Loading...

Ajuts per projectes de reindustrialització i d'inversió del sector industrial i de serveis a la producción (2021)

Objecte:

Concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització i nous projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció que ajudin a mitigar l'efecte negatiu que la Covid-19 ha generat sobre la indústria, mitjançant les línies següents:

 1. Subvencions a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l'activitat de centres productius objecte d'un tancament o deslocalització.
 2. Subvencions a projectes que incorporin a centres productius existents llocs de treball afectats per situacions de tancament, reducció d'activitat o deslocalització, acordat en el marc del procediment del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació entre empresa i representants socials.
 3. Subvencions a projectes per a la realització d'inversions industrials en actius fixes a Catalunya i/o que alhora comportin un increment net de llocs de treball.
 4. Subvencions a projectes d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat.
 5. Subvencions a la realització d'anàlisis d'oportunitats empresarials per tal d'aconseguir aliances estratègiques, fusions i adquisicions entre empreses del sector industrial. Aquestes anàlisis hauran de contemplar l'anàlisi de mercat, producte i/o territori, l'anàlisi econòmica, financera, fiscal i jurídica de l'operació, així com els documents de tancament de les operacions en el cas que es produeixin.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que desenvolupin algun dels projectes del punt anterior. La CCAE (Classificació catalana d'activitats econòmiques) del projecte desenvolupat, que haurà de ser industrial o de serveis a la producció, haurà d'estar inclosa a la llista de CCAE que es detalla a l'annex. Els beneficiaris hauran de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.

Actuacions i despesa subvencionable:

Són subvencionables aquelles despeses que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i les condicions de la convocatòria.

No es consideren subvencionables les despeses següents:

 1. Interessos deutors de comptes bancaris.
 2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
 3. Despeses de procediments judicials.
 4. Impostos indirectes, inclòs l'IVA.
 5. Despeses de transaccions financeres.
 6. Comissions i pèrdues de canvi.
 7. Despeses justificades amb factures de data anterior a l'inici de l'actuació subvencionada o posterior a la seva finalització.
 8. Les despeses vinculades a la preparació del dossier tècnic i administratiu per a la sol·licitud de l'ajut.
 9. Despeses de desplaçament i allotjament.

Quantia de la subvenció:

Varia segons el tipus de projecte:

 1. Projectes de reindustrialització, per a projectes que incorporin a centres productius existents llocs de treball afectats per situacions de tancament o deslocalització, per a projectes per a la realització d'inversions industrials en actius fixes a Catalunya i/o que alhora comportin un increment net de llocs de treball i per a projectes d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat:
 • L'import màxim de l'ajut serà de 1.800.000 euros per projecte.
 • Per a les despeses de personal, l'ajut serà d'un màxim de 10.000 euros per lloc de treball contractat.
 • Per a les despeses generals, un màxim del 25% de les despeses que es produeixen en els 12 mesos a comptar a partir de la formalització de l'operació que doni dret a l'ajut.
 • Pels actius fixos, un màxim del 10% del valor dels actius assumits dins del projecte.
 • La despesa de realització, per part d'un auditor de comptes, de l'informe de justificació de l'actuació subvencionada es podrà subvencionar amb una intensitat del 100% amb un màxim de 1.500 euros.

El procediment de concessió per aquests projectes és el de concurrència competitiva.

 

 1. Realització d'estudis, anàlisis estratègiques i documents de tancament de les operacions que s'elaboren amb l'objectiu d'aconseguir aliances estratègiques, fusions i adquisicions entre empreses del sector industrial i de serveis a la producció.

La quantia de la subvenció per aquest programa serà d'un màxim de 15.000 euros per empresa amb un màxim del 75% del cost de l'activitat subvencionada, sempre i quan no superi el cost de l'actuació subvencionada. Aquest import es distribuirà de la manera següent:

 • 5.000 euros màxims per a l'elaboració d'anàlisis de potencialitats i cerca d'oportunitats, per dimensió, sector i/o territori
 • 5.000 euros màxims per a l'anàlisi econòmica, financera i fiscal prèvia de l'operació objecte d'estudi.
 • 5.000 euros màxims per a l'elaboració dels documents de tancament de l'operació d'adquisició.

El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre de presentació.

Despesa mínima:

La despesa mínima, realitzada i correctament justificada, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut és d'un 50% de la despesa considerada subvencionable.

Termini:

Es poden sol·licitar fins el 31 d'octubre de 2021.

 

ANNEX: Classificació catalana d'activitats econòmiques - CCAE-2009 (ca)

Empreses industrials

10 Indústria de productes alimentaris.

11 Fabricació de begudes.

12 Indústries del tabac.

13 Indústries tèxtils.

14 Confecció de peces de vestir.

15 Indústria del cuir i del calçat.

16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria.

17 Indústries del paper.

18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats.

19 Coqueries i refinatge del petroli.

20 Indústries químiques.

21 Fabricació de productes farmacèutics.

22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.

23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics.

24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.

25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips.

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.

27 Fabricació de materials i equips elèctrics.

28 Fabricació de maquinària i equips ncaa.

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.

30 Fabricació d'altres materials de transport.

31 Fabricació de mobles.

32 Indústries manufactureres diverses.

331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips.

332 Instal·lació de maquinària i equips industrials.

 

Empreses de serveis a la producció

35 Subministrament d'energia elèctrica i gas.

36 Captació, potabilització i distribució d'aigua.

37 Recollida i tractament d'aigües residuals.

38 Tractament i eliminació de residus.

39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.

52 Emmagatzematge i activitats afins al transport

62 Serveis de Tecnologia de la informació (per a la indústria)

71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria (anàlisi i assaigs tècnics per a la industria)

Els projectes de serveis a la producció també han d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

Actualitat

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional
Objecte: Concessió de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional. Beneficiaris: Petites ...
Llegir més
Subvencions per al foment de la gastronomia catalana
OBJECTE Fomentar la gastronomia catalana donant suport a les empreses i entitats del sector de la restauració, que es dediquen a la formació ...
Llegir més
AJUTS A LA BONIFICACIÓ D'INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A PROJECTES DE MILLORA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
OBJECTE Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstecs per al finançament de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.