Loading...

AJUTS PER A PROJECTES D' R+D PER RESPONDRE A REPTES DE LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES

Objecte:
Generar nous coneixements científics, basats en evidències, que suposin un avenç significatiu de la frontera de coneixement actual en l'àmbit turístic, mitjançant una investigació de qualitat orientada a la recerca de solucions als principals reptes mediambientals, econòmics i tecnològics als quals es'enfronten les destinacions turístiques a Espanya, per millorar la seva capacitat competitiva i resiliència a llarg termini.
 
Beneficiaris:
Poden ser beneficiaris els organismes de recerca i de difusió de coneixements que compleixin els requisits establerts, ja sigui de forma individual o en agrupacions.
Són considerats organismes de recerca i difusió de coneixements a la categoria d'Universitats i Centres de Recerca, entre d'altres:
a) Organismes públics de recerca definits a l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
b) Universitats públiques, els seus instituts universitaris o altres entitats de recerca pròpies, com Grups de Recerca o Càtedres, d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, que estiguin inscrites al Registre de Universitats, Centres i Títols, creat pel Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el registre d'universitats, centres i títols.
c) Altres centres públics d'R+D+i, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre, que en els seus estatuts o en la normativa que els reguli o en el seu objecte social tinguin la R+D+i com a activitat principal.
d) Centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal vàlidament inscrits en el moment de la presentació de la sol·licitud al registre de centres regulat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel que es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica dàmbit estatal i es crea el Registre daquests Centres.
e) Universitats privades amb capacitats d'R+D.
f) Centres privats d'R+D, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre que tinguin definida als seus estatuts oa la normativa que els reguli o en el seu objecte social a la R+D com a activitat principal.
 
Actuacions i projectes subvencionables:
a) Recuperació i resiliència de la destinació: gestió de crisis, simulació d'escenaris, estratègies de resposta primerenca, regulació, normativa, protocols, mercat de treball i condicions laborals, empresa turística i capacitat competitiva, etc.
b) Mobilitat sostenible, intel·ligent, connectada i integrada a la destinació.
c) Canvi climàtic, estratègies i mesures d'adaptació i mitigació a la destinació; petjada de carboni, modelització dimpactes, estratègies públiques i privades, etc.
d) Sostenibilitat, transició ecològica i economia circular a la destinació.
e) Mesurament, modelització i anàlisi de l'activitat turística a la destinació: gestió de fluxos turístics, capacitat de càrrega, massificació, impactes econòmics, desenvolupament d'indicadors, anàlisi predictiva, etc.
f) Innovació de producte o procés a la destinació: innovació turística, nous productes i experiències turístiques diferencials, nous segments de mercat, nous processos de negoci, etc.
g) Digitalització: infraestructures i plataformes, promoció i comercialització, interacció amb el turista a la destinació, turisme sense «friccions», gestió de la informació, intel·ligència turística i Big Data, Intel·ligència Artificial, bessó digital, etc.
 
