Loading...

PERTE AGROALIMENTARI

Objecte:

Concessió d'ajuts d'actuacions d'enfortiment industrial del sector agroalimentari dintre el Projecte Estratègic per la Recuperació i Transformació Econòmica per la modernització i diversificació del sector agroalimentari (PERTE Agroalimentari).

La finalitat d'aquests ajuts contribueix als objectiu marcats en la Inversió 2 del Component 12 «Programa de impulso de la Competitividad y Sostenibilidad Industrial» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris les agrupacions sense personalitat jurídica pròpia que hagin establert, abans de la presentació de la sol·licitud, un acord intern (acord d'agrupació) que reguli el funcionament d'aquesta.

Només poden ser membres de l'agrupació les societats mercantils privades, societats cooperatives i societats agràries de transformació (SAT) amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes en Espanya i inscrites en el registre corresponent, independentment de la seva forma jurídica i mida.

Les entitats interessades en els PERTE s'inscriuen en la secció corresponent del PERTE Agroalimentari, una vegada que adquireixin la condició de beneficiari, indicant, l'agrupació de la qual formen part, així com la seva denominació.

Accions Subvencionables:

Aquesta línia d’ajuts està destinada al suport a projectes tractors integrats per projectes primaris estructurats en 3 blocs:

 1. Competitivitat
 2. Sostenibilitat
 3. Traçabilitat i seguretat alimentària.

Cada agrupació d’empreses pot presentar un únic projecte tractor, que es compon de diferents projectes primaris.

 1. COMPETITIVITAT

Les entitats que integren l’agrupació hauran de dur a terme actuacions individualment, així com en cooperació.

Actuacions individuals obligatòries:

 • Automatització de processos
 • Sonorització de processos i toma i tractaments massius de dades.

Actuacions individuals voluntàries:

 • Introducció de robòtica.
 • Implantació de sistemes de visió artificial en els processos productius
 • Innovació en la gestió d’aprovisionament i la logística interna de l’empresa.
 • Implantació de solucions d’intel·ligència artificial i simulació de processos

Actuació en cooperació obligatòria: integració a través de la digitalització per la millora en l’eficiència dels processos.

Actuació en cooperació voluntària:

 • Disseny de mecanisme de presa de decisions conjuntes basades en digitalització.
 • Optimització del manteniment al llarg de la cadena de valor d’un producte.
 1. SOSTENIBILITAT

Les entitats que integren l'agrupació hauran de dur a terme actuacions individualment, així com en cooperació.

Actuacions individuals obligatòries:

 • Actuacions d'estalvi energètic en planta.
 • Reducció dels consums de recursos.

     Actuacions individuals voluntàries:

 • Implantació d'instal·lacions d'energia renovable i d'autoconsum.
 • Posada en marxa de sistemes de proveïment sostenible.
 • Introducció de sistemes de reutilització i depuració d'aigua.
 • En processos d'envasament, introducció de materials i dissenys nous.

Actuacions en cooperació obligatòries:

 • Gestió ambiental conjunta.
 • Adopció de compromisos globals de reducció d'empremta ambiental d'un producte.

Actuació en cooperació voluntària:

 • Propostes per dissenyar el cicle de vida integral d'un producte. Cap de les actuacions previstes en aquest article no podrà contemplar inversions que estiguin destinades a realitzar una adequació de l'entitat a normes de la Unió Europea ja adoptades, i que encara no hagin entrat en vigor.
 1. TRAÇABILITAT Y SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Aquest bloc s'ha d'incloure obligatòriament en el projecte tractor, i s'hi preveu una única actuació que s'ha de dur a terme en cooperació amb la participació de totes les entitats que integrin l'agrupació, sempre que pertanyin a la cadena de valor sobre el qual es desenvolupa el projecte tractor.

L'actuació comprèn l'elaboració i l'execució d'un pla integral de traçabilitat i seguretat alimentària (PITSA).

