Loading...

Ajuts a l'autoconsum i emmagatzematge d'energia renovable

Objecte:

 • Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.
 • Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.
 • Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

Beneficiaris:

Destinataris últims de les ajudes dels programes d’incentius 1, 2 i 3:

 • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la que ofereixin béns o serveis en el mercat.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Els destinataris últims del programa d’incentius 1 hauran de portar a terme la seva activitat dintre d’una Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) inclosa en un dels següents grups: G, H, I, J, K, L M, N, O, P, Q, R o S. Sempre que no siguin administracions públiques.

Els destinataris últims del programa d’incentius 2 hauran de portar a terme la seva activitat dintre d’un CNAE corresponent al grup A01, excepte el 017, o dintre d’un CNAE corresponent als grups B, C, D, E o F. També podran ser destinataris últims d’aquest programa el sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com les entitats o organitzacions privades sense ànim de lucre, sempre que, en ambdós casos, realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

Els destinataris últims del programa d’incentius 3 hauran de portar a terme la seva activitat dintre d’un CNAE corresponent a un dels grups establerts en els paràgrafs anteriors pels programes d’incentius 1 i 2.

 Destinataris últims de les ajudes dels programes d’incentius 4 i 5:

 • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Les entitats locals i el sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, aquesta última sempre que no realitzi ninguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Les persones jurídiques que no realitzin ninguna activitat econòmica, por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Comunitats de propietaris.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Destinataris últims de les ajudes del programa d’incentius 6:

 • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Entitats o organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, o persones jurídiques que no realitzin ninguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, que acreditin la posada a disposició de col·lectius vulnerables d’habitatges socials, sense que tal activitat, en el cas de generar algun rendiment econòmic, es pugui considerar activitat econòmica als efectes de l’aplicació de la normativa europea d’ajudes d’estat, sense perjudici de l’aplicació de la resta de disposicions tant de dret nacional com de la Unió Europea.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Comunitats de propietaris.
 • Les entitats locals i del sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, quan es pugui excloure l’existència d’ajut d’estat. Es considerarà que es pot excloure l’existència d’ajut d’estat quan aquestes no realitzin ninguna activitat econòmica por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, estiguin considerats serveis d’interès econòmic general, o quan les mesures no tinguin impacte sobre el comerç entre Estats Membres al tenir un impacte purament local. En aquests casos, solament podran rebre ajuts destinats a la realització d’instal·lacions de generació d’energia tèrmica amb fonts renovables en habitatges que siguin de propietat pública. Aquesta propietat pública haurà de mantenir-se inalterada durant, al menys, cinc anys des de la resolució de concessió d’ajut corresponent.

Dotació total:

La dotació total per Catalunya és de 114.988.848 €, repartits de la següent manera en funció de l’actuació subvencionable:

Programa d’incentius

Actuació

Pressupost

Programa 1

Autoconsum

18.946.381

Emmagatzematge

3.789.276

Programa 2

Autoconsum

26.207.506

Emmagatzematge

4.886.513

Programa 3

Emmagatzematge

9.046.914

Programa 4

Autoconsum

32.570.161

Emmagatzematge

2.442.762

Programa 5

Emmagatzematge

814.254

Programa 6

Renovables tèrmiques

16.285.081

TOTAL

 

114.988.848

Quantia de la subvenció:

La quantia de les ajudes s’inclou en l’annex III del Reial Decret 477/2021 per a cadascun dels programes d’incentius i tipologies d’actuacions subvencionables, així com per a cada tipus de destinatari últim.

Aproximadament els ajuts a fons perdut seran, en funció de si és una PIME o una gran empresa, els següents:

 • Solar fotovoltaica sense emmagatzematge: entre 15-45% (l’eliminació de les cobertes d’amiant i la instal·lació de marquesines es poden incloure a la inversió)
 • Solar fotovoltaica amb emmagatzematge: entre 45-65%
 • Eòlica: entre 20-50%

Característiques:

 • Inici de l’actuació: Des de la data de sol·licitud, excepte els programes d'incentius 4, 5, i 6, només s'admetran actuacions iniciades amb posterioritat a la data de publicació al Butlletí Oficial de l'Estat del reial decret 477/2021, això és el 01/07/2021.
 • Aquests ajuts tenen caràcter incentivador, pel que no seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda.
 • El règim d'atorgament serà per concurrència no competitiva, és a dir, per ordre d’entrada de sol·licitud.

Termini:

Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria (PENDENT DE PUBLICACIÓ) i fins al 31 de desembre de 2023.

Actualitat

Ajuts per projectes d'assessorament en la Innovació de l'empresa a través de noves iniciatives disruptives
Objecte: Concessió de subvencions per a projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa ...
Llegir més
Subvencions per projectes de desenvolupamecnt de noves oportunitats de negoci
Objecte: Concessió de subvencions destinades a projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci. Beneficiaris: Poden ser beneficiàries ...
Llegir més
Programa International eTrade
Objecte: Concessió de subvencions per actuacions d'internacionalització digital, dins del Programa International eTrade. Beneficiaris: Poden ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.