Loading...

Préstecs per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial

Objecte:

Concessió d’ajuts en forma de bonificació dels interessos d’operacions de préstec per al finançament dels projectes d’inversió i desenvolupament industrial.

Beneficiaris:

Empreses industrials i de serveis a la producció l’activitat principal de les quals estigui inclosa en la Classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) que es detalla a l’annex.

Les empreses de serveis a la producció hauran d’acreditar que el sector industrial representi més del 50% de la seva xifra de negoci.

Excepcionalment poden ser beneficiàries aquelles altres empreses industrials que acreditin un projecte d’inversió de diversificació, reconversió industrial o nova implantació.

Tipologia dels projectes objecte de finançament:

Seran elegibles els projectes d’inversió i desenvolupament industrial que comportin una despesa mínima d’1.000.000 euros en el cas de grans empreses, o de 250.000 euros en el de les pimes, que s’ajustin a les tipologies que s’indiquen a continuació.

 • Projectes de digitalització de la indústria mitjançant l’aplicació de tecnologies vinculades a la Indústria 4.0, com ara big data, robòtica cooperativa, eines de simulació, integració de sistemes amb la cadena de valor, Internet de les coses, ciberseguretat, gestió de la informació al núvol, fabricació additiva o realitat augmentada.
 • Els projectes d’inversió industrial que tinguin un impacte significatiu, cert, quantificable i mesurable al llarg del temps que duri l’ajut financer sobre mínim 3 dels 7 aspectes següents:
  • Una nova implantació d’activitat industrial o de serveis a la producció que generi un mínim de 100 nous llocs de treball en els pròxims tres anys.
  • L’increment de la capacitat productiva en relació amb el volum produït l’any anterior.
  • La creació o el manteniment de l’ocupació, amb el compromís de no aplicar cap expedient d’extinció per causes objectives en els pròxims tres anys.
  • La dinamització de l’activitat en la cadena de valor.
  • La contribució al reequilibri territorial en matèria industrial.
  • La reindustrialització d’instal·lacions productives objecte de processos de tancament o deslocalització.
  • Implantació i millora de processos productius orientats a la prevenció de la generació de residus, la reutilització, la remanufactura i el reciclatge de materials i productes.
 • Projectes d’inversió adreçats a la transformació del sector de l’automoció, inclosos en els objectius del Pla de suport a la indústria de l’automoció i la mobilitat i que constin d’una diagnosi que orienti l’activitat cap a noves oportunitats de negoci.

Quantia de l’ajut:

Els ajuts consistiran en la bonificació d’interessos d’un préstec concedit per l’Institut Català de Finances (ICF), d’acord amb els pactes que figuren al Text refós del Conveni de col·laboració entre el Departament d’empresa i Coneixement i l’Institut Català de Finances per a la creació d’una línia de préstecs bonificats de projectes d’inversió i desenvolupament industrial, de 27 de febrer de 2020. Prèviament a la formalització del préstec per part de l’Institut Català de Finances, la Direcció General d’Indústria (DGI) haurà d’emetre un dictamen respecte de l’elegibilitat industrial del projecte.

Característiques del préstec:

 • Tipus d’interès: L’interès dels préstecs serà de l’EURIBOR a dotze mesos més el 2%, i sobre aquest tipus d’interès s’aplicarà una bonificació de fins a un màxim del 2% de l’interès resultant aplicable.
 • Import: Mínim de 200.000 euros per a pimes i de 800.000 euros per a grans empreses, imports corresponents a la corresponsabilitat mínima exigida a les empreses beneficiàries de finançar el 20% de les inversions elegibles (250.000 euros en cas de pimes, i 1.000.000 d’euros en cas de grans empreses). L’import del préstec no podrà superar el 80% de l’import de l’actuació subvencionable.
 • Termini d’amortització: El termini màxim d’amortització serà de deu anys, amb possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a dos anys, inclòs en aquest termini.
 • Garanties: Seran les considerades suficients a criteri de l’Institut Català de Finances.
 • Termini d’execució del projecte i desemborsament del préstec: Es concretarà en la convocatòria.
 • Amortització: Per trimestres vençuts.
 • Comissió d’obertura màxima: Del 0,50% del nominal del préstec.
 • Comissió d’amortització total o parcial màxima: Serà del 0,5%.
 • Interès de demora: Serà el tipus d’interès vigent més el 6%.

Termini de sol·licitud:

Del 7 de març de 2023 a les 9.00h fins a les 14.00h del 30 de desembre de 2024 o fins que s'exhaureixi el pressupost disponible.

ANNEX - CCAE-2009
Empreses industrials:
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit
06 Extracció de petroli brut i de gas natural
07 Extracció de minerals metàl·lics
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics
09 Activitats de suport a les indústries extractives
13 Indústries tèxtils
14 Confecció de peces de vestir
15 Indústria del cuir i del calçat
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
17 Indústries del paper
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
19 Coqueries i refinació del petroli
20 Indústries químiques
21 Fabricació de productes farmacèutics
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
27 Fabricació de materials i equips elèctrics
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
30 Fabricació d'altres materials de transport
31 Fabricació de mobles
32 Indústries manufactureres diverses

Empreses de serveis a la producció:
331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips
332 Instal·lació de maquinària i equips industrials
37 Recollida i tractament d'aigües residuals
38 Tractament i eliminació de residus
4920 Transport de mercaderies per ferrocarril
4941 Transport de mercaderies per carretera, excepte servei de mudances
465 Comerç a l'engròs d'equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC)
466 Comerç a l'engròs d'una altra maquinària, equips i subministraments
467 Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat

Actualitat

Impuls a actuacions transversals a l'economia circular en empreses (PERTE)
El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha anunciat la convocatòria per a la segona línia del ...
Llegir més
PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2024)
Objecte Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació ...
Llegir més
Ajuts per facilitar l'accés a garanties adreçades a projectes de reindustrialització i impuls de l'activitat industrial a Catalunya
Objecte: Subvencionar projectes d'inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.