Cada Pla recollirà les actuacions que es desenvoluparan individualment i coordinat per les entitats que el componguin, de cara a la millora de la traçabilitat dels productes, entre les quals podran estar les següents:

 • Implantació de la tecnologia blockchain en totes les fases del procés incloses al projecte.
 • Disseny i implementació dels sistemes de marcatge i lectura en cada fase del procés.
 • Disseny i implementació dels sistemes de control de qualitat i seguretat alimentària que siguin necessaris per assolir els requisits establerts al Pla presentat.

Línies d’actuació i tipus de projectes primaris.

 1. Línia de recerca, desenvolupament i innovació
  1. Projecte d’investigació industrial
  2. Projecte de desenvolupament experimental
  3. Projecte d’innovació en matèria d’organització
  4. Projecte d’innovació en matèria de processos
 2. Línia d’innovació en sostenibilitat i eficiència energètica
  1. Inversions amb caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient que compleixin almenys una de les condicions següents:
   • Inversions que permetin a l'entitat incrementar el nivell de protecció del medi ambient derivat de les activitats superant les normes de la Unió Europea.
   • Inversions que permetin a l'entitat incrementar el nivell de protecció del medi ambient derivat de les activitats en absència de normes de la Unió Europea.
  2. Inversions amb caràcter innovador en mesures d’estalvi energètic o energies renovables. Es consideraran aquelles inversions destinades a millores que permetin assolir un nivell més elevat d’eficiència energètica en els processos de producció de l’entitat o substitució de fonts d’energia fòssil per renovable.

Despeses subvencionables:

 • Cost de personal.
 • Cost d’instrumental i material inventariable.
 • Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència
 • Despeses generales.

Quantia:

El pressupost finançable mínim serà de 15 milions dʻeuros per projecte tractor.

Els límits i les intensitats màxims d'ajuda a concedir es calcularan per a cada projecte primari i entitat beneficiària.

Per a cada projecte primari i entitat beneficiària dins de l'agrupació, el finançament total a concedir, préstec nominal més subvenció serà com a màxim del 80% sobre el pressupost finançable.

El percentatge mínim de l'import total a concedir (subvenció més préstec), en forma de préstec, serà l'establert a la taula següent:

Segons els tipus de projectes, les intensitats brutes màximes per projecte primari i entitat beneficiària seran les següents:

Característiques:

 • Podran subcontractar-se les actuacions objecte de les ajudes respectant els requisits i prohibicions establerts. Es podrà subcontractar amb tercers fins al 50% de cadascun dels projectes anomenats primaris.
 • Seran finançables les inversions i despeses realitzades des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud i fins al 30 de juny de 2025, llevat que la corresponent convocatòria indiqui altres terminis.
 • Aquests ajuts tenen efecte incentivador, per a això, l'agrupació sol·licitant ha de presentar la sol·licitud d'ajut abans de l'inici dels treballs del projecte tractor.
 • Els ajuts regulats en aquesta ordre són incompatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.
 • La concessió d’aquestes ajudes s’efectuarà en règim de concurrència competitiva.
 • Les garanties es constituiran per a cada projecte primari i entitat beneficiària dins de l’agrupació. El percentatge de garantia a constituir abans de la resolució de concessió de l’ajuda per a cada projecte primari i tipus d’ajut (préstec i subvenció) es determinarà en les corresponents convocatòries.
 • Cada agrupació haurà de presentar la documentació justificativa de les activitats finançades en el marc d’aquesta ordre en els tres mesos següents a la finalització del termini d’execució del conjunt d’actuacions del projecte tractor.

Termini:

Pendent de convocatòria.

Actualitat

Convocatòria d'ajuts a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) 2024
Concessió d'ajudes a projectes per impulsar la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) dins del Projecte Estratègic ...
Llegir més
Convocatòria d'ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric 2024
El ministeri d'Indústria i Turisme convoca una línia d'ajuts destinats a la producció de bateries destinades al vehicle elèctric, ...
Llegir més
Nova línia d'ajuts del PERTE de Descarbonització
OBJECTE El Ministeri d’Industria i Turisme convocarà durant setembre una nova línia d’ajuts de 140M€ dins del PERTE de ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.