Els àmbits de coneixement científic i tecnològic en què es podran enquadrar els projectes d'R+D per donar resposta als reptes de les destinacions turístiques i aconseguir implantar mesures de digitalització posterior són, entre d'altres, els següents:
a) Economia del Turisme i competitivitat de les destinacions turístiques.
b) Gestió i conservació del patrimoni cultural i natural:
• 1r impacte econòmic i social del sector en patrimoni cultural i natural de la destinació.
• 2n Nous models de gestió del patrimoni cultural i natural.
• 3r Gestió sostenible del patrimoni cultural i natural.
c) Investigacions socials aplicades al turisme:
• 1r Anàlisi de la vulnerabilitat de la destinació.
• 2n Turisme i gènere.
• 3r Accessibilitat al sector turístic.
• 4t Imatge del sector a la ciutadania.
• 5è Turisme i gestió de la diversitat.
d) Planificació i gestió de destinacions, relacionades amb les àrees següents:
• 1r Evolució dels ens gestors.
• 2n Legislació aplicada a la gestió turística de la destinació.
• 3r Els diferents models de gestió i planificació i els desafiaments a què s'enfronten (tipologia de destinació, mida, etc.).
• 4t Sistemes de qualitat turística.
• 5è La innovació en la gestió de la destinació.
• 6è Nous reptes en planificació i gestió després de grans catàstrofes tant sanitàries, naturals, etc.
• 7è Anàlisi de la capacitat de resiliència del sector turístic i de les destinacions i la seva capacitat de resiliència
e) Turisme, territori i medi ambient:
• 1r L'impacte del sector turístic en la conservació mediambiental de les destinacions.
• 2n Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la seva aplicació al sector ia les destinacions.
• 3r Estratègies d'economia circular i la seva aplicació al sector turístic.
f) Màrqueting i comunicació turística.
g) Adaptació al canvi climàtic.
• 1r Anàlisi de la vulnerabilitat de les destinacions davant del canvi climàtic.
• 2n Innovació en l'adaptació al canvi climàtic.
h) Seguretat al sector turístic:
• 1r Definició que és destinació segura, anàlisi de vulnerabilitat de la destinació.
• 2n Investigació en seguretat sanitària.
• 3r Anàlisi de Ciberseguretat al sector turístic.
• 4t Investigació sobre la relació entre seguretat de la destinació i el sector turístic.
i)   Gestió i organització dempreses turístiques.
j) Innovació al sector turístic.
k)  Accessibilitat turística.
l) Gestió de la informació i aplicació de tecnologies habilitadores a l'àmbit turístic com ara: GIS, solucions smart aplicades al turisme, IoT i sensòrica avançada, Big Data, Intel·ligència Artificial (machine learning, tecnologies del llenguatge natural, reconeixement d'imatges, etc.), web semàntica, automatització processos, visió artificial, vídeo intel·ligent, tecnologies mediambientals, mobilitat connectada i autònoma, tecnologies al servei de la ciberseguretat i blockchain, entre d'altres.
Els projectes podran ser presentats de forma individual o en agrupació, on hi participin més d'un possible beneficiari. Els projectes finançats seran executats per equips de recerca dirigits per un o dos Investigadors Principals (IP), segons s'especifiqui a la sol·licitud d'ajuda presentada.
 
Despeses subvencionables:
- Costos de personal.
- Costos de mobilitat.
- Costos d'adquisició, lloguer, arrendament financer (lísing), manteniment, reparació i amortització d'actius materials.
- Costos dadquisició de material fungible, subministraments i productes similars.
- Costos dadquisició i/o amortització dactius immaterials.
- Costos de recerca contractual, coneixements i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes.
- Costos de suport i assessorament en matèria dinnovació.
- Altres costos derivats dassessorament, realització destudis, difusió i publicitat.
- Costos de publicació i difusió de resultats, inclosos els que es puguin derivar de la publicació en revistes científiques daccés obert.
- Costos derivats de la formació del personal associat a lactuació, incloent els costos inherents a la preparació de les actuacions formatives i el material docent o formatiu.
- Costos de lloguer de sales, traducció, organització de conferències, esdeveniments, congressos i seminaris.
- Quotes a societats científiques nacionals i internacionals que es derivin directament de lactuació.
- Costos dinscripció en congressos, seminaris, conferències, jornades tècniques i similars.
- Costos dutilització de serveis centrals de lorganisme.
- Costos dutilització i accés a les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) i grans instal·lacions científiques.
- La despesa derivada de linforme realitzat per un auditor, quan es requerisca la seua aportació.
 
Quantia de la subvenció:
Les subvencions s'atorgaran a fons perdut al centre de coneixement, amb una intensitat màxima del 100% del pressupost finançable, amb un mínim de 20.000 euros i un màxim de 150.000 euros, sempre que els projectes es trobin a l'àmbit de la R+D (nivell de maduresa tecnològica del projecte –TRL, technological readiness level– 1-6, és a dir, projectes que se situïn entre la investigació bàsica 1 i el desenvolupament/demostració tecnològica 6) i la seva destinació no impliqui directament una activitat econòmica.
 
Característiques:
  • Procediment de concessió mitjançant concurrència competitiva.
Termini:
Pendent de convocatòria.
 

Actualitat

Convocatòria d'ajuts a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) 2024
Concessió d'ajudes a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) dins del Projecte Estratègic ...
Llegir més
Convocatòria d'ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric 2024
El ministeri d'Indústria i Turisme convoca una línia d'ajuts destinats a la producció de bateries destinades al vehicle elèctric, ...
Llegir més
Nova línia d'ajuts del PERTE de Descarbonització
OBJECTE El Ministeri d’Industria i Turisme convocarà durant setembre una nova línia d’ajuts de 140M€ dins del PERTE de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.