Manufacturera (2021)

Objecte:

Concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a plans d'innovació i de sostenibilitat en l'àmbit de la indústria manufacturera.

Aquests ajuts es finançaran en l'àmbit del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), i s'emmarquen en la inversió 2 del component 12, contribuint a l'acompliment de les fites i objectius que s'associïn a la mateixa en el PRTR que s'aprovi definitivament.

Beneficiaris:

Empreses industrials o complementàries a aquestes segons els següents CNAES:

 1. Activitats de producció a escala industrial enquadrades en la secció C-divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009)
 2. Activitats de valorització a escala industrial enquadrades en la secció 38.3x de la CNAE 2009, sempre que disposin en el moment de la sol·licitud de la corresponent autorització de gestió de residus, i el projecte a realitzar es classifiqui com a pertanyent a les operacions de valorització: R2, R3, R4, R5 (amb exclusió de la neteja de sòls), R6, R7, R8, R9, R11 i R12 (amb exclusió del desmuntatge, la classificació, l’assecat, el condicionament, el re-envasament, la combinació o la barreja).
 3. Activitats complementàries a la producció industrial. S’entén que es tracta d’activitats complementàries a la producció industrial, si es duen a terme majoritàriament com a serveis de suport a empreses manufactureres (incloses en les CNAE 10 a 32) en els seus processos de producció industrial.

Línies d'actuació i tipus de projecte

 1. Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació:
 • recerca industrial
 • desenvolupament experimental
 • innovació en matèria d'organització
 • innovació en matèria de processos
 1. Línia d'Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica:

a) Inversions amb caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient que compleixin almenys una de les següents condicions:

 • Inversions que permetin a l'entitat incrementar el nivell de protecció del medi ambient derivat de les seves activitats superant les normes de la Unió Europea, independentment de l'existència de normes nacionals obligatòries més estrictes que les de la Unió;
 • Inversions que permetin a l'entitat incrementar el nivell de protecció del medi ambient derivat de les seves activitats en absència de normes de la Unió Europea.

b) Inversions amb caràcter innovador en mesures d'estalvi energètic o energies renovables. Es consideraran aquelles inversions destinades a millores que permetin aconseguir un nivell més elevat d'eficiència energètica en els processos de producció de l'entitat o substitució de fonts d'energia fòssil per renovable

Prioritats temàtiques:

Els projectes han d'estar destinats a aplicar-se en la cadena de valor de la indústria manufacturera  i hauran d'adaptar-se almenys a alguna de les següents prioritats temàtiques:

 1. Economia circular i ecoinnovació.
 2. Descarbonització, eficiència energètica, noves fonts d'energia sostenible i reducció d'emissions contaminants.
 3. Materials i productes avançat.
 4. Innovació en processos de qualitat i seguretat.
 5. Innovacions del procés productiu derivats de la prioritat temàtica 3.

Costos subvencionables:

Línia d’Investigació, Desenvolupament i Innovació:

a) Costos de personal. Els costos relacionats amb els investigadors, tècnics i altre personal auxiliar, en la mesura que estiguin dedicats a el projecte o activitat pertinent. Es poden imputar despeses a el projecte tant de personal amb contracte laboral, personal autònom soci de l’empresa i personal autònom econòmicament dependent, segons el que estableix la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom.

b) Costos d’instrumental i material inventariable. Només s’admetran les despeses d’amortització d’aquest instrumental o material inventariable, calculats d’acord amb els principis comptables generalment acceptats, durant el període estrictament necessari per al desenvolupament de el projecte presentat, i dins dels límits marcats per la resolució de concessió. Els costos d’amortització i material inventariable no superaran el 60% del pressupost finançable.

c) Costos d’investigació contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència. S’imputaran a aquest concepte les despeses de col·laboració externa exclusivament derivats de el projecte, així com altres despeses ocasionades per la prestació de serveis TIC, consultoria per al disseny o redisseny de productes o serveis derivats de el projecte per part de tercers, i l’adquisició de patents que contribueixin a l’execució de el projecte.

Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica:

a ) Aparells i equips de producció: Adquisició d’actius fixos materials vinculats a la producció i als objectius de el projecte. Queden exclosos els elements de transport exterior.

b) Edificació i instal·lacions: Inversions materials per a l’adequació de naus industrials, així com de les seves instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu.

c) Actius immaterials: Inversions en actius vinculats a la transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, «saber fer» o coneixements tècnics no patentats.

d) Col·laboracions externes: Col·laboracions externes necessàries per al disseny i / o redisseny de processos directament vinculats amb les inversions vinculades a la protecció de l’entorn o a l’increment del nivell d’eficiència energètica.

Quantia de la subvenció:

L’ajuda serà una combinació de préstecs i subvencions cobrint fins al 80% del pressupost, depenent la combinació d’aquests ajuts a la tipologia de l’empresa sol·licitant:

 • Petites empreses: Subvenció fins al 50% del pressupost i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.
 • Mitjanes empreses: Subvenció fins al 20% del pressupost i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.
 • Grans empreses: Subvenció fins al 10% del pressupost, si són de la línia de sostenibilitat i eficiència energètica, i de el 5% per als projectes de R + D + I i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.

El tipus d’interès del préstec serà del 0%.

Característiques:

 • Termini execució dels projectes: Des de la data de presentació de la proposta fins a 24 mesos posteriors a la resolució de concessió.
 • Pagament de l’ajut: Pagament anticipat en el moment de la resolució de concessió.
 • Garanties: 20% sobre l’import del préstec i 100% de l’import de la subvenció fins que es justifiqui i certifiqui la realització del projecte.

Termini:

Fins al 26/08/2021.

Actualitat

PROGRAMA TU + 1 (2024)
Fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.   BENEFICIARIS Autònoms ...
Llegir més
Pla de Recuperació per als fons ICO-Verd i ICO-Empreses i Emprenedors
El Govern ha anunciat l'activació d'ajuts amb els fons ICO Verd i ICO Empreses i Emprenedors amb un total de 30.000 milions d'euros ...
Llegir més
PERTE AGROALIMENTARI
Concessió d'ajuts d'actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dintre el Projecte Estratègic per la Recuperació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.