Loading...

Ajuts per a projectes de digitalització d'«última milla» en empreses turístiques

Objecte:
Finançar projectes singulars i transformadors que cobreixin processos i productes fàcilment escalables i reproduïbles amb una clara orientació a l’usuari final i que continguin, entre d’altres, millores en la digitalització i intel·ligència aplicades a la gestió, promoció, valorització i difusió per a les destinacions i el sector turístic.
 
Beneficiaris:

Podran ser beneficiaries d’aquests ajuts:

 • Les empreses del sector turístic, sempre que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya. Es consideraran empreses del sector turístic les entitats que exerceixin una activitat econòmica i que entre les seves finalitats i activitats hi tinguin la gestió, promoció, valorització i difusió dels recursos turístics sota algun dels codis de Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) recollits a l’apartat 1 de l’article 7 de les Bases Reguladores.
 • Associacions sense ànim de lucre, federacions i confederacions del sector turístic que estiguin donades d’alta al registre corresponent, que acreditin que no realitzen cap activitat econòmica i que la seva activitat o objecte social s’emmarqui en algun dels codis de Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) recollits a l’apartat 1 de l’article 7 de les Bases Reguladores.
 • Empreses l’activitat de les quals els permeti constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable en l’àmbit turístic.

En el cas de la Línia 3 d’aquesta convocatòria únicament podran ser beneficiàries les empreses del sector turístic que tinguin la consideració de PIME.

Actuacions i projectes subvencionables:

S’estableixen tres línies d’actuacions o projectes susceptibles de rebre aquests ajuts:

 • Línia 1: Projectes de desenvolupament tecnològic innovadors que incorporin tecnologies emergents o un nou desenvolupament amb risc tecnològic mitjà/baix (nivell de maduresa de la tecnologia TRL 6-8) en l’àmbit de l’internet de les coses, 5G, big data, ciberseguretat o aplicacions mòbils, entre d’altres. Els projectes s’hauran de desenvolupar per part d’agrupacions d’un mínim de 5 empreses i hauran de tenir com a finalitat promoure la digitalització de les empreses que formin part de l’agrupació en els àmbits de la relació amb els clients, la gestió dels seus beneficis, el posicionament de marca o el desenvolupament d’espais de dades per a ús en el sector turístic. El pressupost dels projectes serà com a màxim de 3.000.000 d’euros i d’un mínim de 300.000 euros. Els projectes s’hauran d’executar en un màxim de 12 mesos i hauran de finalitzar, com a molt tard, el 31 de març de 2025.
 • Línia 2: Projectes d’implementació i adopció de noves tecnologies que incorporin tecnologies testades prèviament en el mercat amb risc tecnològic baix (nivell de maduresa de la tecnologia TRL 8-9) en l’àmbit de l’internet de les coses, 5G, big data, ciberseguretat o aplicacions mòbils, entre d’altres. Els projectes es duran a terme per part d’agrupacions de com a mínim 3 empreses diferents i hauran de tenir com a finalitat promoure la digitalització de les empreses que formin part de l’agrupació en els àmbits de la relació amb els clients, la gestió dels seus beneficis, el posicionament de marca o el desenvolupament d’espais de dades per a ús en el sector turístic. El pressupost dels projectes serà com a màxim de 750.000 euros i d’un mínim de 200.000 euros. Els projectes s’hauran d’executar en un màxim de 12 mesos i hauran de finalitzar, com a molt tard, el 31 de març de 2025.
 • Línia 3: Projectes d'implementació i adopció per part de pimes de tecnologies testades prèviament al mercat amb risc tecnològic baix (nivell de maduresa de la tecnologia TRL 8-9) o de processos de digitalització de la seva activitat. Els projectes en aquesta línia es presentaran de manera individual per part d’una PIME i hauran d’estar vinculats a tecnologies relacionades amb la sensorització, la demanda turística (business intelligencebig data, apps...) la sostenibilitat (gestió intel·ligent de l’enllumenat, reg, mobilitat sostenible, residus i eficiència energètica...), la gestió (plataformes de gestió intel·ligent o sistemes d’interconnexió) i el desenvolupament d’espais de dades per a ús en el sector turístic. El pressupost dels projectes serà com a màxim de 300.000 euros i d’un mínim de 20.000 euros. Els projectes s’hauran d’executar en un màxim de 9 mesos i hauran de finalitzar, com a molt tard, el 31 de març de 2025. Els ajuts d’aquesta Línia tenen la consideració d’ajuts de minimis.

Despeses subvencionables:

En el cas dels projectes emmarcats en les Línies 1 i 2 seran subvencionables les despeses següents:

 • Despeses del personal directament relacionat amb el projecte.
 • Costos d’instrumental, material, edificis i terrenys.
 • Despeses de recerca contractual, coneixements i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes.
 • Costos generals i altres costos d’explotació addicionals, incloses les despeses de material, subministraments i productes similars.

Pel que fa als projectes de la Línia 3 tindran la consideració de subvencionables els conceptes de despesa següents:

 • Despeses del personal directament relacionat amb el projecte.
 • Despeses d’assistències externes, com per exemple anàlisis, elaboració de protocols o informes previs.
 • Costos de compra, leasing, renting i adquisició de qualsevol actiu material i immaterial, inclosa l’adquisició d’equips, sensors, software, aplicacions informàtiques, equipaments tecnològics, etc.
 • Despeses de material fungible.
 • Costos generals directament vinculats a l’objecte de l’ajut. Aquests costos podran representar fins a un 5% de les despeses de personal justificades.
 • Altres costos relacionats amb el projecte i necessaris per al seu desenvolupament que no es puguin imputar a cap dels conceptes anteriors.

Els projectes subvencionats en el marc d’aquesta convocatòria han de complir l’efecte incentivador. És a dir, les despeses i activitats del projecte s’han d’iniciar amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud d’ajut.

Quantia de la subvenció:

La intensitat màxima d’aquests ajuts en les Línies 1 i 2 serà de fins al 50% del pressupost subvencionable en el cas de les pimes, del 15% en el cas de les grans empreses i del 70% en el cas d’associacions sense ànim de lucre, federacions i confederacions. En el cas de la Línia 3 la intensitat de l’ajut podrà ser de fins al 100% del pressupost subvencionable del projecte (sempre condicionat al compliment dels límits establerts al reglament d’ajuts de minimis).

El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 104.064.551,79 € repartits de la següent manera:

 • 30.000.000 € per projectes de la Línia 1.
 • 24.000.000 € per projectes de la Línia 2.
 • 50.064.551,79 € per projectes de la Línia 3.
Característiques:
 • Les quanties i intensitats dels ajuts es computen individualment per a cada beneficiari, sens perjudici que formin part d'una agrupació.
 • La concessió de les ajudes serà mitjançant el règim de concurrència competitiva.
 • Aquestes ajudes tenen efecte incentivador.
Termini de sol·licitud:
El termini de presentació de sol·licituds és del 14 de gener al 13 de març del 2024, ambdós dates incloses.

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.