Loading...

CUPONS A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (2021)

Objecte:

Concessió d'ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons prestats per proveïdors acreditats per ACCIÓ mitjançant les respectives Resolucions per a l'acreditació d'assessors, agents de suport a la internacionalització i entitats TECNIO publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El proveïdor seleccionat haurà d'estar acreditat i, per tant, tenir l'acreditació vigent en el moment de fer la sol·licitud de l'actuació subvencionada.

 

Línies:

 1. Línia de Cupons d'innovació i estratègia: innovació, la sostenibilitat, la propietat del coneixement i la fiscalitat de la innovació.

* Un beneficiari que hagi rebut un cupó en les 3 convocatòries anteriors d'aquesta línia per l'acció de millora del model d'innovació o per l'acció de model de gestió i processos d'innovació no pot rebre un cupó de la categoria de model de gestió i processos de la innovació en aquesta convocatòria.

 1. Línia de Cupons Indústria 4.0: realització d'una diagnosis prèvia a la implantació d'un projecte de transformació digital cap a la industria 4.0.
 2. Línia de Cupons a la Internacionalització: internacionalització de l’empresa.
 3. Línia de Cupons International eTrade: internacionalització a través dels canals digitals.

 

Beneficiaris:

De forma genèrica, els beneficiàries han de ser petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, que tinguin com a mínim de 2 anys de vida.

 

Actuacions subvencionables:

Es considera subvencionable únicament el cost de la prestació del servei d'assessorament per part d'un proveïdor acreditat per ACCIÓ.

 1. Cupons Innovació i estratègia:

 • Model de gestió i de processos d'innovació: Per implantar un nou sistema de gestió de la innovació, definir les eines per dur a terme innovació oberta, dissenyar nous productes i serveis, millorar els processos interns de l’empresa que comportin canvis estructurals i del model de negoci i consolidar un nivell d’innovació coherent i sostenible.
 • Propietat Industrial: Per la redactar i presentar patents o models d’utilitat / Per definir un pla estratègic de la propietat industrial i intel·lectual de l’empresa
 • Economia Circular: Per aplicar criteris d’ecodisseny en els teus productes, serveis i processos amb l'objectiu d'analitzar i minimitzar el seu impacte ambiental.
 • Fiscalitat de la Innovació: Per obtenir certificats en matèria d’R+D+i.
 • Tecnologia: Per rebre assessorament adreçat al desenvolupament de tecnologia, assajos, validacions i testatges necessaris en processos de R+D i innovació de component tecnològica.
 1. Cupons Indústria 4.0:
 • Diagnosi Indústria 4.0: Definició d’un full de ruta per a la transformació digital de l’empresa. Aquesta diagnosi inclou la identificació d'oportunitats de millora per permetre la incorporació de noves tecnologies i facilitar el canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0 amb l'establiment de plans de transformació.
 • Implantació Indústria 4.0: A partir d’una estratègia de transformació digital definida, aquest cupó inclou l’assessorament en la integració i testatge de tecnologies de la indústria 4.0 a través de la realització de proves pilot o l’accés a infraestructures tecnològiques, instal·lacions o arquitectures singulars.
 1. Cupons Internacionalització:
 • Plans de promoció internacional: Selecció del producte o servei a internacionalitzar, dels països de destí, dels canals de distribució, elaboració del llistat de clients potencials.
 • Subcontractació Export Manager
 1. Cupons International eTrade:
 • Anàlisi de la presència actual de l'empresa als canals digitals
 • Definició de l'estratègia digital internacional: Definició d’objectius, selecció de mercats i públics objectiu, identificació de la proposta de valor i definició dels canals digitals i fases del cicle de venda en els que es treballarà.
 • Pla d'accions a canals digitals i anàlisi de costos aproximats per dur-les a terme

 

Quantia de la subvenció:

La subvenció consistirà en una aportació única per beneficiària:

 • Cupons Innovació i estratègia:
  • Model de gestió i de processos d'innovació: Màxim 6.000€.
  • Propietat Industrial: Màxim de 4.000€, per la definició de l'estratègia de propietat Industrial i intel·lectual, i 2.500€ per la redacció i presentació de la patent o model utilitat.
  • Economia Circular: Màxim 6.000€.
  • Fiscalitat de la Innovació: Màxim 2.500€.
  • Tecnologia: Màxim 6.000€.
 • Cupons Indústria 4.0:
  • Diagnosi Indústria 4.0: Màxim 8.000€.
  • Assessorament en la implantació Indústria 4.0: Màxim 20.000€.
 • Cupons a la Internacionalització:
  • Plans de promoció internacional: Màxim 2.500€.
  • Subcontractació Export Manager: Màxim 4.000€.
 • Cupons International eTrade: Màxim 6.000€.

En qualsevol cas:

 • La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.
 • Despesa mínima: 80% del cost aprovat de l'actuació subvencionada.
 • La quantia de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de minimis percebuts per la beneficiària en els 3 darrers exercicis fiscals no podrà superar 200.000 euros.

 

Característiques:

 • Una mateixa beneficiària pot rebre com a màxim 3 cupons, amb un màxim d'un cupó per cada línia d'ajut, amb l'excepció de la línia de Cupons d'innovació i estratègia en el que es pot rebre 2 cupons si un d'ells és de propietat industrial o fiscalitat.
 • El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació.
 • El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • El pagament del 100% de l'ajut es farà a la beneficiària i s'ha de tramitar un cop s'hagi comprovat la justificació de la realització del servei subvencionat per part d'ACCIÓ, i prèvia acta favorable de comprovació per part d'un tècnic.
 • Bestreta de pagament: Per als ajuts a cupons d'assessorament en la implantació de la línia Indústria 4.0 es pagarà una bestreta del 20% de l'ajut una vegada rebuda la resolució d'atorgament.
 • Justificació de la realització del servei: En el termini màxim de 2 mesos des de la data de finalització de l'actuació subvencionada.
 • Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat.
 • Els projectes subvencionats es podran executar des de l'1 de gener del 2021 i el 30 de setembre de 2022 i no es donaran ampliacions d'aquest termini.

 

Termini: El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 9:00 hores del 07/04/2021 fins a les 14:00 hores del 17/06/2021 o fins l'exhauriment de la dotació pressupostària.

Actualitat

Ajuts per a projectes de digitalització d'«última milla» a empreses del sector turístic
Objecte: Concessió d'ajuts per a projectes de digitalització de «última milla» a agrupacions d'entitats l'activitat ...
Llegir més
AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA - ENTITATS (2022)
OBJECTE Concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar ...
Llegir més
AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA - EMPRESES (2022)
OBJECTE Concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.