Loading...

Ajuts per projectes de reindustrialització i d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció (2022)

Objecte:

Concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització i nous projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció que ajudin a mitigar l'efecte negatiu que la Covid-19 ha generat sobre la indústria, mitjançant les línies següents:

 1. Subvencions a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l'activitat de centres productius objecte d'un tancament o deslocalització.
 2. Subvencions a projectes que incorporin a centres productius (nous o existents) llocs de treball afectats per situacions de tancament, reducció d'activitat o deslocalització. Aquests llocs de treball afectats per alguna d'aquestes casuístiques, hauran de provenir del procediment del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació entre l'empresa que tanca la seva activitat i els seus representants socials.
 3. Subvencions a projectes per a la realització d'inversions industrials en actius fixes a Catalunya i/o que alhora comportin un increment net de llocs de treball.
 4. Subvencions a projectes d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat.
 5. Subvencions a projectes d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat que o bé estiguin en situació concursal i/o hagin comunicat aquesta circumstància al Departament d'Empresa i Treball amb anterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds d'aquest ajut.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que desenvolupin algun dels projectes del punt anterior. La CCAE (Classificació catalana d'activitats econòmiques) del projecte desenvolupat, que haurà de ser industrial o de serveis a la producció, haurà d'estar inclosa a la llista de CCAE que es detalla a l'annex. Els beneficiaris hauran de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.

Despeses subvencionables:

 • despeses de personal contractat d'acord amb el projecte presentat.
 • inversió en actius fixes de l'establiment productiu. Els actius fixes subvencionables s'hauran d'incloure a l'actiu de l'empresa i romandre en l'establiment almenys durant 5 anys des de la data de finalització del projecte, no podent l'empresa beneficiària aplicar en l'indicat període cap mesura que suposi el cessament de l'activitat.

No es consideren subvencionables les despeses següents:

 1. Interessos deutors de comptes bancaris.
 2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
 3. Despeses de procediments judicials.
 4. Impostos indirectes, inclòs l'IVA.
 5. Despeses de transaccions financeres.
 6. Comissions i pèrdues de canvi.
 7. Despeses justificades amb factures de data anterior a l'inici de l'actuació subvencionada o posterior a la seva finalització.
 8. Les despeses vinculades a la preparació del dossier tècnic i administratiu per a la sol·licitud de l'ajut.
 9. Despeses de desplaçament i allotjament.

Quantia de la subvenció:

L'import màxim de l'ajut serà de 2.300.000 euros per projecte.

Per a les despeses de personal: Màxim de 10.000 euros per lloc de treball contractat que superi els 40.000 euros anual de cost brut empresa, i d'un màxim de 7.500 euros per lloc de treball contractat, per un cost salarial brut empresa igual o inferior a 40.000 euros anual i sempre d'acord amb el projecte subvencionat.

El nombre de llocs de treball contractats objecte del projecte subvencionat, s'ha d'entendre com a increment del saldo d'ocupació neta que l'empresa tenia en personal contractat fix l'1 de gener de 2022.

Per els actius fixos: Un màxim del 10% del valor dels actius assumits dins del projecte.

Despesa mínima:

La despesa mínima, realitzada i correctament justificada, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut és d'un 50% de la despesa subvencionable, és a dir inversions en actius fixes i cost salarial brut del personal contractat pel projecte.

L'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l'ajut atorgat. Si es compleix la despesa mínima, però el cost final efectiu de l'activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, s'ha de reduir, en la mateixa proporció, la quantia de l'ajut.

Característiques:

 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva.
 • Període d’execució del projecte: Podrà anar des de l'1 de gener de 2022 i fins el 30 de juny de 2024.
 • Compatibilitat amb altres ajuts: Es poden acumular amb ajuts que entrin en l'àmbit d'aplicació dels Reglaments de minimis o dels Reglaments d'Exempció per Categories sempre que es refereixin a costos subvencionables diferents.

Termini:

Del 15 d'abril al 23 de maig de 2022.

 

ANNEX: Classificació catalana d'activitats econòmiques - CCAE-2009 (ca)

Empreses industrials

 • 10 Indústria de productes alimentaris.
 • 11 Fabricació de begudes.
 • 12 Indústries del tabac.
 • 13 Indústries tèxtils.
 • 14 Confecció de peces de vestir.
 • 15 Indústria del cuir i del calçat.
 • 16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria.
 • 17 Indústries del paper.
 • 18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats.
 • 19 Coqueries i refinatge del petroli.
 • 20 Indústries químiques.
 • 21 Fabricació de productes farmacèutics.
 • 22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.
 • 23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics.
 • 24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.
 • 25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips.
 • 26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.
 • 27 Fabricació de materials i equips elèctrics.
 • 28 Fabricació de maquinària i equips ncaa.
 • 29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.
 • 30 Fabricació d'altres materials de transport.
 • 31 Fabricació de mobles.
 • 32 Indústries manufactureres diverses.
 • 331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips.
 • 332 Instal·lació de maquinària i equips industrials.

Empreses de serveis a la producció

 • 35 Subministrament d'energia elèctrica i gas.
 • 36 Captació, potabilització i distribució d'aigua.
 • 37 Recollida i tractament d'aigües residuals.
 • 38 Tractament i eliminació de residus.
 • 39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.
 • 52 Emmagatzematge i activitats afins al transport
 • 62 Serveis de Tecnologia de la informació (per a la indústria)
 • 71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria (anàlisi i assaigs tècnics per a la industria)

Els projectes de serveis a la producció també han d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

Actualitat

PROGRAMA TU + 1 (2024)
Fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.   BENEFICIARIS Autònoms ...
Llegir més
Pla de Recuperació per als fons ICO-Verd i ICO-Empreses i Emprenedors
El Govern ha anunciat l'activació d'ajuts amb els fons ICO Verd i ICO Empreses i Emprenedors amb un total de 30.000 milions d'euros ...
Llegir més
PERTE AGROALIMENTARI
Concessió d'ajuts d'actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dintre el Projecte Estratègic per la Recuperació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.