Loading...

AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA - ENTITATS (2023)

OBJECTE

Concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors i en l'àmbit de la moda amb la finalitat de donar suport a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech), i amb la finalitat de reactivar i impulsar el sector artesanal, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquest sector.

BENEFICIARIS

Les persones professionals autònomes que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

S'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

 • Tallers mecànics.
 • Serveis fotogràfics.
 • Copisteries i arts gràfiques.
 • Serveis de reparacions.
 • Tintoreria i bugaderies.
 • Perruqueria i salons d'estètica i bellesa.
 • Bars, cafeteries i restaurants.
 • Serveis de menjar preparat i càtering.
 • Agències de viatges detallistes

PROGRAMES

 1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.
 2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.
 3. Programa de suport per als establiments emblemàtics i singulars
 4. Programa de suport per a la obertura de comerços, de suport a la reforma i millora d'establiments i de suport a les parades dels mercats de venda sedentària i no sedentària.
 5. Programa de suport als municipis en l'àmbit del comerç.
 6. Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).
 7. Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana.
 8. Programa de suport als municipis en l'àmbit de l'artesania.
 9. Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda.
 10. Programa per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanes.

CARACTERÍSTIQUES

 • El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l'execució de l'actuació subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries.
 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva.
 • Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts procedents d’altres organismes.

TERMINI DE SOL·LICITUD

De les 9:00 hores del dia 22 de juny de 2023 i acaba a les 14:00 hores del dia 19 de juliol de 2023.

1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç

BENEFICIARIS

Les entitats del sector del Comerç, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat a tot el territori de Catalunya, a una província o, en el cas de la ciutat de Barcelona, que tinguin associats almenys 15 eixos comercials i que disposin d'un Pla d'actuació anual, com a mínim dels últims 3 anys.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

 • Accions derivades de la coordinació i tutorització de la implementació dels “Plans d'Actuacions per a les associacions de comerç de l'any de publicació de la convocatòria ” per tal de multiplicar el seu impacte.
 • Projectes de dinamització comercial a nivell associatiu.
 • Projectes de transformació digital.
 • Projectes de millora del coneixement, estudis, bases de dades o informes tècnics que aportin dades del sector i
 • valor afegit de coneixement.
 • Organització d'activitats i formació per prestigiar i desenvolupar el talent. Tallers, formació, jornades, tour retails, premis...
 • Foment de la internacionalització de les empreses associades.
 • Accions per a la innovació de les empreses associades.
 • Actuacions per a la recerca del talent.

REQUISITS

 • Inversió mínima subvencionable: 3.000 euros.
 • Existència d'un projecte que inclogui els objectius a aconseguir i els indicadors que s'utilitzaran per a mesurar l'impacte.
 • Les persones beneficiàries d'aquest programa han de disposar, en el moment de la sol·licitud, del seu pla d'actuació anual de, com a mínim, els últims 3 anys.
 • Caldrà que el beneficiari de l'actuació s'adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s'impulsin des del CCAM.
 • Aquest programa és incompatible amb el Programa 2 de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.

QUANTIA DE L’AJUT

Fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 20.000 euros per despeses de gestió i d'estructura i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 40.000 euros.

 

2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, fires, artesania i moda

     BENEFICIARIS

Les entitats del sector del comerç, els serveis, l'artesania i la moda:

Àmbit 1:

 • Entitats territorials sense ànim de lucre.
 • Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre.
 • Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres).

Àmbit 2:

 • Les associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris.

S'exclouen les fundacions i els col·legis professionals.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

Aquelles accions derivades de la implementació del Pla d'Actuació de l'Entitat (PAE), s'establirà un sistema de seguiment de la implementació d'aquests plans de manera conjunta amb l’equip tècnic del CCAM, en base a les característiques i casuístiques de cada entitat.

Aquestes accions aniran encaminades a donar suport a la revitalització i enfortiment del teixit comercial i productiu dels seus àmbits d'actuació, per superar els efectes que hagin pogut ocórrer per la crisi sanitària de la pandèmia del Covid-19 i adaptar-se al nou escenari d'hàbits de consum.

