Loading...

Ajuts per projectes d'assessorament en la Innovació de l'empresa a través de noves iniciatives disruptives

Objecte:

Concessió de subvencions per a projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives mitjançant les línies següents:

 • Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives.
 • Línia 2. Subvencions per a l'evolució de noves iniciatives disruptives.
 • Línia 3. Subvencions a empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot en col·laboració amb empreses per dur a terme la validació d'iniciatives disruptives en el mercat.

Beneficiaris:

 • Línia 1 i 2:

Les empreses constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa, i amb establiment operatiu a Catalunya i com a mínim dos anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.

 • Línia 3:

Les empreses emergents tecnològiques (startup), enteses com a empreses amb tecnologia pròpia, constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat, amb establiment operatiu a Catalunya i que compleixin els requisits següents:

 • Que s'hagin constituït, entre el dia 29 de setembre del 2021 i 8 anys abans de la presentació de la sol·licitud.
 • Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.
 • Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tinguin un alt potencial de creixement.

Actuacions subvencionables:

 • Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives.

Les actuacions subvencionables van orientades a donar suport a l’empresa per idear noves iniciatives disruptives que puguin ser assimilades i que, més endavant, les pugui repetir de forma autònoma. Aquest suport serà realitzat per un consultor extern expert en noves metodologies de transformació empresarial.

Els serveis de suport hauran d’incloure les següents activitats:

 • Anàlisis dels elements del model de negoci actual de l’empresa.
 • Exploració de noves tendències d’usuari o globals, nous models de negoci, noves tecnologies disruptives, que poden posar en risc a l’empresa i alhora poden suposar una oportunitat.
 • Ideació de noves iniciatives disruptives.
 • Selecció de les iniciatives més prometedores en les que es focalitzarà l’empresa.
 • Definició de les iniciatives seleccionades i presentació davant disruptors (inversors i experts en innovació) a la sessió de tancament organitzada per ACCIÓ.
 • A partir de les conclusions de la sessió amb els disruptors, si s’escau, redefinició de les iniciatives presentades.

L’empresa dedicarà un equip de, com a mínim, 4 persones amb una dedicació de 32 hores/persona de la seva jornada laboral.

 • Línia 2. Subvencions per a l’evolució de noves iniciatives disruptives.

Les actuacions subvencionables són orientades a evolucionar una iniciativa disruptiva aplicant noves metodologies de transformació empresarial basades en el testeig, mesura, aprenentatge i redefinició, de manera continuada, de la iniciativa disruptiva, fins a trobar el seu encaix amb el mercat, reduint així el risc associat al seu llançament, i incorporar aquestes metodologies en la manera de fer de l'empresa.

Aquest suport serà realitzat per un consultor extern expert en noves metodologies de transformació empresarial.

Addicionalment, es podran subvencionar els següents serveis realitzats per col·laboradors externs:

 • Anàlisis de tecnologies exponencials.
 • Estudis de mercat.
 • Estudis sobre aspectes regulatoris i normatius.
 • Estudis de patentabilitat.
 • Cerca i selecció d’startups.
 • Altres experteses relacionades amb l'objecte de l'actuació subvencionada.
 • Línia 3. Subvencions a startups per a la realització de proves pilot en col·laboració amb empreses per dur a terme la validació d’iniciatives disruptives en el mercat.

Les actuacions subvencionables seran activitats de validació amb el mercat del producte o servei d’una start-up, a través de la col·laboració, com a mínim, amb una empresa. Per dur a terme l’actuació es poden realitzar les activitats següents:

 • Prova-pilot en les instal·lacions de l'empresa col·laboradora, per tal de validar la tecnologia o el model de negoci objecte de l'actuació o similar.
 • Disseny i prototipatge d'un primer MVP per tal de validar-lo amb una base de clients aportats per l'empresa col·laboradora.
 • Altres actuacions relacionades amb l’objecte de l’actuació subvencionada.

L’actuació podrà gaudir d’un acompanyament d’un consultor extern per marcar els objectius i els indicadors adequats de la col·laboració; a més de col·laborar a descobrir el mercat i el model de negoci adequat, guiant la generació del MVP (mínim producte viable), i validar-los al mercat segons els aprenentatges del procés.

