Loading...

Programa Investigo: Contractació jove en la realització d'iniciatives de recerca i innovació (2023)

Objecte:

En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el programa Investigo té com a objectiu l’atorgament d’ajuts per a la contractació de persones joves (menors de 30 anys) demandants d’ocupació per al desenvolupament i execució de funcions, tasques i iniciatives de recerca i innovació, contractades en qualitat de:

 1. Personal investigador amb el títol de doctor.
 2. Personal tecnòleg.
 3. Personal tècnic de recerca, desenvolupament o innovació.

Beneficiaris:

a) Organismes públics de recerca definits a l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

b) Universitats públiques, els seus instituts universitaris, i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en I+D+i, d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, que estiguin inscrites al Registre d'Universitats, Centres i Títols, creat pel Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d'universitats, centres i títols.

c) Centres i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut, que desenvolupin activitats d'I+D+i.

d) Instituts de recerca biomèdica o sanitària acreditats per ordre ministerial.

e) Centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal que estiguin inscrits al registre de centres creat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal i es crea el registre d'aquests centres.

f) Altres centres públics d'I+D+i, amb personalitat jurídica pròpia, que, als seus estatuts o al seu objecte social o a la normativa que els reguli, tinguin la I+D+i com a activitat principal.

g) Centres privats d'I+D+i, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, que tinguin definida, als seus estatuts o al seu objecte social o a la normativa que els reguli, la I+D+i com a activitat principal.

h) Empreses pertanyents al sector públic o privat, que estiguin invertint en la realització d'iniciatives de recerca i innovació previstes en aquesta norma.

Actuacions subvencionables:

L'actuació subvencionable consisteix en la contractació de persones joves per al desenvolupament i l'execució de les funcions, tasques i iniciatives de recerca i innovació, que siguin competència de les entitats beneficiàries.

La durada dels contractes a subvencionar ha de ser d'un mínim de 12 mesos i un màxim de 24 mesos, han de ser a temps complet i es realitzaran d'acord amb la legislació laboral vigent.

Destinataris:

Aquesta 2a convocatòria s’adreça exclusivament a les universitats del sistema universitari de Catalunya i els centres de recerca, les fundacions hospitalàries i les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) amb seu operativa a Catalunya.

Aquestes entitats hauran de sol·licitar l’ajut per a la contractació de les persones destinatàries que compleixin els requisits que es determinen a continuació:

 • Tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys.
 • Estar desocupada i inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
 • No haver desenvolupat cap tipus d’activitat de recerca a la mateixa entitat en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors a l’inici del contracte.

Els tres requisits descrits anteriorment s’han de complir en el moment d’iniciar-se el contracte objecte d'aquesta convocatòria.

Requisits per a la contractació:

Les entitats beneficiàries dels ajuts hauran de convocar públicament les diferents ofertes de feina susceptibles de ser finançades i realitzar la selecció de les persones destinatàries tenint en compte els següents criteris:

 • Millor adequació entre la formació acadèmica de la persona candidata en relació amb les activitats de recerca que s’ha de desenvolupar.
 • Disposar dels estudis específics relacionats amb la matèria que s’ha de desenvolupar i que els hi atorgui majors capacitats i competències per desenvolupar les activitats de recerca.
 • La valoració curricular i de les persones candidates haurà de realitzar-se mitjançant l'ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó.
 • Les convocatòries per a la selecció de llocs de treball hauran de recollir les mesures que l'entitat tingui ja implementades a data de la sol·licitud per a afavorir la conciliació entre la vida laboral, familiar, personal i la igualtat de gènere.
 • També podran incloure altres criteris que es considerin rellevants en funció de la seva normativa pròpia o que es corresponguin amb la realitat del col·lectiu.

Aquestes persones destinatàries han de ser seleccionades per les entitats beneficiàries amb un mes d’antelació, com a mínim, a l’inici dels contractes.

Les iniciatives de recerca i innovació s’hauran de desenvolupar preferentment en ocupacions referides a sanitat, transició ecològica, economia verda, digitalització de serveis i «data science».

Perfils subvencionables:

Els perfils i les tasques de recerca i innovació que poden dur a terme les persones contractades són les següents:

 1. Personal investigador amb el títol de doctor (Requisit mínim: títol de doctor o doctora). Tasques: realitzar d’activitats de recerca o d’innovació dins d’un laboratori, grup de recerca o departament, incloent el desenvolupament i la participació en un projecte de recerca, la realització de tasques experimentals i d’anàlisi de dades i el suport a la redacció d’articles científics.
 2. Personal tecnòleg (Requisit mínim: grau universitari o titulació equivalent). Tasques: desenvolupar, dins del seu àmbit de coneixement, tasques de direcció d’equips de treball, valorització i transferència del coneixement, formulació d’iniciatives tecnològiques i d’innovació o estudi, aplicació de noves tècniques o metodologies avançades, gestió o supervisió d’instal·lacions científiques o tècniques.
 3. Personal tècnic de recerca, desenvolupament o innovació (Requisit mínim: cicle formatiu de grau superior o grau universitari o titulació equivalent). Tasques: organitzar i gestionar, dins del seu àmbit de coneixement, el desenvolupament d’accions de suport a la recerca, el desenvolupament o la innovació en el marc d’un projecte d’investigació, i/o donar suport tècnic especialitzat o aplicar els processos i les tècniques que es desenvolupen en el grup de recerca, el laboratori, el servei cientificotècnic o el departament corresponent.

Quantia de la subvenció:

L’ajut serà de 33.108,92 euros per persona contractada i any de contracte (2.759,07 euros al mes) i contempla els grups de cotització de la Seguretat Social 4 a 1, ambdós inclosos.

Característiques:

 • Procediment de concessió: Concurrència no competitiva.
 • Les entitats que hagin estat beneficiàries de la convocatòria Investigo 2022 no podran tenir la condició de beneficiàries en aquesta convocatòria Investigo 2023.
 • El contracte s’ha d’iniciar a partir de la resolució d’atorgament i, com a mínim, un mes després de la finalització del procediment de selecció realitzat per l’entitat beneficiària de l’ajut i com a màxim l’1 de setembre de 2023.
 • En el marc d’aquesta convocatòria no es podrà contractar personal tècnic de gestió ni personal de suport administratiu.
 • S'estableix un nombre màxim de contractes per tipologia d'entitat sol·licitant. Un màxim de 45 contractes per a les Universitats del sistema universitari de Catalunya i el Consell Superior d'Investigacions Científiques a Catalunya, de 10 contractes per als Centres de recerca CERCA i les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS), i de 3 contractes per a empreses pertanyents al sector públic o privat i la resta d'entitats beneficiaries. 

Termini de sol·licitud:

Del 12 de gener de 2023 (9:00 h) al 25 de gener de 2023 (14:00 h).

Actualitat

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional
Objecte: Concessió de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional. Beneficiaris: Petites ...
Llegir més
Subvencions per al foment de la gastronomia catalana
OBJECTE Fomentar la gastronomia catalana donant suport a les empreses i entitats del sector de la restauració, que es dediquen a la formació ...
Llegir més
AJUTS A LA BONIFICACIÓ D'INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A PROJECTES DE MILLORA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
OBJECTE Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstecs per al finançament de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.