Loading...

PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS D'ALT IMPACTE (2023)

OBJECTE

Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, que inclou projectes d'inversió de creació d'ocupació i projectes d'inversió en actius fixes.

Aquesta convocatòria preveu la possibilitat de que el fons per a finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa de les zones afectades per l'impacte ambiental de la producció d'energia elèctrica nuclear sigui el que doti els ajuts concedits als projectes localitzats en els municipis afectats.

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d'establir-lo, que portin a terme projectes com els que es descriuen a l’apartat següent, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari, de sacrifici de bestiar, de conservació de carn, d'elaboració de productes carnis i de producció primària de productes agrícoles.

LÍNIES D’AJUT

 1. Projectes de creació d'ocupació. Es podran subvencionar les següents accions:
 • Centres de serveis en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.  La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25.
 • Centres de decisió d’àmbit supraregional. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15.
 • Projectes industrials. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15.
 • Centres logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15.
 • Centres de R+D+i, entesos com a àrees d'una empresa dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 8.

Si es compleixen els requisits establerts, es considera subvencionable el cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal contractat.

 1. Projectes d'inversió empresarial en actius fixos:
 1. Que incorporin una nova activitat per a l'empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva. La despesa mínima acceptada en actius fixos materials i immaterials ha de ser de 3.000.000 €.
 2. En centres de R+D+i, entesos com a establiments o àrees d'una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. La despesa mínima acceptada en actius fixos materials i immaterials ha de ser de 500.000 €.
 3. Projectes estratègics per a l'economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l'obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l'activitat de les empreses ja presents. La despesa mínima acceptada en actius fixes productius ha de ser de 10.000.000 euros i es requereix la creació neta de com a mínim 30 llocs de treball directes.
 4. Projectes estratègics per a l'economia catalana d'infraestructures de producció audiovisuals. Seran elegibles els projectes d'implantació de nous platós audiovisuals. La despesa mínima acceptada en actius fixes ha de ser de 20.000.000 euros.

* Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició directament vinculades al procés productiu i inversions que incorporin processos amb un alt contingut tecnològic als equips ja existents.

* Actius immaterials: inversió en transferència de tecnologia mitjançant l'adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats i adquisició de software vinculat al procés productiu.

CARACTERÍSTIQUES

 • Els projectes hauran d'iniciar-se a partir de l'1 de gener de 2023 i finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2024.
 • El procediment de concessió és en règim de concurrència competitiva.
 • L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Unitat d'Inversió i Empreses Estrangeres d'ACCIÓ.
 • La puntuació mínima que ha d'assolir un projecte per poder obtenir la concessió de la subvenció sol·licitada és de 250 punts d'un màxim de 500.

QUANTIA DE L’AJUT

En funció de la tipologia de projecte, la intensitat de l'ajut i l'import d'ajut màxim són els que s'estableixen a continuació:

Línia

Acció

Intensitat màx.

Import màxim ajut

1. Projectes d'inversió empresarial d'Alt impacte de creació d'ocupació

1.1 Projectes de creació d'ocupació en centres de serveis en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions

30%

200.000 euros

1.2 Projectes de creació d'ocupació en centres de decisió d'àmbit supraregional

30%

200.000 euros

1.3 Projectes de creació d'ocupació en projectes industrials

30%

200.000 euros

1.4 Projectes de creació d'ocupació en centres logístics

30%

200.000 euros

1.5 Projectes de creació d'ocupació en centres de R+D+i

30%

200.000 euros

2. Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte en actius fixes

2.1 Projectes d'inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l'empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva

6%

200.000 euros

2.2 Projectes d'inversió en actius fixes en centres de R+D+i

15%

200.000 euros

2.3 Projectes estratègics per a l'economia catalana

15%

Veure taula 1

2.4 Projectes estratègics per a l'economia catalana duts a terme per petites i mitjanes empreses

10%

Veure taula 1

2.5 Projectes estratègics per a l'economia catalana d'infraestructures de producció audiovisuals

15%

Veure taula 2

2.6 Projectes estratègics per a l'economia catalana d'infraestructures de producció audiovisuals duts a terme per PIMEs

10%

Veure taula 2

 

L'import màxim de l'ajut en el cas de Projectes estratègics per a l'economia catalana (acció 2.3) i en el cas de Projectes estratègics per a l'economia catalana duts a terme per petites i mitjanes empreses (acció 2.4) es determinarà de la següent manera:

 

Puntuació del projecte

Despesa subvencionable acceptada

 

250-300

301-400

401-500

10.000.000€ - 19.999.999€

500.000€

1.000.000€

1.500.000€

20.000.000€ - 49.999.999€

2.000.000€

2.500.000€

3.000.000€

50.000.000€ - 100.000.000€

3.000.000€

5.500.000€

11.250.000€

(acció 2.3)

7.500.000€

(acció 2.4)

 

Taula 1:

 

Puntuació del projecte

Despesa subvencionable acceptada

 

250-300

301-400

401-500

20.000.000€ - 49.999.999€

1.000.000€

2.000.000€

3.000.000€

50.000.000€ - 100.000.000€

3.000.000€

5.500.000€

11.250.000€

(acció 2.5)

7.500.000€

(acció 2.6)

 

Taula 2:

En el cas de Projectes estratègics per a l'economia catalana (acció 2.3) i Projectes estratègics per a l'economia catalana d'infraestructures de producció audiovisuals (acció 2.5) amb una despesa subvencionable de més de 50M€ s'utilitzarà la següent fórmula per determinar l'import màxim d'ajut:

Import màxim de l'ajut = R × (A + 0,50 × B + 0 × C) sent R el 15%; A els 50 milions EUR inicials dels costos subvencionables, B la part dels costos subvencionables compresos entre 50 i 100 milions EUR, i C la part dels costos subvencionables per sobre de 100 milions EUR.

TERMINI

De les 9:00h del 5 de maig fins a les 14:00h del 29 de juny de 2023.

Actualitat

IDI Farma - Ajuts a projectes estratègics per a la transició industrial del sector farmacèutic i del sector de productes sanitaris
OBJECTE Incentivar la transformació del sector industrial farmacèutic i de productes sanitaris en clau ecològica i sobre la ...
Llegir més
AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA - ENTITATS (2023)
OBJECTE Concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar ...
Llegir més
AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA - EMPRESES (2023)
OBJECTE Concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar ...
Llegir més

Con el apoyo del programa TIC CAMARAS – FEDER


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR

Aquesta web usa cookies pròpies i de tercers per a oferir un millor servei i fer estadístiques de dades d'ús. Accepta-les abans de continuar navegant per a poder gaudir de tots els seus continguts amb plena funcionalitat. Si vols més informació o modificar la seva configuració, visita la nostra Política de Cookies.