Loading...

Avantatges fiscals per a projectes de rehabilitació energètica d'edificis

Deduccions a l'IRPF per obres de millora de l'eficiència energètica en habitatges

A partir del 6 d’octubre de 2021, les inversions en obres de rehabilitació que milloren l’eficiència energètica dels habitatges gaudeixen de deduccions en l'IRPF.

El Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per impulsar la rehabilitació d’edificacions, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, introdueix deduccions tributàries per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges. Aquestes deduccions s’aplicaran sobre les inversions realitzades en obres de rehabilitació que suposin una millora de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per al seu ús com a habitatge, d’acord amb la legislació sobre arrendaments urbans.

Les deduccions a l’IRPF aprovades són les següents:

 1. Deducció d’un 20% per obres que redueixin un 7% la demanda de calefacció i refrigeració en habitatge habitual
 • Habitatges en què es poden realitzar les obres: habitatge habitual del contribuent o qualsevol altre de la seva titularitat que tingui arrendat per al seu ús com a habitatge o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest darrer cas, l'habitatge es llogui abans del 31 de desembre de 2023. No aplica quan es tracti de l'obra que es realitzi en places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs, ni a la part de l'habitatge que afecti una activitat econòmica.
 • Obres que donen dret a deducció: aquelles que hagin reduït la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge almenys en un 7%. Aquesta dada s’ha d’acreditar mitjançant el certificat d'eficiència energètica de l'habitatge expedit pel tècnic competent després de la realització de les obres, respecte de l'expedit abans de l'inici, amb un màxim de dos anys, de les mateixes.
 • Període de realització de les obres: del 6 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2022.
 • Percentatge de deducció: 20% de les quantitats econòmiques per obres realitzades al període d'aplicació comprès entre el 6 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2022.
 • Límit màxim: 5.000 euros per habitatge.
 • Període impositiu en què s’aplica: aquell on s’hagi expedit el certificat d’eficiència energètica emès després de les obres, que en tot cas ha de ser expedit abans de l’1 de gener de 2023.
 • Qui s’hi pot acollir: persones físiques que compleixin els requisits anteriors.
 1. Deducció d’un 40% per obres que redueixin un 30% el consum d’energia primària no renovable, o millorin la qualificació energètica assolint les lletres «A» o «B» en habitatge habitual
 • Habitatges en què es poden realitzar les obres: habitatge habitual del contribuent, o qualsevol altre de la seva titularitat que tingui arrendat per al seu ús com a habitatge en aquell moment o en expectativa de lloguer, sempre que en aquest darrer cas, l'habitatge es llogui abans del 31 de desembre de 2023. No aplica quan l'obra es realitzi en places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs, ni a la part de l'habitatge que afecti una activitat econòmica.
 • Obres que donen dret a deducció: aquelles que hagin reduït almenys un 30% l'indicador de consum d'energia primària no renovable, o bé, aconsegueixin una millora de la qualificació energètica de l'habitatge per obtenir una classe energètica «A» o «B», a la mateixa escala de qualificació. Aquesta dada s’ha d’acreditar mitjançant el certificat d'eficiència energètica de l'habitatge expedit pel tècnic competent després de la realització de les obres, respecte de l'expedit abans de l'inici, amb un màxim de dos anys.
 • Període de realització de les obres: del 6 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2022.
 • Percentatge de deducció: 40% de les quantitats econòmiques per obres realitzades al període d'aplicació comprès entre el 6 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2022.
 • Límit màxim: 7.500 euros per habitatge.
 • Període impositiu en què s’aplica: aquell on s’hagi expedit el certificat d’eficiència energètica emès després de les obres, que en tot cas han de ser expedits abans de l’1 de gener de 2023.
 • Qui s’hi pot acollir:persones físiques que compleixin els requisits anteriors.
 1. Deducció d’un 60% per obres que redueixin un 30% el consum d'energia primària no renovable, o millorin la qualificació assolint les lletres A o B en edificis d'ús predominant residencial
 • Edificacions on es poden realitzar les obres: habitatges propietat del contribuent, ubicats en edificis d’ús predominant residencial, i places de garatge i trasters adquirits amb aquestes. No aplica a la part de l’habitatge que afecti a activitats econòmiques.
 • Obres que donen dret a deducció: aquelles que hagin reduït almenys un 30% l'indicador de consum d'energia primària no renovable, o bé, aconsegueixin una millora de la qualificació energètica de l’edifici per obtenir una classe energètica «A» o «B», a la mateixa escala de qualificació. Aquesta dada s’ha d’acreditar mitjançant el certificat d'eficiència energètica de l'habitatge expedit pel tècnic competent després de la realització de les obres, respecte de l'expedit abans de l'inici, amb un màxim de dos anys.
 • Període de realització de les obres: del 6 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023.
 • Percentatge de deducció: 60% de les quantitats econòmiques per obres realitzades al període d'aplicació comprès entre el 6 d’octubre de 2021 fins a la finalització del període impositiu, quan s’hagi expedit el certificat en el període impositiu. Quan el certificat s’hagi expedit en un període impositiu anterior, el percentatge de deducció del 60% serà sobre les quantitats satisfetes a l’any.
 • Límit màxim: la base acumulada de la deducció no pot superar els 15.000 euros.
 • Període impositiu en què s’aplica: en principi es pot aplicar el 2021, 2022 i 2023. Això no obstant, és requisit per poder aplicar la deducció que s'hagi expedit el certificat d'eficiència energètica emès després de les obres. Aquests certificats han de ser expedits abans de l'1 de gener de 2024.
 • Qui s’hi pot acollir:persones físiques que compleixin els requisits anteriors.

Actualitat

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional
Objecte: Concessió de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional. Beneficiaris: Petites ...
Llegir més
Subvencions per al foment de la gastronomia catalana
OBJECTE Fomentar la gastronomia catalana donant suport a les empreses i entitats del sector de la restauració, que es dediquen a la formació ...
Llegir més
AJUTS A LA BONIFICACIÓ D'INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A PROJECTES DE MILLORA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
OBJECTE Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstecs per al finançament de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.