Despeses subvencionables:

 • Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives.

La prestació de serveis, per part d’un consultor extern expert en noves metodologies de transformació empresarial, destinats a idear noves iniciatives disruptives mitjançant la incorporació, a l’empresa, de noves metodologies de transformació empresarial que puguin ser assimilades i que, més endavant, les pugui repetir de forma autònoma.

L'ajut comporta l'obligació de participar:

 • En la sessió inicial, organitzada per ACCIÓ, al començar el projecte.
 • En la sessió de tancament, organitzada per ACCIÓ, al finalitzar el projecte

 

 • Línia 2. Subvencions per a l’evolució de noves iniciatives disruptives.

La prestació de serveis, per part d’un consultor extern, per evolucionar una iniciativa disruptiva aplicant noves metodologies de transformació empresarial basades en el testeig, mesura, aprenentatge i redefinició, de manera continuada, de la iniciativa disruptiva, fins a trobar el seu encaix amb el mercat, reduint així el risc associat al seu llançament, i incorporar aquestes metodologies en la manera de fer de l'empresa.

Addicionalment es podrà subvencionar els següents serveis realitzats per un col·laborador extern per a realitzar tasques com: Anàlisis de tecnologies exponencials, Estudis de mercat, Estudis sobre aspectes regulatoris i normatius, Estudis de patentabilitat, Cerca i selecció d’startups i Altres experteses relacionades amb l'objecte de l'actuació subvencionada. L'ajut comporta l'obligació de participar en, com a mínim, una sessió de retorn amb experts, organitzada per ACCIÓ, al final de projecte.

 • Línia 3. Subvencions a startups per a la realització de proves pilot en col·laboració amb empreses per dur a terme la validació d’iniciatives disruptives en el mercat.

Es consideren subvencionables les despeses següents:

 • Despeses de personal de l’startup sol·licitant, en la mesura en que estiguin dedicats a tasques del projectes subvencionat. Únicament es considerarà subvencionable el personal en nòmina.
 • Col·laboracions externes per dur a terme l’actuació subvencionada.

L'ajut comporta l'obligació de participar en, com a mínim, una sessió de retorn amb experts, organitzada per ACCIÓ, al final de projecte.

Quantia de la subvenció:

 • Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives:

Màxim del 100% de la despesa subvencionable acceptada. El cost subvencionable sol·licitat del projecte haurà de ser inferior als 15.000 euros.

 • Línia 2. Subvencions per a l’evolució de noves iniciatives disruptives:

Màxim del 100% de la despesa subvencionable acceptada. El cost subvencionable sol·licitat del projecte haurà de ser inferior als 15.000 euros. Per a les despeses per a realitzar l’acompanyament d'un consultor extern expert en noves metodologies de transformació empresarial, l’ajut màxim serà de 5.000 euros.

 • Línia 3. Subvencions a startups per a la realització de proves pilot en col·laboració amb empreses per dur a terme la validació d’iniciatives disruptives en el mercat.

Màxim del 100% de la despesa subvencionable acceptada. El cost subvencionable sol·licitat del projecte haurà de ser inferior als 15.000 euros. Per a les despeses de personal, l’ajut màxim serà de 12.000 euros i, per a les despeses per a realitzar l’acompanyament d'un consultor extern, l’ajut màxim serà de 3.000 euros.

Característiques:

 • Els serveis s’hauran d’iniciar a partir de la data d’inici de la convocatòria i hauran de finalitzar en un màxim de 9 mesos després d’aquesta data. No existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació d’aquest termini.
 • Aquests ajuts s’acullen al règim de minimis.
 • Règim de concessió: Concurrència competitiva.

Termini de sol·licitud:

Des de les 09:00 hores del dia 1 d'octubre fins a les 14:00 hores del dia 5 de novembre de 2021.

Actualitat

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2022)
OBJECTE Contribuir, a curt termini, a superar els efectes que la pandèmia té per a les empreses. A mitjà i llarg termini, ha de ...
Llegir més
PROGRAMA NEOTEC 2022
Objecte: L'objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies ...
Llegir més
Ajuts per incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (2022)
Objecte: Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. Beneficiaris: Podran ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.