Són accions subvencionables qualsevol acció de suport a les empreses associades per aconseguir una recuperació o increment del volum de vendes, per enfortir la solvència financera de les empreses, així com accions a nivell associatiu per promoure l'estimulació de la demanda, la recuperació, si s'escau, del nombre de persones associades, i també aquelles accions que vagin encaminades a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.

En el cas dels mercats municipals, també es consideraran actuacions subvencionables aquelles que impulsin la transformació dels mercats i tinguin com a finalitat donar altres usos a espais dels mercats o implantar serveis que donen resposta a les noves necessitats dels consumidors més socials, sostenibles i digitals, és a dir, despeses per a la creació d'espais per a la degustació de productes, espais verds per a sistemes de devolució i reciclatge, espais per a la promoció i exposició de productes, espais solidaris, espais saludables i de bones pràctiques alimentàries, espais per a l'aparcament de bicicletes, espais de càrrega de vehicles elèctrics o espais per a la instal·lació de sistemes d'energia renovable.

REQUISITS

 • Que la inversió mínima subvencionable sigui de 3.000 euros, excloent les despeses de gestió i estructura.
 • Creació d'un “comitè de seguiment del PAE” format pel gerent/dinamitzador i/o pel president/a de l'entitat, personal tècnic del CCAM
 • Caldrà que el beneficiari de l'actuació, s'adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s'impulsin des del CCAM.
 • Aquest programa és incompatible amb el “Programa 1 de suport a les entitats representatives del sector del comerç”.

QUANTIA DE L’AJUT

En el cas de les entitats territorials, associacions de mercats sedentaris i no sedentaris, gremis i entitats sectorials d'àmbit nacional, o d'àmbit municipal en el cas de la ciutat de Barcelona, fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 26.000 euros.

En el cas dels gremis i entitats sectorials d'àmbit comarcal o municipal (excloent Barcelona) fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 5.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 12.000 euros.

En el cas d'empreses agrupades (cooperatives o centrals de compra), fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 4.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 8.000 euros.

 

5. Programa de suport als municipis en l'àmbit del comerç

BENEFICIARIS

Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

Àmbit 1: Definició del projecte de suport als municipis per a la recuperació dels locals comercials buits.

 • Pla estratègic. Diagnosis comercial del municipi.
 • Definició de l'estratègia per a l'obertura de locals en la zona definida.

Àmbit 2: Implementació del projecte de suport als municipis per a la recuperació dels locals comercials buits.

 • Seguiment del projecte i implementació.

REQUISITS

Àmbit 1: definició del projecte de suport als municipis per la recuperació dels locals comercials buits

 • L'ens sol·licitant haurà de presentar una memòria justificativa de la necessitat de l'actuació.
 • La inversió mínima subvencionable ha de ser de 3.000 euros.

Àmbit 2: implementació del projecte de suport als municipis per a la recuperació dels locals comercials buits.

 • L'ens sol·licitant haurà de presentar el projecte realitzat i una memòria detallada de les actuacions a implementar, així com el pressupost corresponent.
 • La inversió mínima subvencionable ha de ser de 3.000 euros.
 • Aquest programa és incompatible amb l'àmbit 1 del Programa de suport als municipis en l'àmbit de l'artesania

QUANTIA DE L’AJUT

 • Àmbit 1: Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000 euros.
 • Àmbit 2: Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 10.000 euros.

