Loading...

Ajuts Centre Històric Manresa (2023)

OBJECTE

La dinamització comercial i econòmica dels barris que conformen aquest sector de la ciutat (Barri Antic, Escodines, Remei), incentivant les obres d’adequació i l’arrendament de locals desocupats, per tal d’allotjar-hi noves activitats econòmiques. També es dona suport al relleu empresarial de negocis ja existents quan, per causa de jubilació del/de la titular o altres anàlogues, es pugi evitar el seu tancament.

TIPUS D'AJUT

a) Ajut per inici de l'activitat:

Concepte subvencionable: Formalització d’un contracte d’arrendament o d’un dret d’ús  d’immobles situats dins del Centre Històric, els quals estiguessin anteriorment desocupats, per al desenvolupament d’una nova activitat econòmica.

Beneficiaris/àries: Persona titular de la nova activitat econòmica, pel que es preveu com a beneficiari/ària tots/es aquells/es emprenedors/res que vulguin iniciar un projecte empresarial o negoci al Centre Històric de Manresa. S’entén per emprenedor/a tota aquella persona o persones físiques que creen, desenvolupen i implanten un projecte empresarial mitjançant qualsevol forma jurídica.

Requisits: Destinar l’immoble a una nova activitat econòmica, la qual haurà d’haver-se iniciat partir del dia 1 d’octubre de 2022 (dia 1 inclòs), trobar-se en funcionament i tenir resolts favorablement tots els tràmits de legalització. A aquests efectes, es sol·licitaran d’ofici les dades i informació oportunes a l’Oficina d’Activitat Econòmica de l’Ajuntament de Manresa.

Quantia: La subvenció equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un topall màxim de 5,00 €/m2 mensuals. En el supòsit que la mateixa persona propietària sigui alhora l’emprenedor/a i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament, l’ajut serà de 5,00 €/m2 mensuals, per 3 mesos.

b) Ajut per realització d’obres:

Conceptes subvencionables: Inversions per obres de reforma i adequació del local situat al Centre històric on s’allotgi una nova activitat econòmica, en especial les que facin referència a eficiència energètica, mobilitat, patologies estructurals greus, seguretat i accessibilitat, millora de façana, ampliacions,... entre d’altres.

Beneficiaris/àries: Persona promotora de l’obra, tant si es tracta del/de la propietari/ària de l’immoble com del/de la titular de l’activitat.

Requisits:

  • Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000 €.
  • Disposar del corresponent permís municipal d’obres.
  • Que al local objecte de les obres s’hi hagi instal·lat una nova activitat econòmica  a partir del dia 1 d’octubre de 2022 (dia 1 inclòs).
  • Disposar d’un contracte d’arrendament o d’ús de l’immoble subscrit amb el/la titular de l’activitat econòmica. No haurà de complir aquest requisit quan la persona titular del dret sobre l’immoble sigui la mateixa que l’emprenedor/a que procedeix a l’obertura de la nova activitat econòmica (i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament).

Quantia: Import equivalent al 75% de la inversió acreditada.

L’atorgament del 75% de la inversió ve motivat pel fet de la voluntat d’incentivar l’obertura de noves activitats en aquells immobles del Centre Històric que requereixen actuacions de reforma i/o  d’adequació.

c) Ajut per traspàs de negocis preexistents:

Concepte subvencionable: Formalització de la transmissió d’una activitat en funcionament al Centre Històric entre la persona empresària i la persona reemprenedora. S’accepten diferents motius, tal com un canvi de domicili a un altre ciutat, motius personals, jubilació, incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa, entre d’altres.
Beneficiaris/àries: Persona reemprenedora que mitjançant la formalització d’un traspàs doni continuïtat a un projecte empresarial o negoci instal·lat al Centre Històric.

Requisits:

  • Disposar d’un document acreditatiu del traspàs de l’activitat entre la persona empresària i la persona reemprenedora.
  • Disposar d’autorització administrativa o haver realitzat la comunicació per poder desenvolupar l’activitat econòmica que és objecte de traspàs.
  • Haver realitzat la comunicació o el canvi de titularitat de l’activitat econòmica davant les administracions competents.
  • Acreditar que el traspàs és conseqüència de la jubilació, incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o qualsevol altra situació que impliqui el traspàs del negoci. 
  • Aquest traspàs s’ha d’haver produït a partir del 1 d’octubre de 2022 (dia 1 inclòs)

Quantia: En cas que l’activitat s’allotgi en règim d’arrendament del local, la subvenció equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un topall màxim de 5,00 €/m2 mensuals. En el supòsit que la mateixa persona propietària sigui alhora el/la titular de l’activitat i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament, l’ajut serà de 5,00 €/m2 mensuals (per 3 mesos).

LIMITACIONS A LA QUANTIA DE LES AJUDES

L’import total a percebre per cada beneficiari, amb independència de les línies a les quals s’hagi presentat serà de 3.000 euros. En cas que, segons la valoració efectuada, la suma de les línies superi els 3.000 euros prevaldrà l’atorgament de la línia en la qual s’atorgui un import superior i la resta dels ajuts es reduiran fins que el conjunt de les línies no superi els 3.000 euros.

En cas que s’atorgui el mateix import per a cadascuna de les línies sol·licitades, prevaldrà en primer lloc, l’import assignat en la línia b) i, en segon lloc, l’import assignat per a les línies a) o c).

TERMINI

El termini de presentació de sol·licituds comprendrà des del dia 10 d'agost al 30 de setembre de 2023.

Actualitat

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional
Objecte: Concessió de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional. Beneficiaris: Petites ...
Llegir més
Subvencions per al foment de la gastronomia catalana
OBJECTE Fomentar la gastronomia catalana donant suport a les empreses i entitats del sector de la restauració, que es dediquen a la formació ...
Llegir més
AJUTS A LA BONIFICACIÓ D'INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A PROJECTES DE MILLORA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
OBJECTE Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstecs per al finançament de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.