Loading...

Ajuts per a projectes de digitalització d'«última milla» a empreses del sector turístic

Objecte:
Concessió d'ajuts per a projectes de digitalització de «última milla» a agrupacions d'entitats l'activitat de les quals, ja sigui directa o verticalitzada, estigui orientada al sector turístic en general o a qualsevol dels subsectors productius.
 
Beneficiaris:
- Les empreses del sector turístic que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya. Es consideraran empreses les entitats que exerceixin una activitat econòmica independentment de la seva forma jurídica i del seu finançament i que entre els seus fins i activitats recullin la gestió, promoció, posada en valor i difusió dels recursos turístics classificades sota algun dels codis de Classificació següents Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE):
 • 493 Un altre transport terrestre de passatgers.
 • 4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.
 • 4932 Transport per taxi.
 • 4939 Tipus de transport terrestre de passatgers NCOP.
 • 501 Transport marítim de passatgers.
 • 5010 Transport marítim de passatgers.
 • 503 Transport de passatgers per vies navegables interiors.
 • 5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors
 • 511 Transport aeri de passatgers.
 • 5110 Transport aeri de passatgers.
 • 5221 Activitats annexes al transport terrestre.
 • 5222 Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.
 • 5223 Activitats annexes al transport aeri.
 • 551 Hotels i allotjaments similars.
 • 5510 Hotels i allotjaments similars.
 • 552 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
 • 5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
 • 553 Càmpings i aparcaments per a caravanes.
 • 559 Altres allotjaments.
 • 5590 Altres allotjaments.
 • 56 Serveis de menjars i begudes.
 • 561 Restaurants i llocs de menjar.
 • 5610 Restaurants i llocs de menjar.
 • 5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.
 • 5629 Altres serveis de menjars.
 • 7711 Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers.
 • 7721 Lloguer d'articles d'oci i esports.
 • 7911 Activitats de les agències de viatges.
 • 7912 Activitats dels operadors turístics.
 • 799 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.
 • 7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.
 • 8230 Organització de convencions i fires de mostres
 • 855 Una altra educació.
 • 910 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals.
 • 9004 Gestió de sales despectacles.
 • 9102 Activitats de museus.
 • 9103 Gestió de llocs i edificis històrics.
 • 9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i
 • reserves naturals.
 • 9321 Activitats dels parcs d'atraccions i dels parcs temàtics.
 • 9329 Activitats recreatives i entreteniment.
- Empreses l'activitat de les quals els permeti constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable a l'àmbit turístic.
- Associacions professionals i empresarials, incloent federacions, confederacions i unions d'aquestes, legalment constituïdes i donades d'alta al Registre Corresponent, l'activitat de les quals tingui relació directa amb el sector turístic.
 
Actuacions i projectes subvencionables:
 • Línia 1: Projectes de desenvolupament tecnològic innovadors que incorporaran tecnologies emergents o de nou desenvolupament amb risc tecnològic mitjà/baix.
 • Línia 2: Projectes d'implantació i adopció de noves tecnologies que incorporaran tecnologies testades prèviament al mercat amb risc tecnològic baix.
Les línies d'ajuts descrits anteriorment es refereixen a processos d'innovació en matèria d'organització o de processos, suposant, bé l'aplicació dun nou mètode organitzatiu a les pràctiques comercials, l'organització del centre de treball o les relacions exteriors d'una empresa; bé l'aplicació d'un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat.
 
LÍNIA 1:
Hauran de ser projectes de desenvolupament amb caràcter aplicat, molt propers al mercat (nivells de maduresa de la tecnologia TRL 6-8), amb risc tecnològic mitjà/baix, que permetin millorar la competitivitat del sector turístic mitjançant la incorporació de tecnologies emergents o de nou desenvolupament a l'àmbit de l'internet de les coses, 5G, big data, ciberseguretat o aplicacions mòbils, sense caràcter limitatiu. La finalitat última dels projectes serà promoure la transformació digital de les empreses que els duen a terme en el marc de les categories següents gestió de les empreses en la seva relació amb clients, en la gestió dels seus beneficis o en el posicionament de marca.
 
Condicions:
De participació: els projectes es desenvoluparan sota la modalitat d'agrupació d'acord amb el que estableix l'article 67 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a lexecució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
De quantia: el pressupost mínim del projecte serà de 500.000 € i el pressupost màxim serà de 5.000.000 €.
De durada: els projectes tindran una execució màxima de 18 mesos.
 
LÍNIA 2:
Els projectes presentats en aquesta modalitat hauran de ser projectes demostradors de coneixements i/o tecnologies testades prèviament al mercat (nivells de maduresa de la tecnologia TRL 8-9), amb risc tecnològic baix, que permetin millorar la competitivitat del sector turístic mitjançant la implantació i l'adopció de tecnologies existents a l'àmbit de l'internet de les coses, 5G, big data i ciberseguretat o aplicacions mòbils, sense caràcter limitatiu. La finalitat última dels projectes serà promoure la transformació digital de les empreses que els duen a terme en el marc de les categories següents gestió de les empreses en la seva relació amb clients, en la gestió dels seus beneficis o en el posicionament de marca.
 
Condicions:
 • De participació: els projectes es desenvoluparan sota la modalitat d'agrupació, d'acord amb el que estableix l'article 67 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, i l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • De quantia: el pressupost mínim del projecte serà de 300.000 euros i el pressupost màxim serà de 750.000 euros.
 • De durada: els projectes tindran una execució màxima de 12 mesos.
 
Despeses subvencionables:
 • Despeses de personal
 • Els costos d'instrumental i material inventariable
 • Despeses generals i altres despeses d'explotació addicionals
 • Costos de recerca contractual
 • Es permet imputar com a despesa subvencionable les despeses associades als informes d'auditoria externa exigides.
 
Quantia de la subvenció:
 
1. S'assignen 25 milions d'euros, repartits de la manera següent:
 • Per a projectes de la línia 1: 20 milions d'euros.
 • Per a projectes de la línia 2: 5 milions d'euros.
2. La intensitat màxima per tipologia de projecte serà:
Per als projectes de Línia 1 i 2: Una intensitat màxima de lajuda de fins al 50 % del pressupost total del projecte.
 
Això no obstant, en aquells supòsits en què participin grans empreses, la intensitat màxima serà del 15 %. Les ajudes a grans empreses únicament seran compatibles amb el mercat interior si col·laboren de manera efectiva amb PIME a l'activitat objecte d'ajuda i si les PIME amb què col·laboren corren amb un mínim del 30 % dels costos subvencionables.
 
Característiques:
 • Les quanties i intensitats dels ajuts es computen individualment per a cada beneficiari, sens perjudici que formin part d'una agrupació.
 • La concessió de les ajudes serà mitjançant el règim de concurrència competitiva.
 • Aquestes ajudes tenen efecte incentivador.
Termini de sol·licitud:
El termini de la sol·licitud és del 2 de juny al 4 de juliol de 2022.

Actualitat

Ajuts per a projectes de digitalització d'«última milla» a empreses del sector turístic
Objecte: Concessió d'ajuts per a projectes de digitalització de «última milla» a agrupacions d'entitats l'activitat ...
Llegir més
AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA - ENTITATS (2022)
OBJECTE Concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar ...
Llegir més
AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA - EMPRESES (2022)
OBJECTE Concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.