 

6. Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS)

BENEFICIARIS

 • Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.
 • Associacions comercials territorials.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

Despeses externes per a la creació i definició de les APEUS, com poden ser:

 1. La delimitació del perímetre objecte de l'APEU.
 2. La memòria justificativa que acredita la necessitat de la seva creació i la seva justificació.
 3. La identificació de les activitats econòmiques que hi ha en el perímetre delimitat, amb el detall del sector d'activitat, la titularitat de la persona que n'exerceix el dret de possessió i la superfície construïda que consta al cadastre.
 4. L'elaboració del plànol del perímetre delimitat, amb tota la informació necessària que es descriu en l'article de la Llei 15/2020, de 22 de desembre, modificada pel Decret llei 3/2021, de 12 de gener.
 5. L'elaboració del pla d'actuació, amb incidència especial a la justificació de l'interès general i d'acord amb l'article 9.2 de la Llei 15/2020, de 22 de desembre, modificada pel Decret llei 3/2021, de 12 de gener.
 6. L'elaboració del pressupost del pla d'actuació.
 7. La definició dels estatuts de l'entitat gestora.
 8. La proposta de conveni amb l'ajuntament.
 9. La realització de jornades de sensibilització a la comunitat empresarial per impulsar la creació de l'APEU.
 10. Qualsevol altra actuació necessària per a l'impuls i la creació de l'APEU.

REQUISITS

No s'admetran a tràmit les sol·licituds per a la constitució d'una àrea de promoció econòmica urbana en els casos en què la sol·licitud proposi algun dels supòsits següents:

 • Una àrea que coincideixi totalment o parcialment amb l'espai geogràfic d'una àrea ja existent.
 • Una àrea que coincideixi totalment o parcialment amb l'espai geogràfic d'una altra proposta que s'hagi presentat amb anterioritat i estigui en tràmit.

Aquest programa és incompatible amb altres ajuts o subvencions, d'altres entitats o administracions públiques que s'hagin obtingut pel mateix concepte.

Les associacions territorials beneficiaries d'aquest programa, han hagut de desenvolupar la seva activitat en la zona durant almenys un període mínim ininterromput de 5 anys.

QUANTIA DE L’AJUT

Fins al 90% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 20.000 euros.

 

8. Programa de suport als municipis en l'àmbit de l'artesania

BENEFICIARIS

Poden ser persones beneficiàries els ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

 • Àmbit 1: Suport als municipis per la recuperació dels locals buits mitjançant activitats artesanes.
 • Àmbit 2: Suport als municipis per a la notorietat de les fires i fires-mercat d'Artesania i per a la dinamització dels museus i centres d'interpretació vinculats a oficis artesans.

REQUISITS

Àmbit 1: Suport als municipis per la recuperació dels locals buits mitjançant activitats artesanes.

 • L'ens sol·licitant haurà de presentar una memòria justificativa de la necessitat de l'actuació.
 • La inversió mínima subvencionable ha de ser de 3.000 euros.

Àmbit 2: Suport als municipis per a la notorietat de les fires i fires-mercat d'Artesania i per a la dinamització dels museus i centres d'interpretació vinculats a oficis artesans.

En el cas de fires:

 • L'entitat sol·licitant ha de ser l'organitzador de la fira o fira-mercat.
 • Caràcter artesà, monogràfic o multisectorial, de la fira o fira-mercat.
 • Les persones expositores amb domicili social a Catalunya han de disposar del carnet d'artesà i distintiu de producte D'Artesania.
 • La fira o fira-mercat ha d'estar registrada al registre d'activitats firals del Departament d'Empresa i Treball.

En el cas de museus i centres d'interpretació vinculats a oficis artesans:

 • Les activitats a desenvolupar han de correspondre al perfil d'actuació del museu o centre i estar vinculats a oficis inclosos en el Repertori de famílies d'oficis artesans.

QUANTIA DE L’AJUT

Per als dos àmbits, fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 6.000 euros.

Actualitat

PROGRAMA TU + 1 (2024)
Fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec.   BENEFICIARIS Autònoms ...
Llegir més
Pla de Recuperació per als fons ICO-Verd i ICO-Empreses i Emprenedors
El Govern ha anunciat l'activació d'ajuts amb els fons ICO Verd i ICO Empreses i Emprenedors amb un total de 30.000 milions d'euros ...
Llegir més
PERTE AGROALIMENTARI
Concessió d'ajuts d'actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dintre el Projecte Estratègic per la Recuperació ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.