Loading...

Microcrèdits per afavorir la creació i consolidació d'empreses a Manresa (2022)

Objecte:

L'Ajuntament de Manresa convoca, mitjançant procediment de concurrència competitiva, la concessió d'ajuts reintegrables o microcrèdits (9a edició), per tal de facilitar l'accés al finançament de projectes empresarials que impulsin la creació d'empreses a Manresa o a incentivar a través de noves inversions, la consolidació d'empreses ja constituïdes.

Línies d’ajut:

 • Línia 1: Microcrèdits destinats a la creació d'empreses.
 • Línia 2: Microcrèdits destinats a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes amb menys de 5 anys d'activitat.

Beneficiaris:

Línia 1: Microcrèdits destinats a la creació d'empreses:

 • Persones emprenedores que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin el traspàs d'un negoci a Manresa o hagin iniciat l'activitat a partir de l'1 d'octubre de 2021.
 • Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou centre de treball, establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d'un negoci amb centre de treball a Manresa, sempre i quan l'obertura o el traspàs s'hagi realitzat a partir de l'1 d'octubre de 2021 i el volum anual de facturació de l'empresa o grup empresarial no superi els 500.000 euros.

Línia 2: Microcrèdits destinats a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes amb menys de 5 anys d'activitat:

 • Empreses, amb qualsevol forma jurídica, constituïdes amb menys de cinc anys d'activitat i que quedin excloses com a beneficiàries de la línia 1, ubicades a Manresa, que hagin de realitzar inversions que suposin una ampliació o millora de la seva capacitat comercial, productiva, reformes del punt de venda, sempre i quan la intervenció incideixi en el procés de la seva consolidació. 
 • S'exclouen com a beneficaries les empreses del sector immobiliari i financer.
 • També s'exclouen com a beneficiàries aquelles empreses o grups empresarials, ja constituïts, amb un volum de facturació superior als 500.000 euros anuals.  

Conceptes subvencionables:

Línia 1: Microcrèdits destinats a la creació d'empreses.

Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar l'adquisició d'actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària, vehicles, obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents...) i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte (compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes, etc). Les despeses subvencionables hauran d'haver-se realitzat a partir de l'1 d'octubre de 2021 i el període d'execució es perllongarà fins el termini de 3 mesos, a comptar des del dia següent al cobrament del microcrèdit.

Línia 2: Microcrèdits destinats a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes amb menys de 5 anys d'antiguitat.

Es podran concedir ajuts reintegrables per a finançar inversions en adquisició d'actius fixes. Es consideren actius fixes aquells béns tangibles o intangibles, que no poden convertir-se en líquid a curt termini i que normalment són necessaris pel funcionament de l'empresa i no es destinen a la venda. Les despeses subvencionables, deuran referir-se a inversions realitzades entre el 28 de juliol de 2022 i fins el termini de 3 mesos a comptar des del dia següent al cobrament del microcrèdit.

S'exclouen explícitament d'ambdues línies:

 • L'adquisició de terrenys i/o construccions.
 • Les despeses financeres i tributàries.
 • Les inversions financeres a llarg termini.

Quantia dels microcrèdits:

Els ajuts poden arribar fins el 100% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària, en ambdues línies i amb un màxim de 5.000 euros per a cadascun dels projectes.

Condicions dels microcrèdits:

 • Tipus d'interès: 0%.
 • Carència: No es contempla.
 • Termini màxim de devolució: 4 anys.
 • Amortització i quotes trimestrals.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 28 de juliol de 2022 i finalitza el dia 30 de setembre de 2022.

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.