Loading...

Programa "Ocupació + Transformació"

OBJECTE

Finançar la inversió “Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat. Emprenedoria i microempreses” a la comunitat autònoma de Catalunya.

BENEFICIARIS

 • Microempreses (incloses les comunitats de béns, les associacions i fundacions amb activitat econòmica) i persones treballadores autònomes que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya, i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a 2 milions d'euros. 
 • Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a 2 milions d'euros. En el cas de les cooperatives, han d'haver optat per la modalitat d'assimilats a persones treballadores per compte d'altri, als efectes de la Seguretat Social.

A més, la data d’inici de l’activitat ha de ser anterior o igual a l’1 de desembre de 2021.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Realització per part de la persona física o jurídica beneficiària d'una iniciativa de manteniment de l'ocupació, és a dir, de mantenir el nombre de treballadors/ores que tingui contractats a tots els centres de treball ubicats a Catalunya en el moment que sol·licita l'ajut, i mantenir-lo durant un període mínim de sis mesos a comptar de la sol·licitud. Així mateix, ha de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital.

S'estableixen dues línies de subvencions en la iniciativa “Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses”:

 • Línia 1: Actuacions per al manteniment de l'ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores per compte d'altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis-treballadors d'empreses d'emprenedoria col·lectiva, i realització d'una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia verda.
 • Línia 2: Actuacions per al manteniment de l'ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores per compte d'altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis-treballadors d'empreses d'emprenedoria col·lectiva, i realització d'una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia digital.

ACCIONS

L’acció de recolzament per iniciar la transformació cap a l’economia verda consistirà en la participació en accions de formació finançades amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses o formació privada. L’acció o accions formatives que es realitzin tindran com a objectiu facilitar la millora de la situació de l’empresa envers la transformació cap a l’economia verda.

L’acció de recolzament per iniciar la transformació digital consistirà en la participació en accions de formació finançades amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses o formació privada. L’acció o accions formatives que es realitzin tindran com a objectiu facilitar la millora de la situació de l’empresa envers la transformació digital.

El sumatori de l’acció o accions formatives a realitzar han de tenir una durada mínima de 10 hores de formació.

CARACTERÍSTIQUES

 • No es considera incomplerta la obligació de manteniment de l'ocupació si s'extingeix alguna de les relacions laborals per causes objectives o per acomiadament que no s'hagin declarat com a improcedents, per jubilació, dimissió, mort, incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora i, en el cas de contractes temporals, quan el contracte s'extingeixi per expiració del temps convingut o la relació de l'obra o servei que constitueix el seu objecte, i en el cas concret de les persones treballadores fixes discontínues quan finalitzi o s'interrompi el període estacional d'activitat.
 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva.
 • Priorització en els expedients amb més treballadors.
 • Cap persona física o jurídica no pot ser beneficiària de més d'una de les línies de subvenció simultàniament, sens perjudici de la sol·licitud subsidiària d'ambdues.
 • La persona que ha de fer les accions formatives ha de ser l'autònom que rep l’ajut o qualsevol dels socis de l’empresa que rep l’ajut, durant un període màxim de 6 mesos des de l’obtenció de l’ajut.
 • La justificació  de l’ajut s’inicia al cap de 6 mesos i un dia de la data d’atorgament de la subvenció i es disposarà de 15 dies per a la presentació de la documentació justificativa corresponent.
 • No poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que han obtingut l'ajut de la convocatòria anterior.

QUANTIA D'AJUT

La quantia de la subvenció serà de 5.000 euros a tant alçat per empresa beneficiària.

El pressupost destinat a la concessió d'aquesta subvenció és de 7.117.844 euros, distribuits de la següent manera:
 • Línia 1 (50%): 3.558.922 euros per subvencionar el manteniment de l'ocupació a les entitats que duguin a terme una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia verda.
 • Línia 2 (50%): 3.558.922 euros per subvencionar el manteniment de l'ocupació a les entitats que duguin a terme una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia digital.

TERMINI DE SOL·LICITUD

El termini de sol·licitud és del 20 de febrer del 2023 a les 9.00 h fins al 28 de febrer del 2023 a les 15.00h.

Actualitat

Ajuts per a l'impuls de l'economia circular als sectors del tèxtil i la moda i del plàstic (PERTE)
OBJECTE Next Generation EU - Ajuts per a l’impuls de l’economia circular als sectors del tèxtil i la moda i del plàstic en ...
Llegir més
Ajuda a les actuacions de rehabilitació d'edificis
En el marc dels ajuts europeus per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges, amb l'objectiu bàsic que els edificis ...
Llegir més
Ajuts a l'Ocupació Mapfre: ACCEDEMOS 2024
OBJECTE MAPFRE concedeix ​​aquestes ajudes a petites empreses, autònoms i entitats socials per afavorir tant el manteniment de l'ocupació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.